Statssekretær Cecilie Brein-­Karlsen åpnet Legemiddel­dagen med å ­presentere ­hovedpunktene i ­meldingen for de ­fremmøtte deltakerne. På spørsmål om hvordan ­forvaltningen skal rekke over de 42 utredningene og 57 ­vurderingene som skisseres i meldingen, måtte Brein-­Karlsen innrømme at hun ikke var klar over at listen var så omfattende. Hun skyndte seg å legge til at de var meget fornøyde med ­forvaltningens ­leveringsevne så langt og at de dermed hadde tillatt seg å være offensive på legemiddelområdet.

Positivt for farmasøyter og apotekbransjen

Markus Moe, redaktør i Dagens ­Medisin, syntes meldingen i stor grad svarer på ­farmasøyters og Apotekforeningens ønske om å bidra mer til riktig ­legemiddelbruk. Han mente videre det var sterkt å ­presentere en så grundig og omfattende melding etter kun to år i ­regjering. Redaktøren pekte på at det blir ­viktig for ­Apotekforeningen at de ­klarer å følge opp også overfor en kommende ­regjering som vil få ansvar for å ­implementere foreslåtte tiltak i ­legemiddelmeldingen. Dette for å sikre ­kontinuitet og gjennomføring av foreslåtte tiltak. Moes endelige vurdering endte med en firer eller femmer med terningen.

Er lokalt samarbeid mulig?

Dette var spørsmålet farmasøyt og ­apoteker Håvard Horn og ­kommunalsjef omsorg Lars Pleym Ludvigsen i Vestvågøy kommune ble bedt om å svare på under ­Legemiddeldagen. De fortalte om lokalt samarbeid ­mellom apotek og ­kommunehelsetjeneste i Vestvågøy kommune. Som del av ­pasient­sikkerhets-
kampanjen ble ­kommunen og hjemmetjenesten i 2013 spurt om å være med på et prosjekt, ­«Samstemming av ­legemiddelliste og riktigere ­legemiddelbruk i ­hjemmetjenesten». Resultatene av ­prosjektet var så gode at arbeidsmetoden ble videreført og formalisert.
— Tverrfaglige team som gjennomgår pasientens ­legemiddelbruk fører til en bedre hverdag for pasienten, ­samtidig som det fører til besparelser i helsesektoren, uttalte Pleym Ludvigsen.  
— Men det må forankres på et ­ledelsesnivå, la han til.

Enighet om prinsipper, ulike syn på videre fremdrift

I paneldebatten møtte Per T. Lund i ­Apotekforeningen ­Karianne Tung (Ap), ­Sveinung Stensland (H) og Ketil ­Kjenseth (V). Paneldeltakerne måtte si seg enige i at legemiddel­meldingen totalt sett gir en god retning for legemiddel­politikken i årene som kommer. Med ­bakgrunn i antall utredninger og ­vurderinger som skisseres i ­meldingen uttrykte Lund ­utålmodighet på ­apotek­bransjens vegne og etterlyste kloke, ­strukturelle endringer slik at man ikke ender opp med stadig nye ­utredninger. Tung etterlyste ­legemiddel­gjennomganger i ­hjemmesykepleien og ikke bare i sykehjem, slik det ­skisseres i ­lege­middelmeldingen. Stensland savnet en mer offensiv ­handlingsplan for kliniske studier i Norge.

Gir legemiddelmeldingen nytt håp for pasienten?

På dette spørsmålet hadde Anne Karin Lindahl, avdelingsdirektør for Avdeling for kvalitets­måling og pasientsikkerhet i ­Kunnskapssenteret, en kritisk tilnærming. Hun etterlyste viktige tiltak for å hindre ­forveksling av legemidler. Videre påpekte hun at omtale av (prosjekter knyttet til) ­optimalisering av kurveføring ­manglet helt og det samme var tilfelle for indikatorer for riktig legemiddelbruk. Lindahl delte ut dagens laveste terningkast, en treer.
 Avdelingsdirektør i Statens legemiddelverk, Dag Jordbru, reflekterte omkring hoved­prioriteringer på legemiddel­området fremover. Han oppsummerte med at ­legemiddelmeldingen har ambisjoner på mange områder, men med et tydelig ønske om følgende:

•    Bedre oversikt over legemiddelbruken
•    Bedre kvalitetssikring av legemiddelbruken
•    Bedre informasjon til pasienter og helsepersonell
•    Bedre bruk av farmasøytenes kompetanse
•    Bedre innovasjonsstøtte
•    Helhetlig prioriterings- og finansieringssystem

Samarbeid fastlege og farmasøyt?

I møte mellom leder for Allmennlegeforeningen, Kari ­Sollien, og Farmaceutenes leder Tove Ytterbø, så det ut til å herske enighet om store deler av utfordringsbildet og at ­tverrfaglig samarbeid må til for å sikre bedre ­legemiddelbruk og økt ­pasientsikkerhet. I en felles kronikk i våres tok ­Apotekforeningen og allmenn­legeforeningene til orde for å sikre ­felles møteplasser for bedre å kunne dra nytte av hverandres kunnskap – til beste for pasienten. Så gjenstår det å se hvordan dette følges opp, både av foreningene og fra ­myndighetenes side.

(Publiser i NFT nr. 9/2015 side 10–11.)