Tekst: Eirin Guldsten Robinson, fag- og kommunikasjonsrådgiver i Norges Farmaceutiske Forening

330 deltakere fra hele helsevesenet var samlet under den fjerde pasientsikkerhetskonferansen 28.–29. september i Bodø. Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig av Kunnskapssenteret. Norges Farma­­ceutiske Forening er medlem av både styringsgruppen og programkomi­teen for Pasientsikkerhetskonferansen, representert av Laila Irene Bruun.

Sikkerhet i sykehus

— Vi må slutte å ta livet av pasientene våre! Sykehusinnleggelse er den fjerde største dødsårsaken i USA, kun overgått av hjertesykdom, kreft og slag, sa ameri­kanske James Orlikoff i sitt innlegg. Orlikoff rangeres blant de 100 mest innflytelsesrike personer i USAs helsevesen av tidsskriftet Modern Healthcare.
— Ledelsen må se og ha eierskap til­ ­problemet for å kunne løse det. Kvalitet handler om å gi pasientene den beste behandlingen, mens pasientsikkerhet handler om å ikke påføre pasientene skade eller død, påpekte han.

Legemiddelsikkerhet

Nytt av året var en egen parallellsesjon om legemiddelsikkerhet, ledet av Laila Irene Bruun. Her var det fokus på legemiddelgjennomganger, sårbare pasienter i sykehjem og høyrisikomedisin. Rundt hundre ­deltakere var til stede under denne ­sesjonen.
Seniorrådgiver Hilde Heimli fra Helse­direktoratet la frem det pågående arbeid med nasjonal veileder for legemiddelgjennomganger.
— Legemiddelgjennomganger øker pasi­­entsikkerheten og veilederen skal bli et konkret og nyttig verktøy, konstaterte hun.
— Legemiddelgjennomganger bør gjøres i tverrfaglig team bestående av lege, farmasøyt og sykepleier, sa Heimli, som også uttrykte bekymring for tilgang på farmasøyter i sykehjem.
Arbeidet med veilederen er basert på anbefalinger både fra rapporten Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien og på Nasjonal pasientsikkerhetskampanje og erfaringene fra pilotprosjektet for legemiddelgjennomgang ved Nygård Syke­hjem. Astrid Gilje Hageler er NFFs representant i arbeidet med veilederen og foreningen har også deltatt i arbeidet med ­rapporten om riktig legemiddelbruk i sykehjem.
Seniorrådgiver Merete Steen i Helse­tilsynet la frem resultater fra økt tilsynsaktivitet på legemiddelområdet i sykehjem i perioden 2008–2010.
— Kommunen og sykehjemsledelsen må ta mer tak i legemiddelbehandlingen! Ofte mangler det systemer for å gå gjen­nom pasientenes legemiddelbehandling, det mangler prosedyrer og oppfølging av at prosedyrer følges, meddelte hun.
Tilsynene avdekket også mangel på fungerende journalsystem.
— Helsepersonell arbeider under vanskelige forhold med tanke på journalføring. Dette skaper stor frustrasjon. Ofte føres det parallelle journaler i parallelle systemer innenfor ett sykehjem, fortsatte Steen.

IKT – en ny pasientsikkerhetsutfordring?

Systemer som ikke snakker sammen var et av temaene i parallellsesjonen IKT i helse.
— Helsepersonell må ofte logge inn og ut av ulike systemer for å få samlet informasjon om en pasient, sa Anders Baalsrud, leder for stab og pasientsikkerhet ved Oslo univer­sitetssykehus. Der opplevde de i fjor at 2 700 elektroniske ­­­hen­vis­ninger forsvant i datasystemet. Dette ble oppdaget ved en ­tilfeldighet.
— IKT har blitt en ny sikkerhets­utfordring i pasientsikkerhetsarbeidet, slo Baalsrud fast.

Sømløslegemiddelbehandling i Midt-Norge

— I mangel av et gjennomgående IKT-­system er det pasienten som er gjennomgående i prosessen, hevdet Vidar Hagerup, kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal HF.
Han presenterte arbeidet med innføring av IMM (Integrated Medicine Manage­ment), sømløs legemiddelbehandling, som omfatter opptak av legemiddelanamnese, legemiddelgjennomgang i sykehus og overføring av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd.
— Heis-underet skjer hver gang en ­pasient tar heisen opp fra mottak til post. Da har man lett med lys og lykte for å ­kartlegge hvilke legemidler pasienten står på og hvorfor. Når pasienten kommer ut av heisen er denne sammenstillingen blitt til en sannhet, fortsatte Hagerup.
På sett og vis er farmasøyten også en gjennomgående faktor i denne prosessen, ettersom farmasøyten er involvert både i legemiddelintervju ved innlegging, legemiddelgjennomgang og ofte også i utskrivingssamtale.

Farmasøytpreg

— Farmasøytene satte et tydelig preg på Pasient­sikkerhets­konferansen i år. Jeg opplever et økende fokus på legemiddelsikkerhet i dette arbeidet. Farmasøyten er en selvsagt del av ­løsningen, sa Tove Ytterbø, leder av NFF, etter Pasient­sikkerhetskonferansen 2011.

(Publisert i NFT nr. 11/2011 side 22–23.)