Ikke ferdig forfattet

NFT har forsøkt å få HODs respons på brevet fra Apotek 1 Gruppen AS, noe som, selv helt i februars siste timer, har vist seg vanskelig.

Tekst: Kai Hovden

Fra HOD får vi til svar at brevet ikke er besvart ennå, og at det følgelig er vanskelig å gi NFT innsyn i det. Men, en kommentar fra departementet er vi blitt påspandert:
«Norske myndigheter har bekreftet overfor ESA at sykehusapotekene har ­etablert de nødvendige regnskapsmessige ­skiller. ­Sykehusapotekene forholder seg til de regnskapsprinsipper som følger av ­regnskapslovens regler, god regnskapsskikk og skatteloven. Direkte kostnader føres på egne kostnadssteder. Indirekte kostnader, for eksempel i form av ­felleskostnader, blir belastet ­publikumsdelen basert på ­fordelingsnøkler. Fordelingsnøklene blir satt slik at ­allokering av kostnader skal gi et mest mulig riktig uttrykk for aktiviteten. ­Resultatkrav til sykehusapotekene settes med utgangspunkt i forventet aktivitets­utvikling og øvrige driftsmessige ramme­betingelser ­foretaket til enhver tid er underlagt. ­Brevet til ­Advokatfirmaet Thommessen vil bli besvart i løpet av kort tid.»

Etter at ESA i 2013 slo fast at flere ­forhold ved sykehusapotekenes drift av ­publikumsavdeling var i strid med konkurransereglene, fikk ­norske ­myndigheter frist til 1. januar 2015 med å implementere ESAs krav. Ifølge ­korrespondanse mellom Advokatfirmaet Thommessen AS og ­Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) lukket ESA saken 4. februar basert på informasjon fra norske myndigheter.

Ønsker klare svar
ESA stilte blant annet krav om at ­sykehus­-
apotekene må føre separate regnskaper for den publikumsrettede virksomheten, krav om å drive med ­fortjeneste samt endrede skattebetingelser for publikumsvirksomheten.
«Vi er kjent med at de aktuelle endringer i skatteloven er vedtatt. Imidlertid har vi ingen opplysninger som viser at punkt én om ­regnskapsmessig skille og punkt to avkastningskrav er blitt implementert», ­skriver ­advokat Odd Stemsrud til HOD.
På vegne av Apotek 1 Gruppen AS ber advokaten derfor om en redegjørelse for at det regnskapsmessige skillet er blitt ­implementert fra og med 1. januar, også inkludert ­beskrivelse av alle regnskapsmessige prinsipper og ­fordelingsnøkler for allokering av kostnader. Videre ber man HOD redegjøre for hvordan kravet til ­fortjeneste er blitt implementert hos offentlig eide sykehusapotek.
«Siden tiltakene allerede er implementert og dette er informasjon departementet ­formentlig allerede er i besittelse av og kan fremskaffe på en rask og enkel måte, tillater vi oss å be om nevnte redegjørelse i løpet av februar 2015», skriver Stemsrud.

Et stykke igjen
Juridisk direktør Øystein Askim i Apotek 1 Gruppen AS mener det fremdeles er et stykke igjen til det er reell konkurranse om ­apotekenes publikumsavdelinger ved ­norske sykehus, men han forventer ­substans i HODs svar på apotekkjedens brev.
Vi spør direktøren hva slags, om noe, ­inntrykk han har av prosessen som har foregått det seneste året for å implementere ESAs krav.
— Vi har egentlig ikke noe inntrykk av ­hvordan myndighetene har jobbet med de tiltakene de har blitt pålagt å ­implementere av ESA, bortsett fra endringene i ­skattelovgivningen som nødvendigvis har vært en sak som har fulgt prose­dyrene for lovendringer som ­innebærer en ­offentlig høring. Utover dette har de valgt å kjøre dette som en intern prosess, hvor ­saksbehandlingen i sykehusapotekenes ­styrer har vært unntatt offentlighet. Det betyr at det ikke har vært mulig for oss å følge med på det løpende arbeidet, sier Askim.
— Hva med forventninger til HOD på ­brevet dere har sendt?
— De har jo bekreftet overfor ESA at de har implementert tiltakene, riktignok i helt ­generelle termer og uten å forklare ­hvordan, så da forventer vi jo at vi får et svar på det brevet vi har sendt HOD som har en viss substans. De tiltakene de sier de har ­implementert må være så ­konkrete og ­etterprøvbare at det er mulig for ­utenforstående å gjøre seg opp en ­formening om tiltakene er reelle grep som gir den effekten ESA forventer. I første omgang må vi nesten bare vente og se hva de svarer, medgir Askim.
Han har sine tvil knyttet til om tiltakene ESA har servert vil føre til reell konkurranse på denne delen av apotekmarkedet.
— Det er vel et stykke dit, all den tid ­myndighetene fortsatt har tenkt å drive ­publikumsutsalgene selv. Etter vår ­oppfatning burde man ha konkurranseutsatt driften av disse publikumsavdelingene. Når man ikke gjør det, har jo ESA sagt at de må innrette seg på en måte som i alle fall bidrar til at ­statens egen apotekdrift konkurrerer på like vilkår som de private apotekaktørene. ESA har satt ned foten for et system hvor staten gir seg selv fordeler i konkurransen med private, så tiltakene de sier de har ­implementert vil jo fort avdekke om man som et minimum har ­kommet dit at vi i alle fall har reell konkurranse om den ­omsetningen som skjer i publikumsavdelingene til ­sykehusapotekene, sier direktøren.

Klare om døren åpnes
Vi gjør et forsøk på å snike oss rundt ­forretningshemmeligheter, og spør likefrem hvor Apotek 1 Gruppen AS åpner sitt første apotek på sykehus?
— Der det måtte finnes en sykehus­ledelse som er nytenkende nok til å la oss slippe til. Vi står i alle fall klare til å ta ­utfordringen, og det er sikkert også våre konkurrenter i det private markedet beredt til, mener Askim.
— Ok. Men hvor viktig har det vært for dere som privat aktør å kjempe ­igjennom prinsippet om at sykehusapoteks ­publikums­rettede ­virksomhet må konkurrere på likefot med øvrige private aktører?
— Det har for oss, og formodentlig resten av de private apotekaktørene, vært en ­viktig prinsippsak å få norske myndigheter til å innse at de ikke kan gi sine egne apotek særfordeler når de tross alt skal konkurrere på det samme markedet som vi private er en del av. Man kan kanskje si etter å ha vunnet frem etter en ­årelang prosess i ESA, at dette er noe som er så opplagt at ­myndigheten av eget tiltak burde ha innsett det selv på et langt tidligere tidspunkt. I mange år har jo myndighetene hevdet at de ikke har konkurrert med private apotek, noe vi har opplevd som en mildt sagt virkelighetsfjern argumentasjon. At de nå har akseptert ESAs avgjørelse som slår fast det motsatte, gir grunn til en viss refleksjon: skal det virkelig være nødvendig å gå til en så omfattende og ressurs­krevende prosess som vi har gjort for å få etablert en slik erkjennelse hos ­myndighetene? spør direktøren.
— Ender dette som en prinsippsak, eller vil det få konsekvenser for apotekbransjen?
— Det gjenstår å se hvordan ­myndighetene vil innrette seg i fremtiden. Denne saken burde jo innebære at man fra HODs ståsted tar en mer overordnet ­gjennomgang av hvilken rolle man ønsker å ha på ­apotekmarkedet i ­fremtiden. Som ESA har påpekt er det ikke akkurat ­uproblematisk for dem å konkurrere med private, og vi håper at denne saken fører til at man ser mer ­helhetlig på dette ­området og ikke bare «hopper over gjerdet der det er lavest» med å implementere et minimum av tiltak slik ESA har pålagt dem. Hvis ­myndighetene er litt selvransakende, kan det være at det skjer endringer som også får praktiske ­konsekvenser for bransjen. Det er jo ikke slik at endringer i seg selv er negativt. ­Kanskje er det mulig for sykehusapotekene å løse sitt samfunnsoppdrag på en enda bedre måte enn i dag uten å drive «butikk» ved siden av alt det de bidrar med for å få sykehusene til å fungere best mulig på legemiddelområdet.
Vi ber direktøren avslutningsvis ­kommentere norske myndigheters håndtering av saken etter at ESAs konklusjon ble kjent.
— Jeg tror det er best å vente med å svare på det spørsmålet til vi har fått vite hvilke ­tiltak som er implementert. Vi har jo tillit til at de ­faktisk har gjort det de ­overfor ESA har ­bekreftet at de har gjort, det vil si ­imple­mentert konkrete tiltak for å ­etterkomme ESAs ­avgjørelse, sier Øystein Askim.

(Publisert i NFT nr. 3/2015 side 6–7.)