I sitt høringssvar til forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter slår Folkehelseinstituttet (FHI) fast at det er vaksinefaglig forsvarlig at farmasøyter kan rekvirere standard sesonginfluensavaksiner til apotekkunder som ønsker det. 

«Apotekbransjen har gjennomgående gode systemer for opplæring og kvalitet på tjenester, og har grunnleggende forståelse for legemiddelhåndtering.» skriver FHI.

Les også: Optikerne støtter farmasøytrekvirering

Lite offensivt, lite helhetlig

FHI mener likevel forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet har store mangler. 

«Vi synes forslaget om endring av forskriften kun for å gi rekvireringsrett til farmasøyter er lite offensivt, når begrunnelsen er å gjøre influensavaksinering mer tilgjengelig for alle.»

Å gi rekvireringsrett til farmasøyter i apotek vil i noen grad avlaste det offentlige systemet, men siden det først og fremst er mennesker utenfor vaksinasjonsprogrammet som blir vaksinert i apotek vil det være til lite hjelp for å øke dekningen i risikogruppene. 

Departementet burde samtidig vurdere om sykepleiere og annet helsepersonell uten rekvireringsrett, som står for en betydelig andel av influensavaksinering av målgruppene i programmet, burde få muligheten til å utføre denne oppgaven selvstendig.

«At man baserer den årlige programvaksinasjonen av sesonginfluensavaksine på helsepersonell som ikke gis lovhjemmel for å utføre dette arbeidet selvstendig, men hasteinnfører selvstendig rekvireringsrett for en gruppe som hovedsakelig skal vaksinere utenfor programmet, virker som en lite helhetlig tilnærming for å nå våre mål for influensavaksinasjon."

Les også:  Helsedirektoratet vil ikke gi farmasøyter rekvireringsrett for vaksine

Nasjonal prosedyre for ordinering er en bedre løsning

FHI fastholder også at ordinering etter nasjonal prosedyre av sesonginfluensavaksine ville være en bedre løsning enn å gi rekvireringsrett til farmasøyter, både fordi det kunne gitt hjemmel til jordmødre, AKS-sykepleiere og sykepleiere som influensavaksinerer så de kan vaksinere selvstendig, og det ville være en mer fleksibel løsning ved oppskaleringsbehov. Begge deler kan ifølge FHI bli viktig i forbindelse med koronakrisen. 

«Med en mulig massevaksinasjon med covid-19-vaksine i løpet av nær fremtid er vi på samme måte avhengige av et stort antall kompetente vaksinatører som kan ordinere og vaksinere selvstendig og med nødvendige lovhjemler for dette.»

Selv om både de, Legemiddelverket og Helsedirektoratet mener nasjonal prosedyre for ordinering er en bedre løsning, tar FHI til etterretning at departementet ikke følger anbefalingen. 

«Vi har forståelse for at dette er gjort for å nå tidsfristen fra Stortinget om at farmasøytene må kunne vaksinere uten resept fra lege allerede fra høsten 2020.» skriver de, men skriver også at den fristen kunne vært oppnådd ved å gi rett til ordinering for apotekfarmasøyter og flere grupper helsepersonell som sykepleiere og andre gjennom en nasjonal prosedyre som enkelt kan utvides til å omfatte covid-19-vaksinering.

Advarer mot aggressiv markedsføring

Siden apotekene ikke er en del av det offentlige vaksinasjonsprogrammet vil de ikke tilby influensavaksine til redusert pris, men målgruppen vil til dels sammenfalle med risikogruppene. FHI mener derfor det er viktig at apotek og farmasøyt informerer om at det finnes et kommunalt tilbud for risikogruppene.

«Folkehelseinstituttet har fått henvendelser om til dels pågående markedsføring av vaksinasjonstjenester i enkelte apotek.» påpeker de.

Les også: Farmaceutene er glad for diskusjon rundt salgspress i apotek