Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan fremtidens apotek kan innrettes. I utvalget sitter leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad. 

Hun gleder seg til å gjøre en innsats. 

— En NOU åpner for store endringer, den forrige åpnet for fri etablering av apotek, så dette blir veldig spennende, sier hun.

— Farmaceutene er fornøyde med å ha fått en plass i utvalget. Vi skal bidra til å ivareta den farmasøytiske profesjon og farmasøyter på best mulig måte. Dette er et arbeid som kommer til å legge føringer for apotekdrift 20-30 år frem i tid.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. januar 2023.

Skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger 

Utvalget skal blant annet utrede hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Målet er å sikre et godt apotektilbud også i fremtiden.

– Dagens apoteklov er fra 2001, og er moden for oppdatering. Utviklingen av ny teknologi gir nye muligheter for distribusjon, samhandling og informasjonsutveksling mellom apotek, kunder og helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

I mandatet står det at utvalget skal vurdere regelverk som knytter seg til apotekvirksomhet. Utredningen omfatter apotekvirksomhet generelt, men utvalget skal spesielt vurdere behovet for reguleringer som skal legge til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger.

Sentralt i utredningen er en samlet gjennomgang av erfaringer med gjeldende apotek- og grossistregelverk som vil danne grunnlag for utvalgets vurdering av og forslag til ny eller endret lovregulering og eventuelt andre tiltak. Utvalget bes også om å redegjøre for regulering og markedssituasjonen i andre land.

Tre områder er spesielt trukket frem i mandatet: marked- og konkurransesituasjon, samhandling med andre deler av helsetjenesten og apotekenes rammevilkår og rolle.

Bredt utvalg

I utvalget er det 14 medlemmer med relevant erfaring og bred kompetanse innenfor farmasi, økonomi, juss, medisin og helse samt e-helse og samhandling. Utvalget har representanter fra interesseorganisasjoner, brukere, helsetjenesten, industri og statlig forvaltning. Professor Tore Bråthen skal lede utvalget. Han er professor i jus ved Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI, hvor han også er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

— Jeg er glad for at Tore Bråthen har takket ja til å lede dette viktige utvalgsarbeidet. Han har bred erfaring som vil komme godt med i dette arbeidet, sier Høie.

Utvalget: 

Tore Bråthen, professor, Oslo (leder)

Beate Berrefjord, nestleder Konkurransetilsynet, Bergen

Felix Kamal Ally, apoteker, Drammen

Hans Olav Melberg, professor, Oslo

Harald Dale, pensjonist, Karmøy

Inger Cecilie Jørstad, spesialrådgiver, Tromsø

Katrine Bryne, seniorrådgiver Legemiddelindustrien, Oslo

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Oslo

Marit Hermansen, lege, Ringsaker

Oddbjørn Tysnes, direktør Apotekforeningen, Oslo

Stig Henning Pedersen, driftsdirektør, Sandefjord

Thomas Bäckstrøm, apoteker, Sarpsborg

Turid Vollan Riset, assisterende banksjef, Melhus

Urd Andestad, leder Norges Farmaceutiske Forening, Oslo