Farmatid har spurt de største politiske partiene spørsmål om farmasi og legemidler i forkant av valget, og leder i Norges Farmaceutiske Forening, Urd Andestad, har kommentert svarene. I dagene fremover får du hennes dom over partienes politikk på feltet. 

I dag svarer helsepolitisk talsperson for Rødt, Finn Olav Rolijordet.

Les også: KrF har gode refleksjoner om farmasøyter, men har også mangler

Les også: Venstre vil bruke farmasøyters kompetanse, men knytter den for mye til apotek 

Les også: Bra at Frp trekker fram Norges ansvar for å utdanne nok farmasøyter

Farmasøytisk kompetanse

— Hvor mener du at farmasøytisk kompetanse skal brukes i fremtiden? 

— Det vil være behov for farmasøytisk kompetanse en rekke steder: spesialisthelsetjenesten, legesentrene, omsorgssentre, hjemmesykepleien, kommunale helsehus og generelt ved apotekene fortsatt. Bruken av farmasøytiske legemidler øker, og behov for veiledning for riktig bruk er økende.

— De fleste kommuner har i dag farmasøytisk kompetanse på grunn av at de har farmasøyt i apoteket. Dette er en viktig ressurs for legemiddelbrukere, lokalt helsepersonell og kommunen. Når bruken av nettapotek øker ser vi fra Sverige at distriktsapotek legges ned. Hva tenker du kan bidra til å sikre lokal farmasøytisk kompetanse i hele Norge?

— Det vil være riktig å møte denne utviklingen med at det ansettes farmasøyter i kommunene. Det kan være både på omsorgssentrene og i kommunehelsetjenesten. Rødt er opptatt av at kommunene har tverrfaglige team (ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier mm) som også har veiledning og forebygging som sine oppgaver og her kan også farmasøytisk kompetanse inngå. Den kan bidra til riktig legemiddelbruk ved for eksempel for ulike pasientgrupper som de med kroniske sykdommer og geriatriske pasienter. 

Les også: MDG vil styrke farmasi, men er uklar på hvordan

Les også: Spennende å se hvordan Sp vil løse egenproduksjon i lys av EU-regler

Utdanningskapasitet

— I 2020 ga Helsedirektoratet autorisasjon til 368 farmasøyter, 60 % var utdannet i Norge, 40 % var utdannet utenfor Norge. Hva tenker du om dette?

— I tråd med Rødt sitt generelle mål om å øke den høyere utdanningen i Norge så vil Rødt legge til rette for at også flere innenfor denne gruppen utdannes i Norge.

Les også: SV har innsiktsfulle og konkrete tanker om legemiddelproduksjon

Legemiddelindustri

— Det har vært mange fine ord om økt innsats for å få økt legemiddelproduksjon i Norge. Hva tenker du er det viktigste for å gå fra ord til handling? Og hva skal være første handlingen?

— Norge er helt avhengig av import av legemidler. Importavhengighet må erstattes av mer kortreiste løsninger, med offentlig produksjon og lagring. Den første handlingen må være å opprette «Statsmed» med en klar målsetting om både offentlig legemiddelutvikling og -produksjon. Dette kan også skje i samarbeid med eksisterende industri. Det nye selskapet må sikres tilgang til kapital for å få gjennomføringsevne.

Farmaceutenes dom: Rødt har sett behovet for beredskap og produksjon

Urd Andestad ser at også Rødt mener produksjon er viktig for å redusere risikoen for importavhengighet. Partiet foreslår et «Statsmed» som enten kan operere alene eller i samarbeid med eksisterende industri. Enten det er gjennomførbart eller ikke, så viser det at partiet tar inn over seg behovet vi har for legemidler, beredskap og dermed produksjonskompetanse. 

Ved spørsmål om fremtidig bruk av farmasøytisk kompetanse nevner de stort sett alle pasientnære helsetjenester, noe som er både riktig og viktig for å sikre riktig legemiddelbruk. Partiet er ikke like tydelig på at farmasøyter skal inngå i de tverrfaglige teamene, men gitt at det er farmasøyter overalt ellers så bør det sikre at legemiddelbrukere har kontakt med farmasøyt.