Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. Forslaget innebærer at farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

«Departementet mener at man ved å gi farmasøyter i apotek rekvireringsrett til vaksine mot sesonginfluensa vil bidra til at flere vil benytte seg av muligheten til å bli vaksinert mot sesonginfluensa.» skriver de i høringsnotatet. 

Departementet viser blant annet til gode erfaringer fra pandemien i 2009 da flere farmasøyter fikk begrenset rekvireringsrett.

Hensikten er å få på plass forskriftsendringene i tide før influensasesongen 2020/2021, og høringsfristen er derfor satt til 3. august 2020.

Les også: Helsedirektoratet vil ikke gi farmasøyter rekvireringsrett for vaksine

Oppdrag fra Stortinget

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2020 høsten 2019 ba flertallet i Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet utrede hvordan nødvendige regelendringer kunne gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa ville være på plass før influensasesongen 2020-2021. Departementet ba Helsedirektoratet utrede saken, og den utredningen ligger til grunn for forslaget. 

Les også: FrP krever farmasøytrekvirert vaksine innen høsten 

Gjelder ikke apotekeiere

Som en del av utredningen vurderte Statens legemiddelverk om apotekloven paragraf 2-3 som sier at en «søker ikke kan gis konsesjon til å eie apotek dersom vedkommende eller noen av søkerens nærstående har rekvireringsrett for legemidler.» er et hinder for å gi farmasøytene rekvireringsrett. Legemiddelverket  konkluderte at det kun gjelder apotekeiere, og det er spesifisert i den nye forskriften.

Endringen i forskriften innebærer et nytt andre ledd i paragraf 2-4 som sier «Farmasøyter som er ansatt i apotek i Norge kan rekvirere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek har ikke rekvireringsrett. Helsedirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for hvilke legemidler som kan rekvireres etter dette ledd.»