Fakta «Forprosjekt Oppstartsveiledning»

  • Utvikling av tjenesten har tatt utgangspunkt i den etablerte apotektjenesten «New Medicine Service» (NMS) i England.
  • Tjenesten består av to strukturerte oppfølgingssamtaler etter oppstart av ny, forebyggende behandling med legemidler.
  • 8 apotek fra de største apotekaktørene deltok.
  • 23 pasienter som startet behandling med blodfortynnende legemidler fullførte oppstartsveiledningen.
  • Bivirkninger var den viktigste kilden til bekymringer.
  • Det var en signifikant nedgang i antall rapporterte LRP fra første til andre oppfølgingssamtale.
  • Tre firedeler av pasientene ville ha ønsket å motta tjenesten igjen.
  • Samlet tidsbruk for gjennomføring av ­tjenesten er forventet å bli cirka 40 minutt.

Kilde: «Rapport fra Forprosjekt Oppstartsveiledning» (Apotekforeningen og Apokus, 26. august 2013).

Dette fremkommer av rapporten fra forprosjektet, som ble klar i slutten av august. Målet med forprosjektet har vært å etablere en rådgivningstjeneste for pasienter med kroniske lidelser.

Dårlig etterlevelse

Studier har vist at inntil halvparten av pasienter med kroniske lidelser har vansker med å etterleve legemiddelbehandlingen. De får ofte medisiner som virker forebyggende, og merker derfor ikke like godt at legemidlene har effekt – bortsett fra eventuelle bivirkninger.  
— Dette gjør at det er lett å glemme å ta legemidlene, og at motivasjonen ofte er lav, påpeker prosjektleder Eirik Torheim i Apokus AS.
De gjennomførte forprosjektet på oppdrag for og i samarbeid med Apotekforeningen på vegne av hele apotekbransjen. Det var en signifikant nedgang i antall rapporterte LRP fra første til andre oppfølgingssamtale i tjenesten.
— Dette kan tyde på at farmasøyt­oppfølgingen hadde effekt, og vil bli undersøkt nærmere, forklarer han.

Standardisert tjeneste

– Satsingen Nye Blodfortynnende 2013 har vist at bransjen har både faglig vilje og evne til å gjennomføre en standardisert ­veiledning og å dokumentere effekten av den. Det er ingen grunn til å tro at ikke farmasøyter er klare for å tilby denne type tjenester i et større omfang, mener fagdirektør Per Kristian ­Faksvåg i Apotekforeningen.
Prosjektledelsen vil stille krav om ­formell kompetanse som autorisert farmasøyt samt kurs innen de aktuelle terapi­områdene og utførelse/metode for å kunne tilby oppstartsveiledning.
— Aldri har vi vært nærmere å kunne ­dokumentere helseeffekt og samfunns­økonomisk betydning av farmasøytiske tjenester, og målet er å oppnå offentlig ­finansiering av oppstartsveiledning som en standardisert tjeneste i norske apotek, ­presiserer han.
Samhandling må til
— For oppstartsveiledning som en etablert tjeneste blir samhandling med annet helsepersonell svært viktig, mener Faksvåg.
Han påpeker at gode rapporteringsrutiner til forskrivende lege må på plass, og at leger må gjøres kjent med innholdet i tjenesten slik at også de kan henvise pasienter til oppstartsveiledning på apoteket.
— Dette oppnår vi bare hvis legene mener tjenesten er viktig for pasienten og har tillit til at apotekpersonell har den nødvendige kompetansen, utdyper fagdirektøren.

Stort prosjekt planlagt i 2014

Med bakgrunn i de positive resultatene fra forprosjektet har styret i Apotekforeningen besluttet å gå videre med tjenesten i et større prosjekt med oppstart høsten 2014. Da skal rundt 60 apotek delta, og målet er å gjennomføre tjenesten for 1500 pasienter. I tillegg til de som starter med nye blodfortynnende legemidler vil også de som starter med legemidler mot høyt blodtrykk bli inkludert.
— På sikt ser vi for oss at tjenesten også skal omfatte blant annet diabetes type 2, astma og kols, forteller Torheim.

(Publisert i NFT nr. 10/2013 side 16.)