Norges Farmaceutiske Forening har dermed fire jurister ansatt, i tillegg til generalsekretær Greta Torbergsen som også har juristbakgrunn.

Farmaceutene har over lang tid opplevd en svært høy sakstilgang til bistand. Arbeidsbyrden på de ansatte har vært høy og krevende, og det var nødvendig å utvide kapasiteten. Vi er en liten forening, men har medlemmer i svært mange tariffområder, og den grunnleggende (minimums)oppfølging av de respektive tariffområdene krever i utgangspunktet like mye for oss som for en større forening, konstaterer Torbergsen og tilføyer:

Heldigvis har vi flinke tillitsvalgte, men tillitsvalgte krever også både kursing og oppfølging. Nå har vi utvidet med en jurist, noe som vil bedre arbeidet til foreningen både på enkeltsaker og det langsiktige juss- og tariffarbeidet.

Et nytt juridisk redskap

Assisterende forhandlingssjef Mathias Calmeyer Østvold har jobbet i Farmaceutene siden sommeren 2017 og vært advokatfullmektig siden våren 2019. Han er svært tilfreds med at advokatbevillingen endelig er i havn.

I løpet av de siste fem årene har antall juridiske henvendelser doblet seg, og vi ser at kompleksiteten i sakene blir større. Vi leser ut av dette at foreningens målrettede arbeid med å opplyse og informere medlemmer om deres rettigheter har resultert i at medlemmene har blitt dyktigere til å fange opp potensielle brudd på lover og avtaler, påpeker Østvold. 

Hva betyr det for foreningens juridiske stab å ha to advokater?

Det betyr mye for vår mulighet til å yte juridisk bistand til våre medlemmer – særlig i de områdene hvor man ikke har et fullt utviklet tillitsvalgsystem, slik som i industrien. Med advokater får Farmaceutene et nytt redskap i verktøykassen, og det blir spennende å se hvor dette vil føre oss, mener han.

Bakgrunn som sykepleier

Nyansatt og nyslått advokat Nina Håkonsbakken Andersson er også utdannet sykepleier og autorisert helsepersonell. Hun har mange års erfaring fra helsetjenesten både som arbeidstaker, tillitsvalgt og arbeidsgiver. De første årene arbeidet hun med akuttmedisin før hun etter hvert ble leder ved et fastlegesenter. 

I forbindelse med arbeidet dukket det stadig opp både arbeidsrettslige og helserettslige spørsmål som jeg syntes var interessante og som jeg søkte svar på. Denne interessen førte meg til jussutdanningen, som jeg var ferdig med i 2018, forteller Andersson. 

Etter endt utdanning var hun først ansatt i Advokatfirmaet Økland & Co, hvor hun arbeidet mye med arbeidsrett. Deretter hadde hun et toårig engasjement som dommerfullmektig ved Follo og Nordre Østfold tingrett før hun ble ansatt i Farmaceutene.  

Jeg er svært opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til gode helsetjenester. En viktig forutsetning for gode helsetjenester er at helsepersonellet har gode arbeidsvilkår og at helsefagene gis gode utviklingsmuligheter. Jeg synes derfor at jeg har en svært meningsfylt jobb når jeg hver dag kan få lov til å gjøre en innsats for å ivareta og utvikle farmasøytenes rettigheter som arbeidstakere og helsepersonell.