I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel. 14. februar i år var det meldt 363 tilfeller, og nå nærmer tallet seg fjorårets totaltall på 686. For at Statens legemiddelverk skal kunne håndtere den økte saksmengden knyttet til mangelsituasjoner, foreslås det i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen med fire millioner kroner.

— Vi ser en internasjonal trend med økende legemiddelmangel. Det øker presset på Legemiddelverket, og det er naturlig at de i en slik situasjon får mulighet til å styrke dette viktige arbeidet, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett som ble presentert tirsdag 14. mai.

Les også: Legemiddelmangel sliter på apotekkundenes tillit

Retter opp budsjettkutt fra i høst

I statsbudsjettet for 2019 ble det, på et sent tidspunkt og uten noen større konsekvensvurdering, kuttet i apotekene avanse på legemidler og i avansene på en del medisinsk forbruksmateriell. Apotekforeningen har vært kritisk til kuttene som de mener rammer pasienttilbudet i apotekene.

Nå har regjeringen sett at det er behov for å revurdere ordningene. Den foreslår i det reviderte budsjettet at apotekenes pakningstillegg for A-/B-preparater økes fra 15 til 19 kroner og at avansen for salg av uregistrerte legemidler legges om. Endringene vil ifølge budsjettet kunne bety merinntekter for apotekene på 18,5 millioner kroner i 2019 og 36 millioner kroner i 2020.

Apotekforeningen er glad regjeringen ser at det må gjøres grep.

— I sum vil disse tiltakene et godt stykke på vei kompensere for det tapet Stortinget påførte apotekene ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. Men skaden rettes ikke opp for det halvåret vi har bak oss, sier direktør for næringspolitikk, Oddbjørn Tysnes, i Apotekforeningen på apotek.no.

Det var Stortinget som ba regjeringen komme tilbake med et opplegg i revidert budsjett som reduserer den negative effekten for apotekenes kundeveiledning.

— Forutsetningene for at endringene faktisk blir gjennomført fra 1. juli bør være gode, når opplegget i tillegg er nøytralt i statsbudsjettet. Det er positivt at regjeringen nå vil gjøre det lettere for apotekene å opprettholde den gode kundeveiledningen og servicenivået, mener Tysnes.

Les også: Apotekforeningen kritiserer budsjettkutt i statsbudsjettet

Vil ha lager av koppervaksine

Regjeringen foreslår også å sette av 12,8 millioner kroner i til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager med vaksine mot kopper.

— Dette er et tiltak for å styrke vaksineberedskapen i landet. Det er ingen grunn til å være bekymret for å bli smittet av kopper slik situasjonen er i dag, og det er ikke nødvendig for folk å vaksinere seg nå. Vi kjøper inn vaksine i beredskap for å være føre-var. Det handler om å ta folks trygghet på alvor, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug. 

En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har anbefalt at Norge har lager av koppevaksine i beredskap. De viser til at biologiske midler som koppevirus i verste fall kan bli brukt i onde hensikter. For å styrke vaksineberedskapen vil regjeringen gå til anskaffelse av ulike typer koppevaksine til bruk i forskjellige situasjoner og målgrupper.

Videre på helsefeltet foreslår regjeringen at det bevilges fem millioner kroner for å etablere fire nye pakkeforløp – Tre av dem er for sykdommer der kvinner er overrepresentert, og ett for ADHD­ – og 20 millioner kroner til forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal.