Kuopio var samlingssted da Nordisk Farmaceutunion hadde sitt årvisse møte 12.–14. august. Valg av by var ikke tilfeldig, for det er ett av Finlands store knutepunkt med tanke på farmasøytisk utdanning og arbeidsliv. I tillegg har Kuopio visjoner om å bli landets beste by gjennom et sunnhetsprosjekt der innbyggernes helse og velvære skal styrkes. Byen er nemlig medlem av The WHO European Healthy Cities Network 2009–2013.

Ambisiøst universitet
Den 1. januar 2010 slo universitetene i Kuopio og Joensuu seg sammen til Östra Finlands Universitet. De har fire fakulteter, deriblant et helsevitenskapelig fakultet med farmasiutdanning. Målsettingen er klar, ifølge dekan og farmasøyt Jukka Mönkkönen: I 2015 håper de å være blant de to hundre beste universitetene i verden.

Senter for livslang læring
Da de to ovennevnte universitetene ble til ett, så også Aducate (adult education) dagens lys. Senteret for læring og utvikling baser seg på prinsippet for åpent universitet, hvor studentenes alder og utdanningsnivå er underordnet. Aducate har nesten 140 ansatte som representerer forskjellig utdanningsekspertise. Senteret anser seg som en brobygger mellom arbeidsliv og forskning. Det samarbeider tett med så vel regionale og nasjonale som internasjonale aktører.

Ett av tilbudene ved Aducate er kurset i legemiddelgjennomganger, «Conducting medication reviews» (CMR). Det har sitt utspring i det nasjonale TIPPA-prosjektet 2000–2003, hvis hensikt har vært å effektivisere apotektjenestene og legemiddelrådgivningen. Oppfølgingsprosjektet 2004–2007 fokuserte på apotekene som en del av helsetjenesten, der ett av målene har vært å utvikle farmasøytstyrte legemiddelgjennomganger.

Savner myndig­hetsstøtte
Både personer med bachelor- og mastergrad i farmasi er velkomne til å ta CMR-kurset, som har en varighet på ett og et halvt år. Kurset forutsetter et samarbeid mellom farmasøyter og leger, og bygger på følgende fem grunnstener: 1) tverrfaglig samarbeid, 2) klinisk farmasi og farmakoterapi, 3) rasjonell farmakoterapi og legemiddelbruk, 4) CMR-verktøy og 5) valgfrie studier. Studentene læres opp til alt fra å etablere kontakt med samarbeidspartnere i den lokale helsetjenesten til gjennomføring og evaluering av legemiddelgjennomganger. Komorbiditet, polyfarmasi og etterlevelse er blant problemstillingene de må vurdere.

Akkrediteringen er gyldig i kun fem år. Man må dermed kunne vise til kontinuerlig CMR-praksis og oppdatering av kunnskaper for å oppnå reakkreditering.

Siden 2006 har 130 farmasøyter gjennomført dette universitetsbaserte kurset.

— Vi synliggjør farmasøytenes kunnskaper, fortalte Lea Tuomainen, M.Sc. (Pharm.) og koordinator ved Aducate.

Hun sa videre at den største utfordringen er imidlertid at det ikke er noe system for å integrere CMRene i andre helsetjenester eller noen finske retningslinjer for refusjon av CMR-tjenester. Det er satt i gang studier som skal evaluere effekten av CMR, og forhåpentlig vil det gi positive resultater slik at politikken endres. Men inntil videre må altså farmasøytene selv ta initiativet til å utvikle og opprettholde lokale CMR-prosedyrer.

E-resept testes ut i finland
På hvert NFU-møte oppdaterer de ulike deltakerlandene hverandre ved å presentere statusrapporter under punktet «Hendt siden sist».

I Finland holder ulike parter innen helsemyndighetene, farmasøytiskindustri og fagforeninger på å utarbeide «The Pharmaceutical Policy 2020 document». Dokumentet skal fullføres i løpet av året. Målet er både å øke pasientsikkerheten og bedre samarbeidet mellom de ulike helseprofesjonene. Farmasøytiske tjenester har en sentral plass i dette arbeidet, blant annet e-resept som nå testes i et pilotprosjekt i Turku (Åbo).

Sykepleiere har fått begrenset forskrivningsrett. Etter leges ansvisning kan de fortsette medisinering av pasienter med eksempelvis type 2-diabetes og astma.

Høsten 2010 etableres en spesialist­utdanning innen sykehusfarmasi ved Universitetet i Helsinki.

Boots-avtale i sverige
Det er ti forskjellige apotekkjeder i Sverige per august 2010. I løpet av første halvår har disse samlet sett åpnet rundt 70 nye apotek i landet. Ordförande i Sveriges Farmacevtförbund (SFF), Carin Svensson, kunne fortelle at Apoteket AB stikker kjepper i hjulene for de andre «frie» apotekene, særlig gjennom IT-løsninger som er prissatt høyt. Forbundet mener det er diskriminerende og har således protestert høylytt, men prisnivået er ikke blitt justert.

Apoteket ABs dominerende stilling på markedet har vært et generelt problem etter omreguleringen i 2009. Denne dominansen er den største trusselen mot et mangfoldig apotekmarked, ifølge SFF. Riks­revisjonen skal presentere en studie om hvordan regjeringen har håndtert omreguleringen. Farmacevtförbundet venter at det vil kunne gi grunnlag for å rette skarp kritikk med Apoteket AB.

For to år siden opprettet SFF datterselskapet «Farmacevtföretagarna i Sverige AB», et servicebolag som bistår medlemmer som starter egne apotek. Underveis har man lett etter en passende partner til den kooperative samarbeidsmodellen, og i januar i år ble en intensjonsavtale inngått med Alliance Boots i England. I juli ble den endelige avtalen underskrevet. Selskapet er nå skilt fra SFF og overført til «Farmacevt­företagarna Ekonomisk Före­ning». Navnet er «Boots Farmacevt­företagarna AB», og eierandelen er henholdsvis 51 prosent til Alliance Boots og 49 prosent til Farmacevtföretagarna. Målet er en landsdekkende kjede med minimum hundre apotek som skal eies av selvstendige entreprenører/farmasøyter. Alle apotekene i kjeden vil være heleide av de individuelle entreprenørene. Forbundet håper farma­søytene fortsatt velger å være medlem av SFF selv om de etablerer egne apotek.

Økt arbeidsløshet i Danmark
Legemiddelområdet i Danmark lider fremdeles av etterdønningene etter finanskrisen, hvilket betyr at arbeidsløsheten blant medlemmene har vokst markant. Arbeids­ledigheten har ikke vært så høy siden 1997. Eksempelvis har de fleste biotekselskapene vært ute i betydelige nedskjæringsrunder.

Det har vært en merkbar forandring i apotekstrukturen. I 2000 var det 287 selvstendige apotek i landet, mens ved siste årsskifte var tallet kun 240. Antall farma­søyter i apoteksektoren er falt med ti prosent på ti år, hvorav de to siste årene alene utgjør fem prosent. Utviklingen går i retning av store apotekenheter og store lokale monopol. Det betyr at konkurransen på service og kvalitet blant apotekene svekkes.

Folketinget har besluttet å gi farmasøyter tilgang til den personlige elektroniske medisinprofil (PEM) på de danske syke-husene. Hittil har lovgivningen gjort det vanskelig og byråkratisk for farmasøyter åbenytte PEM.

Pharmadanmark kan igjen notere seg en solid økning i antall medlemmer. Foreningen har nå medlemmer fra tjue forskjellige legemiddelfaglige utdanninger, i tillegg til en rekke andre akademiske utdanninger. Andelen av medlemmer med en annen utdanning enn farmasøyt er nesten fordoblet de to siste årene, og om lag tolv prosent av medlemmene har nå en annen utdanningsbakgrunn enn farma­søyt.

Pharmadanmark har fem faglige nettverk og et nytt – bioteknettverket – er under planlegging. Foreningen samarbeider også med Lægemiddel­industri­foreningen og Medicoindustrien om å utvikle nettverksaktivitetene ytterligere.

Islandske farmasøyter med tv-program
Lyfjafrædingafélags Íslands (LFÍ) har jobbet med å bli en mer synlig organisasjon, og opplyse befolkningen om farmasøytens rolle i legemiddelbruken. Våren 2010 startet foreningen et samarbeid med en tv-stasjon og laget programmet «Lyfja­hornid» (Legemiddelhjørnet). Program­lederne, som selv var farmasøyter, formidlet informasjon om blant annet hva et legemiddel er, hvordan et legemiddel blir utviklet, hvorfor man skal ta medisinen sin, hva som bør gjøres når barnet har forstoppelse, feber eller ørebetennelse osv. I løpet av høsten kommer LFÍ dessuten til å lage et program i samarbeid med den islandske rikskringkastingen (RUV).

I år som i fjor har LFÍ arrangert en «nasjonalforsamling» for islandske farmasøyter. Samlingen baserer seg på samtaler. Deltakerne er delt inn i grupper, og det er gruppelederens oppgave å sørge for at alle stemmer blir hørt. På årets samling diskuterte man verdier og prioriterte oppgaver i fremtiden. Det kom blant annet frem at man ønsker å forbedre samarbeidet mellom industri og universitet og få LFÍ ut på Facebook.

Island arbeider nå får å samle alle institusjoner og/eller statlige oppgaver innen legemiddelområdet under ett tak. Målet er å forenkle og øke samarbeidet om relevante oppgaver. «Lyfjahus» (Legemiddel­huset) blir trolig innflytningsklart i begynnelsen av 2011.

 (Publisert i NFT nr. 11/2010 side 20–22.)