Tekst: Tove Ytterbø, leder av Norges Farmaceutiske Forening

Farmasi, fortid og fremtid

En synlig stolt universitetsrektor Dag Rune Olsen åpnet ­markeringen med å gratulere med 10-årsjubileet. Han fremholdt hvor bra ­farmasiutdanningen passet inn i universitetets faglige profil.

Professor Alfred Halstensen fortalte kort om bakgrunnen for ­satsingen på farmasi ved UiB. Han berømmet professor og ­senterleder Svein Haavik for initiativet og hans viktige og ­målrettede innsats med å få etablert studiet.

Administrerende direktør Karita Bekkemellem fra Lege­middelindustrien (LMI) snakket varmt om behovet for farmasøyter i ­legemiddelindustrien. Farmasøyter har en unik kompetanse og kan se helheten i legemiddelproduksjonen som ingen andre fra start til ferdig produkt, ifølge direktøren.

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H), som selv er ­farmasøyt, er sterkt engasjert i hvordan farmasøytene kan ­brukes mer og bedre i helsevesenet. Han oppfordret farmasøytene i forsamlingen til å bli mer aktive i samfunnsdebatten ved for ­eksempel å skrive leserinnlegg/kronikker.

Farmasøytisk forskning

Inviterte gjester fikk dessuten glimt fra farmasøytisk forskning ved universitetet. Fagområdene holder høyt ­internasjonalt nivå, og på enkelte områder er de også ledende inter­nasjonalt, for ­eksempel innen farmakognosi og grunnforskning på ­G-­protein­koblede ­reseptorer. I samfunnsfarmasi ønsker man å utvikle ­samarbeid med apotekkjedene og andre nasjonale og ­inter­nasjonale ­aktører. Universitetet i Bergen er også med i ­samarbeidet om ­nasjonal ­forskerskole i farmasi (se NFT nr. 1/2014), som er et viktig tiltak for å utvikle farmasien.

Utdanning og karrieremuligheter

Programutvalgsleder Lone Holst fortalte om utfordringer ved ­farmasistudiet og omlegging til 3 + 2-løp. Farmasiutdanningen ved UiB oppfyller allerede intensjonene i offentlige dokumenter om ­felles undervisning og samarbeid med annet helse­personell ­gjennom sitt samarbeid med andre fakulteter, utdannings­institusjoner og ­kommuner der målsettingen er å gi studentene trening i ­tverrfaglig samarbeid i en realistisk arbeidssituasjon. I tillegg har farmasi­studentene en del fag sammen med medisinstudentene.

Farmasistudiet og muligheter etterpå ble presentert av ­provisorfarmasøyt og ph.d. Aase Raddum. Hun kunne berette at det var avlagt 132 mastergrader ved UiB i de ti årene. Åtti prosent av de tidligere masterstudentene jobber nå i apotek eller sykehusapotek.

Det har vært avholdt Alumnidag for uteksaminerte UiB-­farmasøyter med flere viktige formål som å holde kontakten med uteksaminerte studenter, skape møtesteder, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Bergensstudentene har allerede i studiet fått internasjonal ­erfaring ved at fagene galenisk farmasi og klinisk farmasi blir tatt ved School of Pharmacy, University of East Anglia, Norwich (UEA). ­Professor David Wright, UEA, holdt et spennende innlegg med ­tittelen ­«Educating and training pharmacists for the 21st Century». Han pekte på hvordan vi må tenke nytt om utdanning siden det vil stilles andre krav til farmasøyter i fremtiden.  
Dekanene Nina Langeland og Helge Dahle takket for det gode samarbeidet og ønsket fortsatt videre satsing på farmasi ved UiB, men kunne ikke love flere studieplasser uten ekstra finansiering.

(Publisert i NFT nr. 4/2014 side 6.)