Torunn Janbu

Torunn Janbu
Torunn Janbu. Foto: Legemiddelverket

— Vi oppfordrer til engasjement fordi vi ønsker mer samarbeid med farmasøytene, som sitter med en verdifull spisskompe­tanse på legemidler, sier Torunn Janbu (bildet) i Den norske lege­forening.

Janbu mener at hvis det er ledig ­kapasitet blant farmasøytene og på apo­tekene, så bør disse ressursene settes inn på områder hvor det er stort behov for mer farmasøyt­kompetanse i stedet for å for eksempel tilby helse­tjenester på apotek.

— Er det noen der ute som opplever at de har ekstra kapasitet og er interessert i ­samarbeid, så vis oss at du er der. Ta ­kontakt med sykehjemmet eller den helseinstitu­sjonen som er aktuell, sier hun.

— Legene vil gjerne samarbeide med ­farmasøytene på mange flere områder, blant annet finnes det et potensial innen lege­middelgjennomganger, men de må gjennomføres i et samarbeid mellom lege, farmasøyt og pasient. Leger og farma­søyter har forskjellige roller som må av­klares. Vi må ha respekt for hverandres ulike kompetanse og dra nytte av den.

— Farmasøyter har kompetanse om legemiddelhåndtering og informasjons­arbeid rettet mot pasienten og tilbudet i ­helsetjenesten, mens legene har en bred medisinsk utdanning som inneholder ­diagnostisering og hvordan behandle ­sykdom. Et godt samarbeid vil kunne heve kvaliteten på legemiddelbehandling og kan bli ressursbesparende, sier Janbu.
God kommunikasjon

— Det er viktig for oss å ha tilgang til den kompetansen farmasøytene sitter med, og vi bør bruke kunnskapen deres til det de er best til. Aktuelle områder er legemiddelbruk og håndtering på et systemnivå, som avdeling eller sykehjem, og samarbeid om legemiddelbehandlingen av den enkelte pasient, påpeker legeforeningspresidenten.

— Farmasøyten kan være med på en gjennomgang av helseinstitusjonens legemiddelbruk. Hvilke legemidler burde ­av­delingen satse på? Hvilken fagutvikling ser vi innen legemiddelfeltet? Disse, og ­liknende problemstillinger kan farmasøyten være med på å løse, understreker Janbu.

— Når det gjelder behandlingen av den enkelte pasient finnes det, spesielt på institusjoner som sykehjem, et udekket behov for samarbeid om medikamentbruk. Mange pasienter har et stort repertoar av medikamenter. Da trengs en kartlegging av situasjonen, og et slikt samarbeid kan skje på initiativ fra både lege og farmasøyt.

— Her er det viktig at kommunikasjonen mellom partene fungerer for å sikre hel­hetlige vurderinger. Får man til dette, er vi glade for å kunne samarbeide med farma­søyter fordi det da bidrar til en styrking av helsetilbudet til pasienten.

— Først og fremst er vi opptatt av de ­faglige fordelene ved et slikt samarbeid, men det er klart at hvis et slikt samarbeid også gir sekundære effekter som bedre øko­nomi i ­helseforetakene eller sykehjem, er det en gledelig bivirkning, mener Torunn Janbu.

(Publisert i NFT, nr. 2/2009 side 6.)