Grønt sykehus

  • De regionale helseforetakene er bedt om å sikre en helhetlig ­tilnærming til arbeidet for å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene.
  • Miljøarbeidet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de ­regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest RHF, og ­arbeider i henhold til styringspålegg fra Helse- og omsorgsdepartementet formidlet i foretaksprotokollene for 2008, 2009 og 2011.
  • Det nasjonale miljø- og klima­prosjektet har gjennom nettsiden «Grønt sykehus» kontinuerlig ­samlet og oppdatert informasjon og erfaringer relevant for miljøarbeidet i helseforetakene.
  • «Grønt sykehus« omhandler sykehusene, rehabeliteringsklinikkene, de regionale helseforetakene, IKT-selskapene, HINAS, sykehus­apotekene, luftambulansen og pasientreiser.

Kilde: helse-vest.no

I følge statssekretær Cecilie Brein-­Karlsen har Helse- og omsorgs­departementet (HOD) i foretaksmøte bedt de regionale helseforetakene (RHFene) om å sikre en helhetlig til­nærming i arbeidet for å oppfylle de nasjonale miljø- og klimamålene.

— Miljøarbeidet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom de ­regionale helseforetakene under ledelse av Helse Vest, sier hun om prosjektet som går under navnet Grønt sykehus (se faktaramme).

Delprosjekt

I prosjektet har det ifølge stats­sekretæren vært et eget delprosjekt, der målet har vært å utrede hvilke ­konsekvenser legemidler har på ­miljøet. Det er også ønsket å finne ut hvilke tiltak spesialisthelse­tjenesten kan iverksette for å redusere utslipp av legemidler.

Prosjektet har ifølge Brein-Karlsen kommet med følgende anbefalinger til alle landets helseforetak:

•    Det enkelte helseforetak er ansvarlig for å sørge for at ubrukte legemidler samt legemiddelrester blir håndtert på en forsvarlig måte og ikke ­kastes i restavfall eller i utslagsvaskene på sykehuset. Helseforetakene bør jevnlig gjennomgå sine rutiner for dette og påse at disse blir etterfulgt.

•    Helseforetakene må sikre at ­syke-
husavdelingene har riktige ­prosedyrer og sjekklister som ­ivaretar en trygg og sikker avfallshåndtering og ­deponering av risikoavfall.

•    Helseforetakene bør sørge for jevnlig opplæring og bevisstgjøring blant sine ansatte på alle nivåer for å sikre at ­riktig kildesortering/håndtering av legemidler og emballasje gjennomføres.

•    Helseforetakene bør sikre at ­pasienter får god innføring i ­riktig bruk av legemidler/emballasje, ­herunder informasjon om ­avfallshåndtering og om apotekenes returordning av ubrukte eller utdaterte legemidler.

•    Sykehusapotekenes publikumsavdel­inger bør sørge for å informere sine kunder om denne mulig­heten. Det bør jevnlig ­gjennomføres ­informa­sjons-
kampanjer i regi­ av sykehusapo­tek-
enes publikumsavdelinger.

Ingen har hovedansvaret

Noen klar instans med hovedansvar for legemiddelavfallet i Norge kan ­heller ikke HOD peke ut.

— Legemiddelrester og ubrukte ­legemidler skal etter legemiddel­loven § 29 oppbevares forsvarlig. Etter ­apotekloven har apotek plikt til å ta ubrukte legemidler i retur. Ut over dette har legemiddel­loven ingen regler om slikt avfall. Når det ­gjelder avfallshåndtering for øvrig, og om det gjelder spesialregler for legemidler, er det miljømyndighetene som har dette regelverket.

Selv om fokuset i kampanjen «Rydd skapet» nå er rettet mot å informere befolkningen, er det ikke planlagt ­tilsvarende tiltak mot sykehusene. Statssekretæren er allikevel klar på at det er like viktig at sykehusene har fokus på å håndtere legemiddelavfall korrekt.

— Dette gjelder både for at legemidlene ikke kommer på avveie og av miljøhensyn.  

— Området må reguleres og kontrolleres

Arne Haarr i Norsk Vann (se også side 6–9) sier i en kommentar at det er grunn til å rose helsemyndighetene for å ta tak i dette.

— Det er mye bra i anbefalingene fra prosjektet Grønt sykehus. Det kan likevel ikke være slik at helsesektoren skal være unntatt regulering og kontroll med de deler av virksomheten som er miljøskadelig. Dette området må reguleres og kontrolleres av miljømyndighetene, som all annen forurensende virksomhet, påpeker han.

(Publisert i NFT nr 2/2016 side 10)