Å la ufaglærte gi legemidler er å gå baklengs inn i fremtiden, tordnet forbundsleder Bente G. Slaatten i Norsk sykepleierforbund til mediene i sommer.

Lavere kompetansekrav

Og med det oppsummerte hun hovedkritikken til forslaget: Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) vil åpne for at ufaglærte helsearbeidere skal kunne dele ut legemidler til pasientene sine.

Både Legeforeningen, Sykepleierforbundet og farmasøytenes interesseforeninger er blant høringsinstansene som mener dette innebærer en altfor høy sikkerhetsrisiko for pasientene og dermed en kvalitetssenking i helsetjenesten. Så forskriften, som etter planen skulle tre i kraft 1. juli i år, er fortsatt under bearbeiding i direktoratet.

— Våre saksbehandlere jobber nå med å lage en oversikt over alle innkomne høringssvar. I løpet av september skal de sende denne samt en vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet - som tar den endelige avgjørelsen i saken, opplyser fungerende avdelingsdirektør Sissel Dyrnes i Avdeling medisinsk utstyr og legemidler i SHdir.

— Kommer dere til å ta hensyn til kritikken i vurderingen?
— Det kan jeg ikke si noe om foreløpig, da den endelige vurderingen gjenstår.

— Finnes det en ny dato for virkestart?
— Nei, det er for tidlig å si før departementets avgjørelse i saken foreligger, sier hun.

Tilsyn rasjonaliseres bort?

Den nye forskriften, som skal samle dagens to forskrifter om legemiddelhåndtering til én felles, blir trolig mer generell og dermed mer fleksibel. Blant annet ser kravet om tilsynsfarmasi ut til å kunne falle bort. Dette bekymrer farmasøytene, og da særlig sykehusfarmasøytene, som i sitt høringssvar foreslår en forskrift som likner reguleringen i Sverige.

«Vi forstår at det er vanskelig å få «tilsynsfarmasøyt» til å passe inn i lovgivningen, men vi tror at enkelte virksomheter vil velge bort tilsynsfarmasøyten av økonomiske grunner når dette ikke er lovpålagt», heter det i høringssvaret fra Norske Sykehusfarmasøyters Forening.

(Publisert i NFT nr. 9/2007 side 7.)