En talsperson i General Pharmaceut­ical Council (GPhC) i Storbritannia forteller NFT at det tidligere i år ble sendt ut en felles uttalelse fra GPhC, Care ­Quality Commission (CQC), General Medical ­Council (GMC) og Medicines and Health­care ­products Regulatory Agency (MHRA). Sistnevnte tilsvarer Legemiddel­verket i Norge. I uttalelsen ble personer som ­benytter seg av ­nettbaserte apotektjenester bedt om å være vaktsomme.

— Uttalelsen minnet også de som tilbyr tjenestene og helsepersonell som jobber for disse tjenestene om at de må tilby trygge og effektive helsetjenester, samt følge ­profesjonelle retningslinjer.

GPhC har publisert retningslinjer for ­hvordan man på en god og trygg måte skal tilby apotektjenester over nett. Der står det blant annet hvilke tiltak farmasøyter må gjøre.

— Retningslinjene innebærer at apotek­eiere og apotekere må sjekke lov­verket som omhandler eksport og import av ­lege­midler dersom den tiltenkte mottak­eren av ­legemidlene har tilholdssted utenfor ­Storbritannia, sier talspersonen videre til NFT. 

Jobber mye med temaet

Care Quality Commission i England har ­jobbet mye med dette feltet den seneste tiden. 

«CQCs inspeksjoner med noen av ­sel­skapene som tilbyr legetjenester og ­medisin­salg på nett har avdekket ­bekymringsfulle forhold rundt pasient­sikkerhet», skriver de innledningsvis i den felles uttalelsen.

De skriver videre at selv om disse vel­etablerte  selskapene tilbyr lett tilgjengelige og effektive former for behandling, så har inspektørene avdekket tjenester som for raskt selger medisiner uten først å sjekke om det er rett behandling for pasienten. 

«Selskapene som selger lege- og ­apotektjenester på nett må på lik linje med alle vanlige helsetjenester tilby trygg og ­kvalitetssikret behandling, og de må følge nøyaktig de samme standardene. De kan ikke ta snarveier», konstaterer professor Steve Field, sjefsinspektør ved ­avdeling for ­allmennmedisin ved Care Quality Commission, i uttalelsen, og nevner også at CQC jobber tett med andre regulatoriske ­myndigheter i Storbritannia for å fange opp og ta tak i kritikkverdige forhold. 

Tilbyr ikke lenger tjenesten

CQC har også publisert rapporter fra ­tilsyn med to tilbydere av slike tjenester: MD Direct, som driver nettsiden assetchemist.co.uk, og HR Healthcare Ltd, som ­driver nettsiden treated.com. Tilsynet med ­sistnevnte ble til etter at BBC Radio 5 Live Investigates så nærmere på nettsalget av antibiotika fra denne tilbyderen. Umiddelbart etter tilsynet ble godkjenningene til HR Healthcare Ltd trukket. MD Direct valgte selv å trekke sin registrering som tilbyder av slike tjenester etter tilsynet. 

Ingen rutiner eller kontroll

Tilsynet med disse to selskapene viste at deres tjenester skapte særskilt risiko for pasientsikkerheten, og de hadde begge flere tilfeller der de ikke klarte å tilby trygg behandling for pasientene. Under tilsynet ble det blant annet funnet følgende:

•    Ingen eller minimal identitetskontroll av pasientene

•   Ingen måte for å forsikre seg om at pasientene forsto behandlingen de ble forskrevet

•    Ingen rutiner for å kontakte fastlegen til pasienten, heller ikke når det gjaldt ­medisinsk behandling som krever oppfølging fra lege

• Forskrivningspraksis som ikke tok ­pasientens kliniske tilstand med i vurderingen

• For dårlig innhenting av legemiddel­historikk til å kunne gjøre egnet forskrivning

•  Ingen forsikring om at legene tilknyttet selskapet hadde relevant kunnskap eller kvalifikasjoner for jobben de utførte. 

Ifølge CQC fungerer disse ­selskapenes ­tjenester på tilnærmet lik måte som Hexpress Healthcare Ltd sine ­tjenester (se NFT nr. 7/2017 side 8), det britiske firmaet som ­sam­arbeider med norske Fyrstikktorget Apotek, som NFT har skrevet om tidligere. Vanligvis blir ­pasienten på nettsidene bedt om å først velge legemiddel og så velge sine ­symptomer eller diagnose fra en ­rulle­gardinmeny. Deretter vurderer legen bestillingen og forskriver resept, som så blir sendt videre til et apotek for utlevering. 

Professor Field sier i uttalelsen at selv om slike nettløsninger forbedrer ­befolkningens tilgang til medisinske råd og behandling, er det ikke bra at pasienter på flere ­nettsider i bunn og grunn kan velge sine egne ­reseptpliktige legemidler, med lite eller ingen ­kontroll fra legene tilknyttet tjenesten. 

«Pasienter kan gå til nettsiden, selv­diagnostisere egen tilstand, bestille ­­medi­-
siner og få en resept fra nettlegen, og dette med minimal kontroll av hvem de sier at de er og om legemidlene de har bestilt er trygge eller riktige for dem. Hele prosessen kan ta kun få sekunder.»

Økt fokus på apotekene

Duncan Rudkin, daglig leder i General ­Pharmaceutical Council, understreker at man i forbindelse med økt tilsyn også vil ha fokus på apotekene som disse selskapene samarbeider med. 

«Der det er nødvendig, vil vi sørge for tilsyn med apotekene som er tilknyttet disse nettbaserte legetjenestene som blir inspisert av CQC, for å forsikre oss om at de følger våre standarder og håndterer risikoen ved nettforskrivning og -utlevering på en god måte», sier han i den felles uttalelsen. 

«Det er en grunn til at reseptpliktige legemidler er resept­pliktige, og bør bare bli brukt under oppfølging av profesjonelt ­helse­personell», påpeker Gerald Heddell, som er tilsyns­direktør ved MHRA. Han sier videre: 

«De bør bare bli forskrevet etter en nøye vurdering av hvor godt de ­passer i ­behandlingen av deg som pasient. En ordentlig konsultasjon med en lege er essensielt for å sikre en korrekt diagnose, korrekt gjennomgang av din legemiddel­historikk, samt oppfølging av forbedret eller forverret tilstand». 

Han sier avslutningsvis at alle som ­selger legemidler til offentligheten gjennom ­et ­nett­sted må være registrerte hos MHRA.

«Vår offisielle logo skal vises på samtlige sider på nettstedet hvor det selges legemidler.» 

Har hatt flere tilsyn

CQC har nå hatt en intern gjennomgang av alle 46 registrerte tilbyderne av slike ­tjenester i England, og de skal besøke hver eneste tilbyder av disse tjenestene i sam­arbeid med andre regulatoriske myndigheter i England. 

«Vi vil kansellere og suspendere ­­regi­streringer og godkjenninger for tilbydere som setter pasientsikkerheten i fare.»

I april kom CQC med en ny uttalelse der de bekrefter tilsyn med fire nye ­tilbydere av slike legetjenester på nett, og på­­følgende ­tilsynsrapporter fra disse tilsynene. En av tjenestene fikk godkjenningen sin ­suspendert, to fikk flere avvik som måtte følges opp, mens den fjerde ble pålagt å forbedre sin praksis.

Doctor Matt Ltd (www.theonlinesurgery.co.uk) ble tatt i å forskrive reseptpliktige legemider innen 17 sekunder etter at ­pasientspørreskjemaet var sendt inn til vurdering. En pasient fikk også forskrevet en astmainhalator uten at det ble gjort noe ­kontroll med pasientens fastlege om ­pasienten faktisk hadde astma. Tjenesten ble midlertidig stengt tidligere i år. 

En annen tjeneste, Frosts Pharmacy Ltd (www.oxfordonlinepharmacy.co.uk) forskrev store mengder med astmainhalatorer som ikke var i samsvar med gjeldende kriterier samtidig som pasienten ikke fikk god nok informasjon om bruken av inhalatorene. Dette mente CQC kunne føre til livstruende forverring av pasientens helse. Tjenesten fikk varsler om forbedring fra Care Quality Commission. 

White Pharmacy Ltd (www.white­pharmacy.co.uk) forskrev et stort volum av opioidbaserte legemidler uten noe ­system for å bekrefte pasientens ­medisinske- og legemiddelhistorikk. CQC har nå gitt ­s­elskapet betingelse om å være ­restriktive med å forskrive disse medisinene i fremtiden. 

i-GP Ltd (www.i-gp.uk) ble etter tilsyn bedt om å forbedre seg på en rekke områder, blant annet å komme opp med et robust system for å verifisere identiteten til sine pasienter. 

CQC har på sine nettsider også publisert en egen artikkel der de tipser pasienter om hvordan de best skal kunne velge ut ­nettjenester som er godkjente og trygge å bruke.

(Publisert i NFT nr. 7/2017 side 6-7)