Det var i et brev datert 30. juni i fjor at Statens legemiddelverk oversendte klage på avgjørelse om driftsstøtte til Ditt Apotek Luster, Ditt Apotek Hemsedal og Nordkyn apotek til Helse- og omsorgs­departementet (HOD). To av apotekene ble ikke tildelt driftsstøtte og ett fikk avkortet sin driftsstøtte etter et ­vedtak 18. mai 2016, og Legemiddelverket fant ­heller ikke grunnlag for å omgjøre sitt ­vedtak etter at apotekene klagde. 

For liten pott

Driftsstøtteordningen for apotek forvaltes av Legemiddelverket, og har to formål: Det skal for det første ytes driftsstøtte til ­distriktsapotek, som skal muliggjøre ­apotekdrift i strøk av landet der befolkningsstruktur og tjenestetilbud gjør det naturlig med apotekdrift, men der det økonomiske grunnlaget er for svakt til at apoteket kan drives lønnsomt med normal drift. Det ytes også støtte til vaktapotek.

I Statens legemiddelverks retningslinjer for ordningen er det fastsatt ­geografiske og økonomiske kriterier for støtte til ­distriktsapotek. Legemiddelverket mottok ­søknader om driftsstøtte for sju ­millioner kroner for driftsåret 2015, men på ­statsbudsjettet for 2016 er det kun bevilget fem millioner kroner til tilskudd til apotek.

«Ti distriktsapotek har søkt om støtte, hvorav ni oppfyller kriteriene for å få støtte. Legemiddelverket har vurdert hvilke ­distriktsapotek som er viktigst å opp­rettholde. Dette er apotekene i ­Honningsvåg, Høyanger og Sápmi, og disse tildeles søkt beløp. Fire apotek ­ligger ikke svært langt fra nærmeste apotek (19–47 km). Vi ­tildeler ikke driftsstøtte til disse ­apotekene i år (Dombås, Hemsedal, Luster, Åmli). For to distriktsapotek er det ekstra lang reisevei til nærmeste apotek. Det gjelder Austvoll (80 min med bil og båt) og Nordkyn (180 min med bil). ­Nordkyn ­apotek har særskilt lang reisetid. Det er imidlertid få innbyggere i Lebesby kommune (ca. 1300). Søkt beløp avkortes med 21 %. Beløpet som tildeles er betydelig, selv med ­avkorting», begrunner Legemiddelverket. 

Oppfyller kriteriene for støtte

HOD skriver i sitt vedtaksbrev at det ikke er tvil om at de tre apotekene som påklagde Legemiddelverkets vedtak oppfyller både de geografiske og økonomiske kriteriene. For fire av apotekene som søkte driftsstøtte, ­inkludert Ditt Apotek Luster og Ditt Apotek Hemsedal, er det relativt kort avstand til nærmeste ­apotek, og vesentlig kortere enn til de øvrige søkerne. 

«Fra apoteket i Hemsedal er det 30 km til nærmeste apotek i Gol (35 minutter med buss). Fra apoteket i Luster er det 32 km til apotek i Sogndal (45 minutter med buss)», skriver HOD.

Ditt Apotek Hemsedal argumenterer selv med at apoteket er et viktig ­tilbud for ­turister og gjester, i tillegg til for ­kommunens ­fastboende. Det legges også vekt på at ­stedets aktivitetstilbud med påfølgende ­skaderisiko øker behovet for apotek­varer. Apoteket understreker også at den ­økonomiske situasjonen for apoteket, som ble etablert i 2015, er krevende i oppstartsfasen. 

Ditt Apotek Luster har nærmeste apotek i Sogndal, og viser i sin klage til at mange som er bosatt i kommunen utenfor tett­stedet Gaupne der apoteket ligger, vil få svært lang reisevei til apoteket i Sogndal. Apoteket viser også til at de i 2015 hadde høye utgifter til vikarer på grunn av sykdom. 

HOD skriver at de anerkjenner at ­apotekene er et viktig tilbud for befolkning og tilreisende, men at Legemiddelverket må forholde seg til de gjeldende økonomiske rammer. At summen av søknadene ­overgikk summen satt av til driftsstøtte, innebar ­dermed at flere apotek helt eller delvis ikke kunne motta økt støtte. Ifølge HOD er det forståelse for at det kan være andre forhold som påvirker tilgjengelighet til apotek, men at avstanden til nærmeste apotek må være utgangspunktet for driftsstøtte.

— Vurderes som mindre viktig

Klagen fra Nordkyn apotek gikk på ­Legemiddelverkets vedtak om å avkorte driftsstøtten for 2015 med 21 prosent. ­Apoteket ved apotekeren skriver følgende i sin klage:

«Jeg har estimert kundegrunnlaget til Nordkyn apotek til å være ca. 4900 ­mennesker og ca. like mange som ­Apotek Sápmi (4000–5000). Dette stemmer også overens med omsetningen til de to ­apotekene, der Nordkyn apotek forventes å nå et tak på ca. 11 millioner som er mer enn Apotek Sápmi omsetter for i dag til tross for at Karasjok er stor på samisk ­spesialisthelsetjeneste. Legemiddelverket uttaler at Nordkyn apotek skiller seg ut med særskilt lang reisetid til nærmeste apotek. Disse faktorene er i tillegg særlig kostnadsdrivende for apoteket: Tilgang til kvalifisert personale, vanskelig geografi og klima, offentlig kommunikasjonsmidler, forsyning av medisin til fjernkunder og stor «turn-over» av leger/lite stabilitet av leger. Ovenfor har jeg imidlertid redegjort for en rekke forhold og vist nytten av å ha apotek på Nordkyn. På denne bakgrunn mener jeg at vurdering om avkorting av beløpet med 21 % fordi apoteket vurderes som ­mindre viktig enn Apotek Sápmi og Apotek 1 ­Honningsvåg er feil. Jeg ber derfor om at Legemiddelverket gjennomgår tildelings­kriteriene på nytt og gjør om vedtaket».

HOD tolker Legemiddelverkets vedtak som at Nordkyn apotek anses som mindre viktig enn tre andre apotek som fikk tildelt 100 prosent av søkt beløp. 

«Dette på tross av at det fra Nordkyn ­apotek er lenger reisetid til nærmeste ­apotek, noe som i henhold til retnings­linjene for ordningen skal tillegges stor vekt til ­tildeling og eventuell avkorting av driftsstøtte», skriver de. 

Ifølge Legemiddelverket har Lebesby kommune, der Nordkyn apotek ligger, få innbyggere, og legemiddelmyndigheten mener beløpet som tildeles er betydelig, selv med avkorting. Før apoteket åpnet, ble innbyggerne på Nordkynhalvøya betjent ved forsendelse av legemidler fra ­Honningsvåg apotek via Hurtigruta, og at det fortsatt er forbindelse mellom Honningsvåg og ­Kjøllefjord med Hurtigruta. 

Kritisk til saksbehandlingsfeil

HOD kritiserer også Legemiddelverket for å ikke varsle apoteket før vedtaket ble gjort.

«Departementet viser blant annet til at apotekets kundegrunnlag ikke nødvendigvis er begrenset til den aktuelle kommunen. Behov for forhåndsvarsel gjør seg særlig gjeldende når vedtaket iverksettes før ­klagefristen er utløpt.»

HOD mener også at vedtaket er ­mangelfullt begrunnet, spesielt med tanke på at ­Nordkyn apotek har lengst reisevei til nærmeste apotek av alle apotek som søkte støtte. 

På bakgrunn av at HOD mener feil i saksbehandlingen kan ha hatt innvirkning på vedtakets innhold, har HOD bestemt at Legemiddelverkets vedtak om å avkorte støtten til Nordkyn apotek oppheves. ­Dermed blir apoteket tildelt 897 000 kroner i driftsstøtte for 2015. 

Fordi det er så lang tid siden vedtaket til Legemiddelverket ble fattet og påklaget, anser ikke HOD det som hensiktsmessig å sende saken tilbake til Legemiddelverket for ny behandling. Vedtaket er derfor endelig og kan ikke påklages. 

(Publisert i NFT nr. 5/2017 side 22-23)