Arbeids- og sosialdepartementet foreslår nå å videreføre lovunntaket som gjorde at mange pensjonerte helsearbeidere fikk beholde full pensjon når de jobbet under koronakrisen. Den gjelder dog ikke for pensjonerte farmasøyter som jobber i sykehusapotek, og de får fremdeles avkortet pensjon. 

Mange farmasøyter oppfatter det som frustrerende og Norges Farmaceutiske Forening har sendt brev til departementet, skrevet høringsinnspill og jobbet opp mot politikerne for å endre forslaget som etter planen skal behandles i Stortinget 20. oktober. 

Les også: Pensjonerte farmasøyter som bidrar under krisen blir straffet

Ingen logisk grunn

Komiteleder i Stortingets Arbeids- og sosialkomite, Erlend Wiborg fra Frp, skjønner at farmasøyter reagerer og ser ingen logisk grunn til at de ikke skal være inkludert i unntaket.

— Jeg har stor forståelse for ønsket fra farmasøytene, og det er noe jeg kommer til å se på om jeg kan få på plass nå som vi behandler saken. Kan ikke garantere utfallet, men kan love at jeg vil prøve å få det på plass, sier han.

NFT har bedte flere politikere i Arbeids- og sosialkomiteen om kommentar på saken uten respons. Det er Heidi Nordby Lunde (H) som er saksordfører på saken. 

Vanskelig å sette grense

For å sikre at kvalifisert og nødvendig personell ved behov kan mobiliseres til arbeid i offentlig helsesektor under koronakrisen, ble det innført et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon på tre lovfestede tjenestepensjonsordninger, deriblant pensjonsordning for apotekvirksomhet (POA). Unntaket gjelder frem til 1. november. Som følge av utviklingen av pandemien har Arbeids- og sosialdepartementet foreslått å forlenge unntaksregelen til 1. juni 2021.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet forklarer at farmasøyter i sykehusapotek omfattes av helseberedskapsloven paragraf 1-3 første ledd bokstav h. Denne bestemmelsen omfatter «apotek, grossister og tilvirkere av legemidler», altså en større gruppe enn bare sykehusapotek.

— Det vil alltid være vanskelig å sette en grense for hvem som omfattes av en unntaksordning og ikke. Departementet har også mottatt ønsker fra andre grupper som ønsker å være omfattet. Departementet har lagt vekt på at unntakets omfang er det samme som under utbruddet av svineinfluensaen i 2009, forklarer han i en e-post til NFT.

Kan bli endret etter behov

Einan opplyser også at regjeringen overvåker situasjonen og at gjennom dialog blant annet med arbeidsgivere, vil det være utviklingen fremover og tilgangen på personale som påvirker om også andre grupper skal omfattes av unntakene. 

— Akkurat nå er det ikke vurderingen at det er nødvendig utover de foreslåtte områdene.