I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver Åshild Bruun-Gundersen (FrP) i helse- og omsorgskomiteen at legene er et fordyrende og byråkratisk mellomledd når det gjelder rekvirering av influensavaksine.

— Spørsmålsstiller mener er meningsløst å sløse bort legenes tid og forbrukernes penger på denne måten, skriver hun og spør:

— Vil helseministeren sørge for forenklinger i tilbudet om influensavaksine høsten 2020, slik at apotekene kan tilby influensavaksine uten å kreve at legene skriver ut resept først?

Les også: Nå får danske farmasøyter skrive ut medisiner

Unødvendig omvei innom lege

Bruun-Gundersen påpeker at et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge. Rundt 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales å ta årlig influensavaksine, men må i dag omveien innom lege for å få resept før de kan gå til apoteket å ta selve vaksinen. 

Hun og FrP mener det er rom for fornuftige forenklinger og at autorisert helsepersonell på apotek bør få lov til å gi en helt ordinær vaksine, uten å kreve resept fra legen først. 

— FrP håper regjeringen kan fjerne dette unødvendige påbudet.

Målet er å rekke årets influensasesong

FrPs krav er i samsvar med flertallet i Stortinget, som under behandlingen av statsbudsjettet 2020 i fjor høst ga helseministeren beskjed om at han «ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020–2021.»

Helse- og omsorgsminister Bent Høie svarer Bruun-Gundersen ved å vise til vedtaket i Stortinget og opplyser at han har bedt Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre relevante aktører å vurdere om det er behov for å gi flere grupper av helsepersonell i tillegg til farmasøyter, rett til rekvirering av influensavaksine, utrede hvilke regelverksendringer som er nødvendige og utarbeide forslag til slike endringer. 

— Målsetningen er at forslag til regelverksendringer er på plass slik at endringer kan iverksettes før influensasesongen 2020-2021. Den pågående covid-19-pandemien vil sannsynligvis vedvare i lengre tid og det vil være uheldig med mange covid-19-syke og influensasyke samtidig. Enklere tilgang til influensavaksinasjon kan være med på å redusere den totale sykeligheten i samfunnet, skriver han. 

Farmasøytrekvirering krever ikke lovendring

I desember ba Helse- og omsorgsdepartementet Legemiddelverket utrede om det er behov for lovendringer «herunder i apotek- og i legemiddelloven, for at farmasøyter i apotek kan gis rekvireringsrett for influensavaksine. Utredningen oversendes departementet senest 1. februar 2020.»

I sin utredning konkluderer Legemiddelverket med at Apotekloven paragraf 2-3 er til hinder for at farmasøyter som er eiere av apotek har rekvireringsrett for influensavaksine, men at det vil gjelde et begrenset antall, og at den ellers ikke er til hinder for å gi farmasøyter rekvireringsrett for influensavaksiner. 

«Legemiddelverket har heller ikke identifisert andre behov for lovendringer, herunder i apotek- og i legemiddelloven, for at farmasøyter i apotek kan gis rekvireringsrett for influensavaksine.» skriver de i sitt svar til departementet. 

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NFT at de jobber med saken.