I budsjettet for neste år kutter bydel Alna stillingen som bydelsfarmasøyt i Alna hjemmetjeneste. 

Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) mener det går direkte mot Oslo kommunes ambisjoner i kommunebudsjettet for 2020, hvor det slås fast at samhandlingsreformen har skapt et behov for kompetanse innen legemiddelhåndtering og at «farmasøyter skal integreres i de tverrfaglige teamene i bydelenes hjemmebaserte tjenester»

— Farmasøyter har spesialkompetanse på legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, og ved å kutte bydelsfarmasøyten vil viktig kompetanse for hvordan man kan forhindre avvik i legemiddelhåndteringen for bydelens hjemmetjenestepasienter forsvinne, sier leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen.

Les også: Melhus kommune: — Hvorfor har vi ikke skaffet farmasøyt før?

Uheldig for vaksinering

I skyggen av koronakrisen og en mulig massevaksinering på nyåret skjønner hun ikke hvordan bydelen kan gjøre et slikt grep. 

— Det blir da essensielt at man har noen med høy kompetanse og fokus på legemiddelhåndteringsrutinene også ute i bydelene – slik som bydelsfarmasøytene. Å kutte slik eksisterende kompetanse med de utfordringene som Oslo kommune straks står overfor, anser vi som uklokt.

I forkant av vedtaket har Larsen sendt brev til politikerne uten å bli hørt, og 10. desember vedtok bydelsutvalget å kutte stillingen. 

I brevet til politikerne påpeker Larsen at bydelsfarmasøyten er den i bydelen med høyest kompetanse på riktig bruk av legemidler og er direkte involvert i en rekke oppgaver som omfatter riktig bruk og håndtering av legemidler.  

«Norges Farmaceutiske Forening mener for øvrig at ved å kutte bydelsfarmasøyten vil ikke bare kompetansenivået på legemiddelområdet for bydelen senkes, men man mister også et viktig fokus på legemiddelhåndteringen og kvalitetsforbedringer rundt denne.» skriver hun. 

Les også: Godt nok forberedt?

Ser ikke sammenheng mellom farmasøyter og vaksinering

Bydelsdirektør i Alna bydel, Marius Trana, forklarer at bydelen hadde et omstillingsbehov for 2021 som den måtte dekke innenfor de områder der det var mest hensiktsmessig.

— Et av tiltakene Bydel Alna har vedtatt er å saldere stillingen som farmasøyt, bekrefter han i en e-post. 

Han opplyser at stillingen som farmasøyt er administrativ og ikke har direkte brukerkontakt. Det er fastlegene som har ansvar for å forordne legemidler til brukerne. Legemiddelhåndtering utføres av sykepleierne. Tjenesteansvarlig sykepleiere har ansvar for opplæring til helsefagarbeiderne og studenter. Det finnes også digitale kurs til formålet. Demenskoordinator har ansvar for opplæring og oppfølging når det gjelder medisiner til personer med demens. Kreftkoordinatorene har ansvar for medisiner til brukere med kreftdiagnoser, samt medikamenter ved livets slutt. De resterende oppgaver for farmasøyten var knyttet til generell opplæring. 

— Bydelen mener de kan ivaretas godt av fagsykepleier. På bakgrunn av dette mener bydelen av denne stillingen kan salderes, sier han.

Han ser ingen sammenheng mellom å saldere stillingen som farmasøyt i hjemmetjenesten og å skulle vaksinere for korona. 

— Vi planlegger, sammen med Helseetaten, i disse dager hvordan vi skal løse vaksinering. Vi er trygge på at vi skal kunne ivareta vår rolle i denne på en god måte.

Ikke imponert over bydelen

Larsen lar seg ikke imponere over bydelsledelsens forståelse av legemiddelhåndtering eller avviksbehandling.

— Ja. Det er sykepleierne som utfører legemiddelhåndteringen, men bydelsfarmasøyten var involvert i håndtering av avvikene i legemiddelhåndteringen. Noe alle som jobber i hjemmesykepleien vet forekommer. Meldekulturen er lav på steder der man ikke har fokus på forbedringsarbeid, så færre meldte avvik uten farmasøyt er ikke et kvalitetsstempel, tvert imot. Kvalitetsforbedring etter ett avvik forebygger flere nye avvik. Sykepleierne og andre som utfører legemiddelhåndteringen, trenger noen som har fokus på og kunnskap om å forbedre rutinene, sier hun. 

Selv om bydelsfarmasøyten ikke ville gjort selve vaksineringen under en massevaksinering mot korona, så er det farmasøyten som har kompetanse på håndtering av vaksinene, påpeker Larsen. 

 — Farmasøyten kunne hjulpet til med utarbeidelse og implementering av de internprosedyrene som må til når man får inn covid-19-vaksiner, sier hun og viser til at de aktuelle vaksinene som kommer fra Pfizer/BioNTech kun er holdbare fire til fem dager etter mottak, og hvert hetteglass inneholder fem doser med seks timers holdbarhet etter fortynning. 

— Her må man ha innført gode interne prosedyrer som inkluderer dokumentering i Sysvak.