Statusrapportene får alltid stor og ­velfortjent plass hver gang de ­nordiske farma­søytforeningene samles. På årets NFU-møte, avholdt i Reykjavík 6.–8. september, var dette intet unntak.

DK-regjering ønsker modernisering
Våren 2011 bestemte den borgelige regjeringen i Danmark å sondere mulighetene for en liberalisering av apoteksektoren. Politikerne fokuserte sterkt på økonomiske aspekter og viste liten vilje til å lytte til innspill fra bransjen selv. Da de røde overtok makten i fjor høst, endret imidlertid ­situasjonen seg. Den sittende regjering går nemlig inn for en mer moderat linje, det vil si en modernisering av sektoren. Pharma­danmark er tilfreds med dialogen de har med myndighetene, da perspektivet er ­faglig og pasientrettet. Foreningen vektlegger at moderniseringen må innebære økt tilgjengelighet og bruk av kompetansen som allerede finnes i apotekvesenet.

Som ledd i et nedskjæringstiltak ble Lægemiddelstyrelsen og Sundheds­styr­elsen slått sammen til én institusjon 1. mars. Det «nye» navnet er Sund­heds­styrelsen. Pharmadanmark har av flere årsaker stilt seg svært kritisk til fusjonen, dels fordi de berørte ansatte har fått lite og mangelfull informasjon underveis og dels  fordi  legemiddelområdet risikerer å bli nedprioritert. Erfaringene så langt tyder på at foreningens bekymringer har vært berettiget.

På slutten av fjoråret ble det vedtatt å fusjonere de fire naturvitenskapelige fakultetene ved Københavns Universitet. Den 1. januar 2012 ble således Det Sundheds­videnskabelige Fakultet og Det Farma­ceutiske Fakultet (FARMA) slått sammen til et nytt helsevitenskapelig fakultet. På samme tid er FARMA blitt til «School of Pharmaceutical Sciences» – i dagligtale kalt «PharmaSchool».

Det siste året har vært preget av ­stigende arbeidsløshet i Danmark. Det er  særlig de nyutdannende farma­søytene som er hardt rammet, hele 25 prosent av disse er uten arbeid. Som tiltak har Pharma­danmark blant annet avholdt et medlemsmøte i samarbeid med to av de store apotekkjedene i Norge, for å se på danske farmasøyters jobbmulighet her til lands. 

Masseoppsigelser innen farma- og ­biotekindustrien i Danmark i 2011–2012 har dessuten berørt et antall av ­for­eningens medlemmer. 

Legemiddelområdet under lupen i Finland
I Finland lanseres nå for første gang en nasjonal strategi for medisinsk informasjon myntet på landets innbyggere. Det finske legemiddelverket Fimea står som av­sender, men selve stategien er utformet i samarbeid med ulike deler av helse­sektoren, hvor også Finlands Farmaci­förbund har bidratt. Målet er å øke om­fanget av riktig og sikker legemiddelbruk, basert på en rasjonell og kostnadseffektiv medisinsk behandling. 

Det finske refusjonssystemet for legemidler er under revisjon, og staten håper å spare 113 millioner euro innen 2015. Farmaci­förbundet er representert i arbeids­­­gruppen som jobber med å foreslå forskjellige tiltak. Det ligger blant annet an til en revisjon av prissystemet i apotek, en slags utjevningsmodell. Ifølge forbundet vil store apotek komme til å tape inntekter, mens små apotek vil tjene mer. 

I løpet av 2012 skal e-resept være ­innført over hele Finland, da 98 prosent av alle apotek er knyttet til systemet. 

Finlands Farmaciförbund harfornyet hjemmesiden sin. Det konstateres å være en suksess, siden trafikken på nettstedet har tatt seg opp. Tidsskriftet Farmasia kommer per i dag ut med ti utgaver årlig, men fra 2013 vil tallet reduseres til seks. Forbundet vil til gjengjeld sette inn større ressurser på digital kommunikasjon fremover.

Statusløft for legemiddelgjennomganger i sverige
Den 1. september trådte endringer i legemiddelforskriften i Sverige i kraft. Pasienter som har fylt 75 år og bruker mer enn fem legemidler skal nå tilbys legemiddel­gjennomgang. Lege skal ved behov samarbeide med andre leger, cand.­pharm.er og sykepleiere, heter det i forskriften. Sveriges Farmacevtförbund har i høringsrunden sørget for å påpeke at farmasøyter er naturlige samarbeidspartnere, for yrkesgruppen var i utgangspunktet ikke nevnt her. Nå er forbundet svært tilfreds med at de ble lyttet til, i tillegg til at retten til ­legemiddelgjennomgang faktisk er ­lov­festet.

Det svenske apotekmarkedet fortsetter å ekspandere til tross for at farmasøytmangelen bremser noe på utviklingen. Siden omreguleringen i 2009 har antall apotek økt med 34 prosent. Det er nå 26 apotekaktører og et stort mangfold blant disse, ifølge Farmacevtförbundet.

Statskontoret (en av regjeringens stabsmyndigheter) har startet en undersøkelse blant apotekansatte og spurt hvordan de har opplevd omreguleringen. Det ­av­dekkes følgende blant farmasøytene: 60 prosent mener forutsetningene for å utføre korrekte legemiddelekspederinger har blitt dårligere, bortimot 60 prosent mener at forutsetningen for å gi kundene god ­informasjon og rådgivning har blitt ­dårligere, 80 prosent opplever økt arbeidsbelastning, 64 prosent mener forutsetningene for tilstrekkelig kompe­tanse­utvikling har blitt dårligere samt at tidsnød og for lav bemanning oppleves som hovedårsaker til forverringene. Statskontoret avslutter ­oppdraget 1. juni 2013.

Sveriges Farmacevtförbund vedtok en ny organisasjonsmodell på årsmøtet sist høst. Fra 1. januar 2012 ble kretsene lagt ned og erstattet av regioner (inndelt ut fra fylker). Bosted, uavhengig av arbeidsgiver, avgjør medlemmenes regionstilhørighet. Hver region har en såkalt regionsam­ordner som representerer forbundet ­sentralt og alle dets seksjoner. Arbeidet, som er ulønnet og på frivillig basis, består i blant annet medlems- og tillitsvalgt­kontakt, medlems­aktiviteter og -rekruttering. I sekretariatet er én ansatt utpekt til å koordinere den regionale virksomheten. 

Islandske farmasøyter til Norge
Arbeidsledigheten på Island er for tiden nede i seks prosent. Det er imponerende med tanke på den alvorlige finanskrisen landet ble rammet av for kun fire år siden. 

To nye apotek er opprettet, mens to ­­filial­apotek er lagt ned. Apotekene fortsetter å redusere antall ansatte, inklusive ­farma­søyter. Det er til enhver tid rundt en til to arbeidsledige farmasøyter på Island. At ­tallet er såpass lavt skyldes at flere har valgt å flytte utenlands, spesielt til Norge, for å finne jobb. 

Myndighetene har vedtatt å innføre en ny ordning for egenandel på blåresepter, som innebærer at betalingen i større grad kobles opp mot pasienten istedenfor legemidlet. Forventet oppstart er våren 2013.

Ifølge en nasjonal rapport er det viktig å øke tilgjengeligheten på generiske produkter på det islandske markedet, slik atlegemiddelprisene presses ned. Helse- og sosialdepartementet ser nå på mulig­het­ene for om markeds­føringstillatelse for medisiner i Danmark også kan være gyldig på Island, om anbud i Danmark kan om­fatte Island samt et eventuelt samarbeid med Danmark om bruk av og retningslinjer for dyre sykehuspreparater. Lyfjafræ­dinga­félag Íslands har opprettet tre arbeids­grupper som skal behandle forslaget.

Island søkte om medlemskap i EU i 2009 og året etter startet de formelle ­­drøft­ingene. Den islandske regjering er imidlertid splittet i synet på om drøftingene skal fortsette, og det er dermed uvisst om ­søknaden vil bli opprettholdt. 

(Publisert i NFT nr. 10/2012 side 17–19.)