1500 pasienter og 65 apotek over hele landet skal innlemmes i den randomiserte kontrollerte studien.
— Studien skal avdekke om Medisin­start har nytteverdier for pasient, samfunn og apotek, sier fagdirektør Per Kristian ­Faksvåg i Apotekforeningen.

Stort problem

Ifølge initiativtakerne anslår Verdens helseorganisasjon at mellom tretti og femti prosent av pasienter som behandles for kroniske sykdommer eller tilstander ikke følger anbefalt behandling.
— Det betyr at helsegevinster går tapt, noe som innebærer økte ­kostnader for pasienten, helsemyndighetene og ­samfunnet. Uriktig bruk av legemidler gir dårlig behandlingseffekt, økt risiko for bivirkninger og dårligere livskvalitet, slår Faksvåg fast.
Fagdirektøren fremholder viktigheten av nettopp oppstartsfasen.
— I en studie av Barber et al., hadde en tredel av pasientene dårlig ­etterlevelse og to tredeler opplevde problemer ­knyttet til det nye legemiddelet allerede etter ti dager. Pasientene rapporterte nye ­problemer etter fire uker, og ga uttrykk for ønske om mer informasjon om ­legemiddelet. Tiltak som retter seg mot oppstartsfasen vil derfor kunne bidra til å hindre dårlig etterlevelse og samtidig fylle et udekket informasjonsbehov, sier han.

Inspirasjon fra England

Apotektjenesten New Medicine Service (NMS) ble innført i England i 2011, og herfra har Apotekforeningen hentet inspirasjon.
— En nylig publisert studie viser at andelen pasienter som ikke ­etter­lever behandling ble redusert etter to ­oppfølginger over to til fem uker ­umiddelbart etter oppstart av et nytt ­legemiddelregime. Tjenesten har også vist seg å være kostnadseffektiv, og engelske helsemyndigheter har støttet den med 55 millioner pund årlig i 2012 og 2013, forteller Faksvåg.
Etter modell fra den engelske ­tjenesten gjennomførte Apotekforeningen et ­pilotprosjekt våren 2013.
— Der prøvde vi ut og tilpasset ­tjenesten til norske forhold. Dette ­prosjektet viste en nedgang i rapporterte legemiddelrelaterte problemer fra første til andre samtale. Det er ikke tidligere undersøkt om en utvidet oppfølging i oppstartsfasen av et ­legemiddel øker etterlevelsen hos ­pasienter i Norge. Det er derfor behov for å undersøke om tjenesten Medisinstart kan øke ­behandlingseffektiviteten og pasient­sikkerheten, utdyper fagdirektøren.
Pasientens trygghet ved behandling, og dermed motivasjon for å følge denne, vil også bli undersøkt.
— I tillegg vil legemiddelrelaterte ­problemer, ressursbruk og pasientens opplevelse av oppfølgingen kartlegges, sier Faksvåg.

(Publisert i NFT nr. 11/2014 side 6.)