Et fullført studium i farmasi gir ­autorisasjon som helsepersonell, men er ett av de få hvor Statens ­Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) ikke har hjemmel til å kontrollere politiattesten for ­en nyutdannet ved tildeling av autorisasjon. Samtidig er utdannelses­institusjonen pålagt å foreta en løpende skikkethetsvurdering av ­studenten under hele studiet i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Denne forskriften gir kun hjemmel for utestengelse fra studiet i inntil tre år med dagens lovgivning.

I forkant av utviklingen

— Utviklingen innenfor farmasøyt­yrket tilsier mer pasientkontakt og innsyn i ­reseptregister, legejournal med mer. Vi mener derfor at vi må være i forkant av denne utviklingen. Innføring av krav om ­politiattest er et ledd i arbeidet med å sikre at de ­farmasøytene vi utdanner er skikket til yrkesutøvelse, sier institutt­leder Henrik Schultz.
Det formelle lovgrunnlaget for inn­førelsen av kravet ligger i Forskrift om opptak til ­høyere utdanning, kap. 6, som omtaler ­særlige regler om politi­attest for bestemte typer yrkesutøving. En ­endring i ­legemiddelloven fra 2014 åpnet for ­innførsel av krav om politiattest for studenter i ­farmasi; § 30 a lyder nå slik: «Farmasøytisk industri, legemiddelgrossister og apotek kan kreve fremleggelse av ordinær politiattest, jf. Politiregister­loven». Dette kravet er i første rekke innført med tanke på narkotika.
— Innføring av krav om politiattest ved opptak vil ikke ha tilbakevirkende kraft. For de nåværende studenter betyr det at i ­tilfeller hvor det fattes mistanke om at en student ikke er skikket for yrkesutøvelse, må utdanningsinstitusjonen starte en ­skikkerhetssak. Vi kan ikke bygge denne på en politiattest med mindre studenten frivillig vil fremlegge denne. Samtidig vil en alvorlig anmerkning på politiattesten senere kunne hindre en ferdig student i å få autorisasjon fra SAK, poengterer Schultz og fortsetter:
— Ved å innføre krav om politiattest ved opptak vil vi fortløpende kunne kreve en oppdatert attest fra en student ved behov i hele studietiden. Det trengs ikke et eget rettsgrunnlag; en mistanke eller et ønske om å få en oppdatert attest er nok. Dette vil også lette arbeidet ved en eventuell skikkethetssak.

Reduksjon av antall skikkethetssaker

Det har tidligere vært svært krevende for FI å skaffe tilveie tilstrekkelig bevisførsel i skikkethetssaker. Kravet om politiattest vil sørge for en raskere informasjons­innhenting og behandlingstid, samt holde det totale antall saker nede på et minimum.
— Når vi vurderer eventuelle an­merkninger på en politiattest, vil vi bruke det samme regelverket som UiO ­praktiserer for leger, tannleger med flere. For at en ferdigutdannet farmasøyt skal kunne få en driftskonsesjon til apotek, må ­vedkommende ifølge apotekloven (§ 3-2) vise til en hederlig vandel i henhold til politiattest når søknad sendes Statens legemiddelverk. Det er et godt tilleggs­argument for å innføre krav om politi­attest helt fra starten i studieløpet, ­hevder instituttlederen.

Oppfordring

Hensikten med det nye regelverket er altså å skape større grad av trygghet for både pasienter og alle farmasøytiske virksomheter.
— Vi håper og tror at andre ­institusjoner som utdanner farmasøyter også vil ­innføre krav om politiattest fra og med neste ­sommer, slik det ble diskutert på ­profesjonsrådsmøtet i slutten av oktober, påpeker Henrik Schultz.

(Publisert i NFT nr. 12/2015 side 7.)