Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) opplever at det er en del usikkerhet og bekymring rundt smittevern i apotek og henvender seg til Helsedirektoratet og ber om smitteverngrep for apotekansatte.

«Farmaceutene savner en overordnet beredskapsplan, og en koordinering som sikrere tilgang på apotek over hele landet – også når pandemien utvikler seg – uavhengig av apotekeier. Per i dag foreligger det beredskapsplaner for hver apotekkjede. I befolkningstette områder er det flere apotek fra konkurrerende apotekkjeder. Dersom smitten ikke kommer under kontroll bør det foreligge en beredskapsplan som sikrer at deler av apotekpersonale settes i karantene, slik at når noen apotek må stenge pga. sykdom er det andre som kan åpne. Dette på tvers hvem som er apotekeier.» skriver leder Rønnaug Larsen 

Hun berømmer samtidig alle de dyktige og ansvarsfulle farmasøyter og apotekteknikere som nå utgjør førstelinjen i landets legemiddelhåndtering - og som daglig utsettes for smitterisiko.

Les også: Apotekene setter pleksiglass i resepturen

Egne grep for store leverandører

Farmaceutene mener videre at det bør vurderes om store multidoseapotek og andre apotek med essensielle leveranser av legemidler til kommune og sykehus bør skjermes for vanlig publikumskontakt. For flere av disse vil det være nærliggende, konkurrerende apotek, som eventuelt kunne dekke tilgjengeligheten for publikum.

Etablere lag for å hindre smitte

Larsen mener også at apotekeierne bør oppfordres til å vurdere å dele ansatte i bemanningslag/grupper, for å forhindre at alle blir smittet på en gang.

«Ansatte i risikogruppene bør ikke plasseres i «førstelinjen», og må kanskje også vernes mot ansatte som står i førstelinjen.»  

Smittevernutstyr

Farmaceutene ber også helsemyndighetene om å inkludere apotekansatte i helsepersonellgrupper som det prioriteres å gi smittevernutstyr til. Dette slik at alle apotek som tilbyr vaksinering får tilgang til nødvendig smittevernsutstyr for å ivareta tjenesten.

Ber om smittevernbefaring

Farmaceutene ønsker at myndighetsutnevnte smittevernseksperter gjennomfører befaring på apotek, og kommer med anbefalinger for smittevern i apotek. De ønsker at myndighetene konkretiserer blant annet:

  • Rutiner for vask/desinfisering herunder anbefalinger for hyppighet av håndvask og vaske/desinfisering av potensielt kontaminerte flater som for eksempel disk, betalingsterminal, kølappmaskin og inngangsdør, og vask av arbeidstøy.
  • Begrensning av antall kunder i apoteket. For å ivareta behovet for «sikkerhetsavstand» vil det måtte reguleres hvor mange som kan slippe inn. Apotekets utforming og areal vil måtte være førende. Adgangskontrollen bør ikke ivaretas av kritisk helsepersonell, og dette personellet bør ikke ha direkte kontakt med øvrig personell i apoteket. Smittevernlege i Bodø kommune har eksempelvis nå innført adgangskontroll med maksimalt 3 kunder i apoteket ad gangen.
  • Innstallering av pleksiglassbeskyttelse i resepturene. Som et minimum bør det merkes av hvor tett på resepturen kunden kan stå.
  • Stenging av adgangen for publikum til å benytte selvplukk i selvvalget, der ansatte henter produkter fra disse.
  • Oppfordring til befolkningen om kontaktløs digital betaling.

Varsle apotek om legemiddelmangel først

I tillegg oppfordrer Farmaceutene til at informasjon om legemiddelmangel oversendes apotekene i god tid før media får saken. 

«Det skaper unødvendig belastning på apotek og legemiddelbrukere når disse informeres parallelt med media – uten at apotekene har fått forberedt informasjon om reell leveringssituasjon og tilgjengelighet.