Utvidelse av tilbud om MMR-vaksine og oppbygging av beredskapslager er blant sakene som foreslås i revidert najonalbudsjett for 2018.

 

Tirsdag 15.mai ble forslag til revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Stortinget vil vedta endelig budsjett i slutten av juni.

Gratis MMR-vaksine

Regjeringen foreslår blant annet å tilby vaksine mot meslinger og rubella (MMR-vaksine) gratis til personer som ikke har fått vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det antas at en innføring av et slikt tilbud vil koste omtrent 800 000 kroner årlig fra og med 2018. 

Tilbudet skal gjelde følgende personer:

  • Personer hvor foreldrene ikke har ønsket vaksinasjon av sine barn
  • Voksne født før 1969
  • Innvandrere med manglende eller mangelfull vaksinasjonsstatus for MMR

Vil bygge opp beredskapslager

Regjeringen foreslår også å sette av 5,5 millioner kroner til å bygge opp et beredskapslager for seks måneder med vaksiner mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. 

— Det er viktig for denne regjeringen å øke vaksinasjonsdekningen blant de gruppene som i utgangspunktet ikke er dekket av barnevaksinasjonsprogrammet. Derfor ønsker vi å utvide tilbudet til å omfatte så mange som mulig. Det er en lav kostnad for å stanse smittespredningen av meslinger og røde hunder, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i en pressemelding. 

Flytter på finansiering

I 2018 ble finansieringen av flere legemidler flyttet fra folketrygden til de regionale helseforetakene (RHF-ene). Det ble også legemidler til behandling av alvorlig astma, til tross for at ett av legemidlene, Xolair, stort sett benyttes utenfor spesialisthelsetjenesten. Ettersom  denne legemiddelgruppen ikke lenger oppfyller kravene for å bli overført til spesialisthelsetjenesten, foreslås det at finansieringsansvaret for denne legemiddelgruppen overføres tilbake til folketrygden. 

«Bevilgningen foreslås samlet redusert med 141 mill. kroner. For Helse Sør-Øst RHF foreslås bevilgningen redusert med 60,7 mill. kroner», står det skrevet i revidert nasjonalbudsjett. Følgelig foreslås tilsvarende beløp i økt bevilgning til folketrygden, da de tar tilbake finansieringsansvaret.

Sparer penger med inhalasjonspulver på byttelisten

I forbindelse med at inhalasjonspulver nå tas opp på apotekenes bytteliste for generiske legemidler, foreslås det nå å redusere bevilgningen med 24 millioner kroner. Innføring av generisk bytte for inhalasjonspulvere anslås å gi 24 mill. kroner i reduserte utgifter for folketrygden i 2018. 

Samlet vurderer regjeringen at bevilgningene til post 70 i revidert nasjonalbudsjett, som omhandler legemidler, reduseres med 215, 2 millioner kroner. 

«Regnskapet for 2017 og utgiftsutviklingen hittil i 2018 tilsier at utgiftene blir 332,2 mill. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett», skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

Store summer til protonsentre

I statsbudsjett for 2018 ble det vedtatt å etablere protonsentre både i Oslo og Bergen. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en låneramme på 1 324 millioner kroner og en tilskuddsramme på 567 millioner kroner til protonsenter på Radiumhospitalet.

«Det foreslås en låneramme på 907 millioner kroner og en tilskuddsramme på 389 millioner kroner til protonsenter på Haukeland«, står det skrevet.

Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF er ansvarlige for å gå gjennomført hver av sine prosjekt. 

Fordelen med protonterapi er at kreftsvulster kan bestråles mer nøyaktig og at stråledosen på friskt vev reduseres.

Andre nyheter:

  • Bevilgningen til Statens legemiddelverk foreslås redusert med 9,5 millioner kroner som følge av at innlemmingen av EUs tobakksdirektiv i EØS-avtalen er forsinket.
  • Regjeringen foreslår å redusere bevilgning til refusjonsgebyr med 2,5 millioner kroner. Siden det ikke lenger er industrien som skal velge om et legemiddel skal metodevurderes som grunnlag for beslutning om offentlig refusjon, er det ikke lenger grunnlag for Foreløpig utgave 117 refusjonsgebyr. Det vil bli innbetalt om lag 0,6 mill. kroner i 2018 for refusjonssøknader som ble mottatt i slutten av 2017.