Hvem er du, og hva betyr etikk for deg? Hvilket forhold har du til etikk i arbeidshverdagen?

— Jeg heter Thai Thanh Nguyen, og jeg fullførte bacheloren min i farmasi på Oslomet i 2019 og masteren min på NTNU i 2021. Jeg har jobbet som sykehusfarmasøyt ved sykehusavdelingen på Sykehusapoteket i Trondheim helt siden jeg fullførte studiene i 2021.

For meg er etikk retningslinjene og tankene bak noe som enhver farmasøyt burde la seg veilede av. Det er etikken som skal veilede oss der lovverket ender, og det er den vi skal følge for å sørge for at alle våre handlinger ender i pasientens beste interesse.

I arbeidshverdagen min er det etikken som runder rundt kantene av lovverket. Sykehushverdagen kan ofte være hektisk, og det å følge lovverket slavisk, uten egenrefleksjon og uten tilpasning til den enkelte pasients situasjon, kan i enkelte tilfeller føre til uheldige konsekvenser for pasienten. Vi som farmasøyter må bruke etikken og farmasøytisk skjønn slik at vi handler faglig forsvarlig både med tanke på den enkelte pasient og vårt samfunnsansvar.

Kan du nevne et etisk dilemma du har opplevd i ditt arbeid og si litt om hvordan du løste situasjonen?

— Et etisk dilemma vi støter på ved Sykehusavdelingen, er forbundet med leveringsvansker. Avdelingene ønsker noen ganger preparater som er sjeldent brukt og vanskelig å få tak i, og dette relativt akutt. Dilemmaet da er i så fall hvor mye ressurser vi burde legge inn i å skaffe det, og hvor langt vi burde strekke oss? I et tilfelle gjaldt det anskaffelsen av et sistevalgs antibiotikum til en pasient med en spesiell infeksjon, i og med at alle andre behandlinger hadde sviktet. Det var da kritisk at pasienten fikk påbegynt behandlingen så fort som mulig. Det var i tillegg leveringsvansker på preparatet, så det var ingen grossister eller apotek – som vi kunne se – som hadde det på lager.

I dette tilfellet løste vi problemstillingen ved å ringe alle sykehusapotek i Norge for å høre om de hadde noe på lager. Vi startet med det største sykehusapoteket, og jobbet oss nedover listen etter størrelse. Etter å ha ringt rundt i cirka en time, kom vi til et sykehusapotek som hadde preparatet på lager. Vi fikk deretter pakken tilsendt fra dem, og sendte så en pakke tilbake når den var mulig å skaffe igjen.

Hva forventer/trenger du av Etikkrådet for farmasøyter i Norge, og hvordan kan Etikkrådet bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen?

— Jeg forventer at Etikkrådet for farmasøyter i Norge jobber aktivt med å synliggjøre og sette fokus på de etiske dilemmaene som vi støter på i arbeidshverdagen. Det kan både være betryggende og lærerikt for nye og godt erfarne farmasøyter å få delt erfaringene sine med etiske dilemmaer, da det sjeldent finnes fasit for slike problemstillinger.

Jeg tror at Etikkrådet kan bidra til å løfte etisk bevissthet for farmasøytprofesjonen med å nå ut og samle farmasøytenes erfaringer med slike problemstillinger. Etiske dilemmaer er et komplekst tema uten fasit, og jeg har troen på at Etikkrådet for farmasøyter i Norge kan være en god arena for diskusjon og erfaringsoverføring.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for farmasøyter finnes i sin helhet på nettsidene til Norsk Farmasøytisk Selskap:
www.nfs.no/om-oss/etikkradet/etiske-retningslinjer-for-farmasoyter/

Kontakt oss!
Har du et etisk dilemma du grubler på i arbeidshverdagen? Etikkrådet vil gjerne tenke sammen med deg. Sendt spørsmålet ditt til post@nfs.no

(Publisert i NFT nr. 6/2023 s. 35.)