Den internasjonale pasientsikkerhetsdagen markeres for andre gang torsdag 17. september 2020. 

Leder i Norges Farmaceutiske Forening, Rønnaug Larsen, understreker at farmasøyter er viktig for pasientsikkerheten og at farmasøyter bør være med å markere dagen. 

— Farmasøyters hovedoppgave er å trygge bruk av legemidler hos pasienter. Om det er å sikre kvaliteten på legemidler som brukes eller å fremme riktig bruk av legemidler; begge deler er viktig for pasientsikkerheten, slår hun fast. 

Les også: Høie ser at farmasøyter øker pasientsikkerheten

Trygge helsepersonell, trygge pasienter

Verdens helseorganisasjon (WHO) etablerte pasientsikkerhetsdagen i 2019 og har valgt slagordet Safe health workers, Safe patients (Speak up for health workers safety!) for årets markering. 

I Norge markeres dagen av I trygge hender 24-7 som drives av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. De markerer dagen med et webinar om psykologisk trygghet hvor det blant annet blir innlegg fra Arbeidstilsynet om arbeidsmiljø og pasientsikkerhet og Lovisenberg diakonale sykehus om hvordan de har jobbet med psykologisk støtte i gruppefellesskap under covid-19. 

Farmasøyt og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Solrun Elvik forklarer at det viktige i årets markering er at trygghet, både fysisk og psykisk, for ansatte i helse – og omsorgstjenesten må ses i sammenheng med trygg og sikker pasientbehandling. 

— Det er en tydelig gjensidighet mellom trygge ansatte og trygge pasienter, sier hun.

Utrygghet i koronatiden

Årets tema har covid-19 og den situasjonen alle ansatte i helse – og omsorgstjenesten har stått i og vil stå i framover som bakgrunnsteppe. For mange har det vært en ny og til tider uforutsigbar arbeidshverdag med økt arbeidsbelastning, nye oppgaver og usikkerhet.

 — I slike situasjoner er tillit, åpenhet og psykologisk trygghet på arbeidsplassen ekstra viktig, og det er dette vi ønsker å fokusere på denne dagen, sier Elvik.

I trygge hender 24-7 er en videreføring av Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 og skal bidra til å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten.