Norge var vertsland da NFU avholdt sitt årlige møte, denne gang på Leangkollen i Asker 11.–13. august.

NFF-leder Tove Ytterbø hadde en gjen­nomgang av Farma­søyters Videre- og EtterUtdanning (FEVU) og poengsystemet som foreningen trolig innfører i 2012, mens cand.pharm. Hilde Frøyland holdt foredraget «Farmasøyten i poliklinisk arbeid – hvordan brukes farmasøytisk kompetanse på Diakonhjemmet Sykehus­». Hoved­­fokuset dreide seg imidlertid om statusrapportene til hvert enkelt land, og da Sverige spesielt.

Liberalisering på godt og ondt i Sverige
Sveriges Farmacevtförbund (SFF) har skiftet ut flere sentrale personer i sekretariatet og dessuten fått ny leder. Förbunds­ordförande er nå Thony Björk, som kom­mer fra Apoteket AB hvor han har jobbet i en årrekke. Kristina Niemi har overtatt som förbunds­direktör etter Lennart Axelsson, som forlot SFF etter drøyt tjue år til fordel for Boots apotek og stilling som viseadministrerende direktør. Videre er Nils Bergeå Nygren ny chefredaktör etter Åke Lindfors, som har gått av med pensjon etter flere titalls år som redaktør for Farmacevtisk Revy. Nygren, som har bakgrunn som både apotekare og journalist, startet Svensk Farmaci i 2011. Tidsskriftet har færre utgivelser enn forgjengeren, men ­til gjengjeld satses det på hyppigere nyhetsoppdatering på hjemmesiden svenskfarmaci.se.

Thony Björk ga en god innføring i ­erfaringene med det omregulerte apotekmarkedet i Sverige. Han viste til en rapport fra Konsumentverket, som har gjort en studie både før og etter 1. juli 2009. Til tross for at antall apotek har økt med rundt 22 prosent per utgangen av 2010, er ­kundene mindre fornøyde med apotekene etter omreguleringen. De opplever blant annet at rådgivningen har blitt dårligere, at leveransen ikke er like bra som før (man må gå til apoteket flere ganger) og at prisene ikke har blitt endret.

Statskontoret (en av regjeringens stabsmyndigheter, jobber med utredningsarbeid) har varslet at de høsten 2011 og 2012 skal gjøre en undersøkelse blant apotekansatte og hvordan disse har opplevd omreguleringen.

Hos SFFs egne medlemmer er reaksjonene blandet etter liberaliseringen, opplyste Björk. Det er sant nok flere arbeidsgivere å velge mellom. Etableringslysten er stor, men bremses likevel noe på grunn av farma­søytmangel. Mange av medlemmene opplever mer stress i apotekhverdagen og at fokuset dreier seg om salg fremfor rådgivning. Lønnsutviklingen er derimot positiv, den har steget med rundt sju prosent.

— Omreguleringen var ønsket, men et fritt marked løser ikke alt, konstaterte Björk, som mente at apotekmarkedet er mer regulert nå enn under monopol­tiden.

Han tok også selvkritikk på vegne av foreningen:

— Vi savner et tydeligere perspektiv på at apotekene tilhører helsevesenet. SFF burde nok ha vært klarere i dette viktige budskapet til politikerne før omreguleringen, konkluderte Thony Björk.

Politisk legemiddeldokument ­i Finland
I Finland har helsemyndigheter, farma­søytisk industri og fagforeninger ferdigstilt dokumentet «Legemiddel­politikken 2020». Formålet er å øke pasientsikkerheten og bedre samarbeidet mellom de ulike helseprofesjonene. Dokumentet har fem hovedpunkter:

  • Legemiddelforsyningen er en del av helsevesenet
  • Legemiddelforsyningen er av høy ­kvalitet,effektiv og kostnadseffektiv
  • Rasjonell legemiddelbehandling og ­riktig legemiddelbruk øker befolkningens velvære, forbedrer folkehelsen og minsker helseutgiftene
  • Legemiddelutvikling øker helsen, vel­vær­et og sysselsettingen
  • Veterinærtjenesten sikrer folkehelsen og fremmer menneskers og dyrs velvære

Farmasøytiske tjenester har en sentral plass i dette arbeidet.

Kontroversielt tobakks­forslag i Island
I Island har apotekkjedene fortsatt å redusere antall ansatte, til tross for at tre nye apotek ble opprettet i 2010. Per i dag er det fem–seks farma­søyter arbeidsledige til enhver tid. Lyfjafrædinga­félag Íslands (LFÍ) kjenner til at en del farmasøyter har flyttet utlands for å søke arbeid, spesielt til Norge. Det reduserer naturlig nok arbeidsledigheten innen yrkesgruppen.

Antall LFÍ-medlemmer som trenger ­juridisk hjelp har økt fra 2008. Fra 2009 til 2010 er kostnadene til juridisk bistand ­fordoblet, melder foreningen. De fleste sakene løses utenfor domstolene, men enkelte saker har blitt ført for retten.

Høsten 2011 legges det i Althingi frem et vedtak som innebærer at salg av tobakk blir forbudt i Island i løpet av de neste ti årene. En gruppe leger og politikere står bak forslaget. De mener at tobakk kun bør selges gjennom apotek i fremtiden, og da bare til de som ikke har klart å slutte å røyke (via en slags resept). Hensikten er å redusere antall nye tobakksbrukere. Saken er kontroversiell, og de fleste farmasøyter reagerer negativt på salg av tobakk i ­apotek, rapporterer LFÍ.

Biotekbransjen under press i Danmark
I Pharmadanmark fortsetter medlemstallet å øke, i likhet med bredden i medlemme­nes utdanningsbakgrunn. Fra 2010 til 2011 steg medlemstallet med over sju prosent. De siste fem årene har foreningen fått nær 22 prosent flere medlemmer. Pharma­danmark har medlemmer fra tjue forskjellige legemiddelfaglige utdanninger, i tillegg til en rekke andre akademiske utdanninger (eksempelvis bibliotekarer, veterinærer, tannleger og ingeniører). Per i dag har hele tretten prosent av medlemmene en annen utdanningsbakgrunn enn farmasøyt.

Pharmadanmark gjennomførte en medlemsundersøkelse (Membership Satis­faction Index – MSI) i 2009, som den kom godt ut av. Medlemmene var tilfredse med medlemskapet og følte en høy tilknytning til foreningen. En ny undersøkelse ble gjen­nomført i 2011 og da ble resultatet enda bedre. Det er generelt stor tilfredshet med den faglige rådgivning og veiledning. Faktisk skårer Pharmadanmark høyest blant de akademiske fagforeningene som deltar i samme type undersøkelse. ­Under­søkelsen viser også at medlemmer med en annen bakgrunn enn farmasøyt og humanbiolog, det vil si de tradisjonelle medlemmene, skiller seg ut med å være markant mer fornøyde med foreningen.

I april ble det politisk flertall for at det skal gjennomføres en undersøkelse av mulighetene for liberalisering av apoteksektoren. Pharmadanmark er ikke imponert over grunnlaget for undersøkelsen, da man mener det er et for sterkt fokus på økonomi og ikke på de viktige faglige og helsemessige aspektene. Foreningen har mange innspill som den håper å få meddelt i løpet av høsten.

Biotekindustrien i Danmark er fortsatt under stort press. Landets biotekbransje har i løpet av de fem siste årene gått fra en verdi på 40 til10 milliarder danske kroner. Forklaringen kan være at mange institusjonelle investorer har vendt bransjen ryggen. Likeledes har mange mislykkede oppkjøp og fusjoner gitt investorene bekymringer, ifølge Pharmadanmark.

(Publisert i NFT nr. 11/2011 side 24–25.)