Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gjennomgått organiseringen av helseforvaltningen, og målet med arbeidet har vært forenkling og effektivisering. Resultatet er en ny virksomhetsstruktur som trer i kraft 1. januar 2016.

Basert på regjeringserklæringen

Med Sundvolden-erklæringen som grunnlag har man arbeidet for bedre utnyttelse av ressursene, og man har derfor gått igjennom organiseringen av helseforvaltningen.

«Departementet har, med bakgrunn i regjeringserklæringen, vurdert organiseringen av helseforvaltningen med tanke på om vi er godt nok rustet for fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren, målet om å skape pasientens helsetjeneste og best mulig utnyttelse av ressursene», skrev departementsråd i HOD, Bjørn-Inge Larsen, tidligere i år.

Den tredelte arbeidsdelingen mellom myndighet (Helsedirektoratet), tilsyn (Helsetilsynet) og kunnskapsproduksjon (Folke­helseinstituttet) fra 2002 legges til grunn for den nye virk­somhetsstrukturen.

«Ny organisering vil føre til færre enheter, tydeligere ansvar og oppgavedeling og en ytterligere rendyrking av Helsedirektoratet som forvaltnings- og myndighetsorgan og Folkehelseinstituttet som kunnskapsprodusent», heter det i skrivet fra departementet.

Disse grepene skal bidra til å unngå dobbeltarbeid og øke effektiviteten ved at fagmiljøene samles.

«Større miljøer vil gi bedre utnyttelse av faglig kompetanse. Det skal også legges til rette for effektiv ressursbruk gjennom samordning av administrative tjenester på tvers», skriver Larsen.

Folkehelseinstituttet for det meste

Kommunikasjonssjef Ingrid Margaretha Høie hos Kunnskapssenteret forteller mer om hva HODs grep innebærer for dem.

— Størstedelen av vår virksomhet innlemmes i Folkehelseinstituttet, med unntak av seksjon for meldeordninger og sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. De to vil bli organisert under Helsedirektoratet, forklarer Høie.

Hun er klar på at dette i første omgang er en teknisk inn­lemmelse.

— Vår faglige aktivitet flyttes samlet inn i Folkehelseinstituttet som Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelseinstituttet. I løpet av første halvår 2016 vil det være en strategiprosess for å etablere Folkehelseinstituttets arbeid på helsetjenesteområdet. Etter planen skal den endelige organisering ferdigstilles 1. juli.

— Hva kan du si om reaksjoner fra ansatte i Kunn­skapssenteret?

— Det har kommet blandede reaksjoner, og det er vel slik at enhver virksomhet ønsker å leve videre. I utgangspunktet var det snakk om at en hel avdeling hos oss skulle til Helsedirektoratet. Dette falt ikke i god jord hos en rekke forskere, som mente de hører mer hjemme i Folkehelseinstituttet enn i direktoratet. Reaksjonene førte til en endring av delingsplanene, sier Høie.

Kommunikasjonssjefen understreker at virksomheten skal leve videre i Folkehelseinstituttet, og at det ikke er snakk om oppsigelser.

— Samtlige vil fortsatt være ansatt og beholder lønnen, men enkelte vil få andre arbeidsoppgaver, forteller Høie.

(Publisert i NFT nr. 12/2015 side 11.)