Apotekfarmasøytene er en viktig del av helsevesenets møte med vår tids store helseutfordringer: en stadig eldre befolkning og nye store folkesykdommer. Bedre levekår og nye muligheter for å behandle sykdom fører til at flere lever lenge. Vi får flere gode leveår, men også flere år med sykdom. De gode levekårene har også ført til en livsstil som øker risikoen for sykdom. Flere trenger medisinsk behandling og flere trenger hjelp av legemidler, ofte mange samtidig. Skal alle som trenger det få et tilbud om behandling, må den lokale helsetjenesten stå for en større del av tilbudet. En av utfordringene blir å skaffe nok helsepersonell. 

Mange utfordringer
Legemidler redder liv og er en avgjørende faktor i helsetjenesten. Men brukt feil, fører legemidler også til unødvendige plager, økt sykelighet og død. Feil bruk av legemidler fører til at pasienten ikke får den effekten som legemiddelet kan gi. Nye legemidler, flere kronisk syke og flere eldre fører til at flere bruker mange legemidler samtidig. Mennesker med flere diagnoser og som bruker mange legemidler er mer utsatt for legemiddelrelaterte problemer. Det må etableres et tilbud som hjelper denne gruppen til å bruke legemidlene sine riktig og få løst sine problemer.

Det er bred enighet om at utviklingen i helsesektoren ikke er bærekraftig på litt lengre sikt. Dobbelt så mange eldre og kraftig vekst i mange folkesykdommer vil sette spesialisthelsetjenesten under et uholdbart press. Flere oppgaver må løses lokalt, og forebygging av folkesykdommene må bli mer effektiv, skal den offentlige helsetjenesten klare sine forpliktelser.

Farmasøyten som løsning
Særlig på to områder kan farmasøytene gi viktige bidrag til å løse disse utfordringene. For det første kan de sørge for at legemidler blir brukt riktig. Farmasøytene kan redusere de negative konsekvensene av feilbruk, og kan bidra til at pasientene får bedre helseeffekt av de legemidlene de bruker. For det andre kan apotekene og farmasøytene der gi viktige bidrag til forebygging av folkehelsesykdommer, og hindre utviklingen av alvorlig sykdom hos dem som allerede er rammet. Apotekene finnes over hele landet, har høyt kvalifisert helsepersonell og er en opplagt del av lavterskeltilbudet i primærhelsetjenesten.

De utfordringene helse-Norge står foran trenger nye tanker. Alle gode krefter – alt helsepersonell – må trekkes inn og bidra, skal Norge klare å møte morgendagens helseutfordringer. Farmasøytene vil bli en sentral del av fremtidens helsetjeneste.