I april/mai gjennomførte NFT en QuestBack-undersøkelse blant tidsskriftets lesere. Alle abonnenter av NFT (538) og medlemmer av Norges Farmaceutiske Forening (2692), dvs. bladets utgiver, ble kontaktet enten per brev (med henvisning til lenke på foreningens hjemmeside) eller e-post.

Vi mottok kun 42 svar fra abonnentene, hvilket gir en svarprosent på fattige 7,8. Fra medlemmene fikk vi derimot hele 1088 svar, hvilket gir en svarprosent på 40,4. Til sammen utgjør svarprosenten 34,9 av NFTs lesermasse.

I denne artikkelen vil vi først og fremst fokusere på medlemsbesvarelsen (spesielt mht. tabeller og kommentarer/forslag), da denne gir et prosentvis riktigere bilde av lesernes mening enn det abonnentbesvarelsen gir.

20 år siden sist
Det er over 20 år siden forrige leserundersøkelse om NFT ble gjennomført, den gang av Gallup/NOI. 316 av 400 mulige svar ble mottatt, dvs. en svarprosent på 79. Resultatene ble offentliggjort i NFT nr. 11/1986 hvor vi sakser følgende konklusjon: «Det leserne ønsker mer av er faglig stoff». Med andre ord, intet nytt under solen!

Homogen gruppe
Vår nye undersøkelse viser at farmasøytene er en relativt homogen gruppe. Verken kjønn, alder, utdanning, arbeidssted eller lederansvar / ikke lederansvar gir nevneverdige variabler innenfor svarene som er avgitt. Det avdekkes for eksempel at unge kvinnelige reseptarer uten lederansvar er like opptatt av fagstoff og nyheter som godt voksne mannlige cand.pharm.er med lederansvar.

Passe med 11 utgivelser
Både medlemmer og abonnenter (henholdsvis 91,1 og 90,2 prosent) synes at 11 utgivelser av NFT per år er passe. I begge kategorier bruker majoriteten vanligvis mellom 15 minutter og én time på å lese tidsskriftet. De fleste svarer at de leser enten mye av innholdet eller bare enkelte artikler, svært få leser alt eller lite. Rundt 90 prosent av både medlemmer og abonnenter mener at de enten ofte eller av og til finner stoff fra egen bransje i NFT.

Fagartikler på topp
Er det noe leserne virkelig er opptatt av, så er det faglige artikler og nyhetsstoff. På spørsmålet «Hva slags stoff leser du vanligvis i NFT», troner fagartikler (87,1 prosent) øverst på listen i medlemsbesvarelsen, tett fulgt av nyhetssaker (80,3 prosent) og stillingsannonser (74,6 prosent), se tabell 1. Til sammenlikning står nyhetssaker (81 prosent) øverst i abonnentbesvarelsen, deretter debattinnlegg (69 prosent) og fagartikler (66,7 prosent). I begge besvarelsene er portrettintervjuer og foreningsstoff minst lest.

Tabell 1. Hva slags stoff leser du vanligvis i NFT?

 

Alternativer

Prosent*

1

Fagartikler

87,1 %

2

Nyhetssaker

80,3 %

3

Stillingsannonser

74,6 %

4

Debattinnlegg

61,6 %

5

Reportasjer

56,0 %

6

Arbeidslivsjuss

51,4 %

7

Lederspalter

43,1 %

8

Portrettintervjuer

35,8 %

9

Foreningsstoff

35,4 %

10

Ingen formening

1,4 %

* Gjelder kun NFFs medlemmer

Stort sett fornøyde lesere
Både medlemmer og abonnenter er stort sett fornøyde med de faste spaltene (Aktuelt i arbeidslivet, NFF-lederen har ordet, Nytt fra NFF, Nytt fra NFS, PERSPEKTIV, PåPakningen, Redaktøren har ordet og RELIS informerer), men det finnes også en del som ikke leser dette. RELIS informerer skiller seg ut, da majoriteten av begge kategorier er svært fornøyd med spalten.

Godt over 70 prosent av både medlemmer og abonnenter er fornøyd med aktualitets- og nyhetsdekningen i NFT, mens 18-19 prosent er mindre fornøyd.

Når det gjelder fagartiklenes aktualitet og kvalitet (innhold) er minst 70 prosent av både medlemmer og abonnenter fornøyde, kun relevansen skårer litt lavere – rundt 20 prosent er mindre fornøyd med dette.

Vil ha faglig kommentarspalte
På spørsmålet «Hva vil du gjerne lese mer om i NFT?» svarer både medlemmer og abonnenter faglig kommentarspalte (henholdsvis 68,7 og 59,5 prosent). Medlemmene har deretter nyhetssaker (64,7 prosent), legemiddelpolitikk (52,9 prosent) og populærvitenskapelige artikler (48,5 prosent) som favoritter, se tabell 2. I abonnentbesvarelsen er rekkefølgen legemiddelpolitikk (54,8 prosent), nyhetssaker (52,4 prosent) samt legemiddelindustri og apotek/kjeder (begge 42,9 prosent). I begge besvarelser kommer portrettintervjuer langt ned på listen. Stoff om FoU (forskning og utvikling) er minst savnet hos medlemmene, mens stoff om HMS-arbeid (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid) er minst savnet hos abonnentene.

Tabell 2. Hva vil du gjerne lese mer om i NFT?

 

Alternativer

Prosent*

1

Faglig kommentarspalte

68,7 %

2

Nyhetssaker

64,7 %

3

Legemiddelpolitikk

52,9 %

4

 

Populærvitenskapelige
artikler

48,5 %

 

5

Apotek/kjeder

45,5 %

6

Internasjonal farmasi

42,1 %

7

Arbeidslivsjuss

37,7 %

8

Reportasjer

31,9 %

9

 

Doktoravhandlinger
og masteroppgaver

30,9 %

 

10

Utdanning

30,2 %

11

Legemiddelindustri

29,3 %

12

HMS-arbeid

23,2 %

13

Foreningsstoff

18,5 %

14

Portrettintervjuer

15,6 %

15

FoU

13,4 %

* Gjelder kun NFFs medlemmer

Farmakologi/-terapi og samfunnsfarmasi viktigst
Når det gjelder spørsmålet «Hva slags fagartikler vil du lese mer om i NFT?» er emnet farmakologi/farmakoterapi det høyeste ønsket hos medlemmene (85,1 prosent), deretter fulgt av klinsk farmasi (65,3 prosent), samfunnsfarmasi (63 prosent) og toksikologi (37,1 prosent), se tabell 3. I abonnentbesvarelsen står samfunnsfarmasi øverst på ønskelisten (73,7 prosent), mens farmakologi/farmakoterapi (65,8 prosent), legemiddeløkonomi (57,9 prosent) og klinisk farmasi (50 prosent) følger på de neste plassene. Begge kategorier har legemiddelanalyse og farmasihistorie nederst på listen.

Tabell 3. Hva slags fagartikler vil du gjerne lese mer om i NFT?

 

Alternativer

Prosent

1

Farmakologi/
farmakoterapi

85,1 %

2

Klinisk farmasi

65,3 %

3

Samfunnsfarmasi

63,0 %

4

Toksikologi

37,1 %

5

Legemiddeløkonomi

32,7 %

6

Farmakognosi

25,5 %

7

Galensik farmasi

22,3 %

8

Legemiddelkjemi

22,0 %

9

Legemiddeanalyse

17,9 %

10

Farmasihistorie

13,7 %

* Gjelder kun NFFs medlemmer

Grafikken OK
Grafiske elementer som farge- og fotobruk, skriftstørrelse og -type samt tekstmenge per side er hovedtyngden av både medlemmer og abonnenter enten fornøyd eller svært fornøyd med.

Rundt halvparten av så vel medlemmene som abonnentene sier seg enig i at NFT er fristende å lese, mens den andre halvparten sier seg enten helt enig eller mindre enig i dette. Flesteparten av medlemmene og abonnentene synes ikke det er vanskelig å skille forskjellig stoff fra hverandre, de synes ikke NFT inneholder for mange bilder og de mener forsidemalen er innbydende.

NFT på papir og nett
Rundt 78 prosent av medlemmene og 83 prosent av abonnentene svarer at de er enig eller helt enig i utsagnet «Jeg benytter Internett til faglig oppdatering». Videre sier ca. 75 prosent av medlemmene og 81 prosent av abonnentene seg enig eller helt enig i utsagnet «Jeg ønsker at NFTs artikler gjøres tilgjengelig på Internett», se tabell 4. Omtrent 77 prosent av både medlemmer og abonnenter svarer at de er enig eller helt enig i utsagnet «Jeg foretrekker å lese papirutgaven av NFT». Konklusjonen blir at leserne ønsker seg en nettutgave, men papirversjonen er også i aller høyeste grad fortsatt ønsket.

Tabell 4. «Jeg ønsker at NFTs artikler gjøres tilgjengelig på Internett».

 

Alternativer

Prosent

1

Helt enig

39,1 %

2

Enig

36,5 %

3

Mindre enig

15,4 %

4

Ingen formening

7,4 %

5

Helt uenig

1,6 %

* Gjelder kun NFFs medlemmer

 

Konkrete forslag
Det er relativt mange som har tatt seg tid til å svare på spørsmålet «Er det noe stoff du savner i NFT?», hvilket er svært gledelig. Det nevnes alt fra konkrete forslag om intervjuobjekter til nye spalter. Grovt sett kan vi dele inn alle forslagene i temaer som gjelder fagstoff, nyhets- og aktualitetsstoff, apotek/kjeder, industri, samarbeid med andre helseprofesjoner, NFF, regelverk, registrering, utdanning/ forskning samt internasjonalt arbeid. Her er et utdrag av forslagene:

Andre helseprofesjoner

 • Intervjuer/innlegg med helsefaglige personer (f.eks. leger, sykepleiere etc.) eller andre (pasienter/kunder?) som ser farmasøyter utenfra

Apotek/kjeder

 • Kanskje litt om hvordan vi skal takle travelheten i forhold til sikker- og forsvarlighet
 • Intervjuer med (fag)personer i kjedene, uttalelser fra kjedene el. intervjuer om HMS og personalpolitikk, arbeidslivsspørsmål, hvilken politikk velger kjedene o.l.
 • Skriv gjerne mer om hva som foregår i kjedene. Kritiske kommentarer til kjedene. Er kjedene et gode eller et onde for farmasøyter? Bør apotek og grossistledd skilles? Hva skjer på Stortinget?
 • Aktuelle apoteksaker, «paragrafrytteri og feller» (stoff som er aktuelt og som kan avklares i en travel hverdag), arbeidssituasjonen på apotekene, lønnsprosent i forhold til hva, antall farmasøyter i forhold til omsetning, planer for etter- og videreutdanning osv.

Arbeidsplasser

 • Reportasjer fra forskjellige typer arbeidsplasser hvor farmasøyter er representert

Fagstoff

 • Referee-godkjente originalartikler. Ta opp og faglige kommentere aktuelle legemiddelspørsmål (fagredaktørkommentarer)
 • NFT bør være mer et fagtidsskrift, i likhet med legeforeningens tidsskrift. Artiklene kan ha varierende faglig tyngde.
 • Mer fagartikler og gjerne review og oppdateringer om et emne (temanummer), som man ser i blant annet britiske PJ
 • Medisinske/kliniske vinklinger, ledelse og strategiperspektiver på overordnet nivå
 • Mer om farmasøytiske tjenester (tilsyn, rådgivning)
 • Mer stoff relevant for sykehusfarmasi
 • «Matnyttig» interaksjonsproblematikk
 • Regulatoriske aspekter

Industri

 • Generelt stoff fra industrien. Det er lite interessant stoff for oss som arbeider i industrien.Generelt er NFF for lite engasjert i industrifarmasøyter.

Internasjonalt

 • Farmasiforbindelser med utlandet, særlig med u-land

NFF

 • Mer utdypende stoff som kan øke forståelsen av tarifforhandlinger slik at man kan tolke resultatet som godt eller dårlig utfra egne forutsetninger. Blir for mange urealistiske tall som en egentlig ikke vet hva betyr i kroner og øre.

Nyhets- og aktualitetsstoff

 • Kommentarer til temaer som har vært oppe i andre medier som TV og dagspresse
 • Mer om relevante politiske saker som kommer opp, både helsepolitiske, arbeidslivsrelaterte og handels- og næringslivsrelaterte

Regelverk

 • Det skrives ikke noe om legemiddelrelaterte forskrifter og regelverk. Det skrives også lite om Europa (EU) som vårt regelverk er basert på

Utdanning/forskning

 • Ev. at studentene kanskje kunne hatt en egen spalte? Hadde vært spennende å se hva som rører seg ved de ulike studiestedene
 • Mer fra Apoforsk

Vidt spekter av kommentarer
Det er dessuten mange som har besvart spørsmålet «Har du kommentarer eller synspunkter?». NFT får både ris og ros, som seg hør og bør. Mange synes at tidsskriftet har utviklet seg positivt de senere årene og er jevnt over fornøyde. Andre synes bladet er kjedelig. Noen mener bladet er for tynt, andre for tykt. Mange vil ha mer apotekstoff, andre vil ha mindre. Noen vil ha mer fagforeningsstoff, andre igjen mindre. Enkelte mener at reseptarene profileres for lite, andre savner stoff om og med industriansatte. Tidsskriftet bør bli bedre til å dekke stoff som berører pensjonister, synes enkelte. Atter andre mener at NFF-lederen og redaktøren er for negativt innstilt til apotekkjedene og har en konservativ holdning. Noen ønsker seg mest fokus på legemidler, andre ønsker seg vitser og kryssord. Kort sagt, et mangfold av meninger!

NFT vil rette en stor takk til alle som har deltatt i leserundersøkelsen!

(Publisert i NFT nr. 6/2007 side 19–21.)