Det er 18 år siden den forrige pasient­journalforskriften ble vedtatt. Departe­-
mentet mener en ny pasientjournal­forskrift bør tilpasses den digitale hverdagen vi lever i, i tillegg til at den bør tilpasses pasientjournalloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Vil inkludere apotekpersonell

HOD skriver videre at helsehjelp som ytes i apotek tradisjonelt har blitt ansett å ha en annen karakter enn helsehjelp som ytes i andre typer helsetjenester, og viser videre til at personell i apotek per i dag er unntatt journalforskriftens virkeområde. Apotek­personell har i dag allikevel dokumentasjonsplikt gjennom apotekloven ved reseptekspedisjon.

Departementet mener i høringsnotatet at ekspedering av reseptpliktige lege­midler er å anses som helsehjelp, til tross for at ekspederingen ikke nødvendigvis innebærer helsemessige vurderinger utover det som allerede er gjort av forskrivende lege. De påpeker ­allikevel at generelle råd som ikke er tilpasset den enkelte ikke bør anses for å være dokumentasjonspliktig helsehjelp.

«Tjenester som innebærer individrettet oppfølging eller behandlingstilbud, basert på kunnskap om den enkelte pasient, kan imidlertid være helsehjelp. For eksempel kan oppstartsveiledning i apotek etter departementets oppfatning være helsehjelp. En slik tjeneste må ofte være basert på kunnskap om og være tilpasset den aktuelle pasienten», står det skrevet.

— Må gjelde alle ekspedisjoner

Flere av høringsinstansene stiller seg ­positive til endringsforslaget fra HOD. ­Apotekforeningen mener det er naturlig at de samme reglene som gjelder for helse­personell i andre virksomheter også må gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i apotek.

«Vi støtter også vurderingen av at alle reseptekspedisjoner skal være å betrakte som helsehjelp, og at dette også må gjelde ekspedisjoner som ikke inneholder helsefaglige vurderinger utover det som er ­allerede er gjort av forskrivende lege», skriver foreningen.

Norges Farmaceutiske Forening ­stiller seg også bak formålet med forskriftsendringen og at den gjøres gjeldende for apotekfarmasøyter.

«Vi imøteser egen høring fra departementet med forslag til hva som anses å være en integrert del av reseptekspedisjonen og ­kravene til dokumentasjon etter apotek­loven § 5-5a, samt hva som skal gjelde for ­i­ndividuelt tilpassede farmasøytiske tjenester i apotek som for eksempel Oppstartsveiledning», skriver de.

«Dette er i tråd med den utviklingen som skjer i apotekbransjen mhp. økt vekt på ­veiledning av kunder i apotek», skriver ­Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF).

I forslaget fra HOD påpekes det at journalplikten ikke skal gjelde samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruks fra for eksempel lege. Dette mener NSF må konkretiseres.

«Farmasøyter utfører arbeid i sykehus­avdelinger og sykehjem på en slik måte at de utarbeider forslag og råd til behandlende lege mhp. legemiddelbehandling, men det er legen som beslutter og iverksetter ­legemiddelbehandling. Er denne typen råd og veiledning journalpliktig? Dette bør ­tydeliggjøres under beskrivelsen av ­samarbeidende helsepersonell – hvordan er grensegangen mellom lege og farmasøyt. Farmasøyter gjennom­fører legemiddel­samtaler i sykehus og gir ­individuell veiledning til enkeltpasienter i forbindelse med pasientens legemiddelbruk som vi mener er journalpliktig. I disse tilfellene arbeider ­farmasøyt på oppdrag av sykehus, ­sykehjem m.m. og ikke som en del av ­apotekets drift og faller ikke under bestemmelsene som omfatter drift av apotek.»

— EIK burde bli tilpasset

Farmasøytisk institutt (FI) ved Universitetet i Oslo påpeker i sitt høringssvar at det er viktig at apotekpersonell med autorisasjon som helse­personell har adgang til pasient­journalen for å kunne oppfylle lovens krav.

«Farmasøyter er autorisert helsepersonell og inngår stadig oftere i teamet som behandler og rådgiver den enkelte pasient.»

FI legger også til at apotekenes kommende nye apoteksystem EIK burde bli ­tilpasset, slik at det også kan brukes til å sende informasjon til pasientjournalen.

«En e-helsejournal per person med alle relevante og korrekte opplysninger vil være en meget stor fordel for pasienten, behandlere m.fl.», skriver de.

Hele 63 høringsinstanser leverte inn svar innen fristen i august.

(Publisert i NFT nr. 8/2018 side 10)