Helseklage

  • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Helseklage er ankeinstans, og har ansvar for å behandle klager på allerede fattede vedtak for en rekke forskjellige fagområder i helsevesenet.
  • Av de tidligere klageinstansene er nå sekretariatene (saksbehandlingen) til ­Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Statens helsepersonellnemnd, Apotekklagenemnda og ­Klagesaksbehandling i Helsedirektoratet lagt til Helseklage.
  • Flytter i perioden 2016–2018 hele organisasjonen fra Oslo til Bergen.
  • Ved å samle klagebehandlingen i et nasjonalt klageorgan vil regjeringen søke å legge grunnlaget for en mer robust, kostnadseffektiv og brukervennlig klagebehandling.
  • Helseklage består hovedsakelig av jurister, men det er også ansatte med ­medisinsk bakgrunn. Rundt 85 personer er ansatt i organet i dag. I tillegg er ti personer fortsatt ansatt i Helfo.

Kilde: Helseklage.no.

Det nasjonale klageorganet for ­helse­tjenesten, som ble etablert i januar i år, fikk nemlig inn bare én søknad på en 50 prosent stilling som saksbehandler etter å ha lyst ut stillingen sammen med 20 nye saksbehandler­stillinger i pasient­skadedelen av Helseklage.

Helseklage har satt av ett årsverk fordelt på to 50 prosent stillinger til farmasøyter som skal saksbehandle klager som blant annet gjelder behandling, refusjon og ­skadesaker i de nye lokalene i Bergen fra og med 1. november. Klageorganet har på grunn av den labre interessen avventet å søke etter farmasøyten som skal inneha den andre halvdelen av årsverket til de vet hvordan de kan få oppmerksomheten til flere farmasøyter.

— Vi fikk kun inn én søknad i ­første omgang, men vedkommende var ­heldig­-
vis en god kandidat og fikk jobben. ­Farmasøyten sa seg faktisk villig til å flytte til Bergen for å få den, forteller Rose-Marie ­Christiansen, direktør i Helseklage, til NFT. 

Tar over ansvar fra Helfo

Fra og med 1. januar neste år vil også ­klagesaksbehandlingen i Helse­økonomi­forvaltningen (Helfo) bli overført til ­Helseklage. I perioden mellom 2016 og 2018 skal dessuten hele virksomheten ­flyttes fra Oslo til Bergen.

I tillegg til de to deltids farmasøyt­stillingene skal klagebehandlingen i Bergen også bestå av en rekke jurister, samt annet personell med medisinsk bakgrunn. 

Christiansen forteller at Helseklage også betaler for opplæringen for farmasøytene fra Helfo i Tønsberg.

— Nå ønsker vi å nå ut til det farma­søytiske miljøet gjennom NFT, for dette vil bli en utrolig spennende og givende ­arbeidsplass med et godt fagmiljø.

— Tror du det kan være vanskelig å finne aktuelle farmasøyter når dere bare søker etter noen til 50 prosent stillinger?

— Det kan hende at det hadde vært ­lettere å rekruttere farmasøyt til én ­100 ­prosent stilling. Men rammen vår er ett årsverk, og det er viktig for Helseklage at vi har minst to farmasøyter som jobber i team. Det er aldri et fasitsvar på det som kommer inn av henvendelser, og vi trenger et lite fagmiljø av farmasøyter til dette arbeidet. I tillegg ser vi at det er omtrent ett årsverk vi behøver for å dekke opp det som kommer av henvendelser, forklarer Christiansen. 

— Vanskelig å begrunne laber interesse

Anne Berit Walter er leder for ­Profesjons­rådet for farmasiutdanning. Hun har sett ­utlysningen, og mener det er vanskelig å begrunne den manglende interessen for denne jobben med farmasøytmangel i dette området av landet.

— Det kan være mange grunner til at det er liten interesse. Det kan være det er fordi det kun er en 50 prosent stilling, selv om det også kan gi muligheter for farmasøyter som ønsker en redusert stilling. Ellers er kanskje ikke Helseklage blitt så kjente ennå. Jeg synes det er vanskelig å kunne si noe mer enn det, sier Walter til NFT. 

(Publisert i NFT nr. 10/2016 side 26)