Forskriften skal regulere adgangen til å gi helsepersonell tilgang til helse­opplysninger i pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre mellom virksomheter, og høringsfristen var satt til 14. november 2014.

«Pasientjournalloven som Stortinget vedtok i juni i år, vil gi nye muligheter for at relevante og nødvendige helseopplysninger gjøres tilgjengelige for helse­personell når de yter helse­hjelp. Opplysningene skal følge pasienten, uavhengig av hvem som gir helse­hjelpen og uavhengig av hvor opplysningene om pasienten er registrert og lagret», skriver HOD.

Pasientjournalloven og den nye helse­registerloven skal sammen erstatte den tidligere helseregisterloven. 

Klart svar

Farmaceutenes høringssvar er utformet av leder Tove Ytterbø og fag- og ­kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen. De uttrykker i klare ordelag at journaltilgang er avgjørende for å kunne bidra til riktig legemiddelbruk.

«Farmaceutene mener at det er en ­forutsetning for å kunne bidra til ­riktig ­legemiddelbruk at farmasøyter gis ­tilgang til journal og at vi får journalføringsplikt. ­Farmasøyter bør som et ­minimum få ­skriveadgang når det gjelder ­lege­middelopplysninger i journalen», heter det i svarbrevet.

Ytterbø og Wilhelmsen viser videre til Pasientsikkerhetsprogrammet for å ­underbygge argumentasjonen:

«Pasientsikkerhetsprogrammet har tre innsatsområder som gjelder legemidler. Ett av dem er samstemming av pasientens legemidler. (...) Det er avdekket at det er et fåtall av pasientene som har en oppdatert legemiddelliste. Tilgang til journal og journalføringsplikt er også nødvendig når farmasøyter utfører legemiddelsamtaler og legemiddelgjennomganger i tverrfaglige team eller alene.»

Systemproblemer

Farmaceutene peker også på at det i ­Kontaktpunktet for tverrfaglig ­legemiddelinformasjon ble avdekket ­utfordringer knyttet til helsepersonells ­mangelfulle oversikt over faktisk legemiddelbruk hos pasienten, og at lite brukervennlige systemer ble identifisert som en ­hovedutfordring da man arbeidet med den kommende legemiddelmeldingen.

«Relevante og nødvendige pasient­opplysninger må etter Farmaceutenes mening følge pasientene og være tilgjengelige for helsepersonell som yter helsehjelp, uavhengig av hvor pasienten tidligere har fått helsehjelp og organisering av sektoren», skriver Ytterbø og Wilhelmsen.

Muligheten et helhetlig bilde av ­lege­middelbruk og helsetilstand gir ­helsepersonell når man skal ta avgjørende valg underbygger Farmaceutenes argu­­mentasjon.

«Dette bidrar også til at pasienter i større grad slipper å gjenta opplysningene hver gang de oppsøker helse- og omsorgstjenesten.»

Personvern

Foreningen har også tidligere påpekt at personvern er mer enn hensynet til konfidensialitet, noe man benytter anledningen til å gjøre også i denne høringsuttalelsen.

«Viktige personvernhensyn er også at opplysninger skal være korrekte og opp­daterte, og tilgjengelige for rett person til rett tid. Godt personvern krever at alle hensyn ivaretas. I pasientbehandling kan tilgang til journalopplysninger være kritisk. Manglende tilgjengelighet til oppdaterte og korrekte opplysninger er et stort problem i dag og går ut over pasientsikkerheten», heter det i svarbrevet.

Farmaceutene mener utfordringen knyttet til personvern kan løses enkelt ved at det er pasienten selv som eier egne helse- og legemiddelopplysninger, og dermed står fritt til å velge hvem han eller hun vil dele disse med. Innsyn for pasienten selv er også viktig for foreningen:

«Farmaceutene mener at det er ­viktig at også pasientene har enkel ­tilgang til ­helseopplysninger om seg selv. ­Departementet og Helse­direkto­ratet ­arbeider med løsninger for å gjøre ­pasientjournaler elektronisk tilgjengelige for innbyggerne ved bruk av portalen ­www.helsenorge.no. Vi støtter dette arbeidet, men det ser ikke ut som om det er tatt høyde for dette i forslaget til forskrift.»

Avslutningsvis minner Farmaceutene om viktigheten av å tenke helhetlig i forskrifts­arbeidet, og mener derfor at det allerede i denne forskriften bør pålegges virksomheter en plikt til å dele sine journal­opplysninger med en nasjonal pasientjournal når ­teknologien er på plass.

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 11.)