Råd til helsepersonell

- Vær sikker på at korrekt styrke er angitt på resepten ved forskrivning. Farmasøyt skal sjekke dette ved utlevering og kontakte forskriver ved tvilstilfeller.

- Pasienter må få tilstrekkelig opplæring i bruk av pennen. De må kunne:

Kontrollere visuelt de valgte enhetene på pennens doseteller (pasienter som skal injisere selv må kunne lese av dosetelleren)
Kontrollere insulinetiketten både ved utlevering og før hver injeksjon

- Pasienter som er blinde eller svaksynte må instrueres i å alltid få hjelp av en annen person som har godt syn og som har trening i bruk av insulinpennen.

- Pakningene og pennene for hver av de to styrkene er designet slik at det tydelig kan skilles mellom dem.

- Følg alltid bruksanvisningen som følger med pakningen. Bruk aldri sprøyte for å trekke opp insulin fra pennen.

- Meld bivirkninger til RELIS i din helseregion.

Kilde: Legemiddelverket

Det skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Insulintypen Tresiba kommer nemlig fra juni 2016 i 200 enheter/ml i ferdigutfylt penn. Da insulintypen allerede  finnes i 100 enheter/ml, frykter Legemiddelverket at dette kan medføre risiko for forveksling mellom de to styrkene, og påfølgende over- eller underdosering.

Tresiba brukes til å behandle diabetes mellitus hos voksne og barn fra 1 år og oppover.

Legemiddelverket kommer med flere råd for å unngå feilmedisinering når de nye dosene gjøres tilgjengelig i Norge (se faktaboks).