Divisjonsstyret for vitenskap valgte å gi bevilgning til fire prosjekter som et ledd i oppfølgingen av evalueringen av farmasøytisk forskning. Til søknadsfristen 22. april i år, mottok Forskningsrådet tolv søknader.

Samfunnsfarmasi ved Senter for farmasi i Bergen er en av de fire forskningsgruppene som deler en pott på 24 millioner kroner, med seks millioner til hver gruppe. Kjersti Bakken, Lone Holst og Anne Gerd Granås har fått midler til to stipendiatstillinger og en postdoc.-stilling. De skal forske på legemidler og pasientsikkerhet hos eldre og andre sårbare grupper.

Store forventninger

— Vi er veldig glade for tilskuddet fra Forskningsrådet og vil lyse ut ledige forskningsstillinger i løpet av høsten. Det betyr at vi forhåpentligvis kan få bygget opp et bærekraftig miljø for samfunnsfarmasi i Bergen, sier Anne Gerd Granås.

— En fjerdedel av midlene er øremerket samarbeid med samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt i Oslo. På Vestlandet er Institutt for samfunnsmedisinske fag, Haukeland universitetssykehus, RELIS Vest og Apotekene Vest viktige bidragsytere i forskningssamarbeidet. Sistnevnte har nylig ansatt Gro Anita Fonnes Flaten som forskningsleder, så her ligger mye til rette for en langsiktig oppbygging av tverrfaglig samfunnsfarmasøytisk forskning og samarbeid, sier Anne Gerd Granås ved Senter for farmasi fornøyd.

(Publisert i NFT nr. 10/2009 side 8.)