LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

  • Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.
  • Formålet med behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt ­optimale mestrings- og funksjonsnivå.
  • Formålet er også å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.
  • LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsam­arbeid mellom spesialisthelse­tjen­esten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.
  • Både metadon og buprenorfin har vist seg å være effektive legemidler i substitusjonsbehandling.

Kilde: helsenorge.no

Avtalen er den første som regulerer tilbud om legemiddelassistert ­rehabilitering (LAR) i apotek, og ­gjelder for det enkelte apotek som er medlem av Apotekforeningen og som har ­akseptert avtale om utlevering av LAR-legemidler og utføring av LAR-tjenester i apotek. 

— Apotektjenester for LAR-brukere har vært uregulert lenge. Det har ikke vært pålegg til apotek om å utføre dem, det har ikke vært standardisert innhold og det har ikke vært faste takster, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, som i mange år har etterlyst nasjonale takster og en standardisering av tjenestene. 

— Det har vi nå fått, ved at apotekene og de regionale helseforetakene har inngått en ny avtale som startet å gjelde 1. juni. Dette er den første avtalebaserte apotektjenesten der apotekene har full forhandlingsrett, ­forklarer han. 

Ekstra oppgaver, ekstra betalt

Tjenestene apotekene skal tilby som en del av LAR-avtalen, og som skal finansieres med egen godtgjørelse, inkluderer del­utlevering, overvåket inntak og administrasjon. 

Når det gjelder delutlevering, er dette ekstraoppgaver apoteket utfører med ompakking av legemiddel. Dette skjer i ­forbindelse med at pasienten skal få med seg porsjonsvis dose hjem. 

Skal for eksempel buprenorfin deles ut, må den apotekansatte først hente frem dokumentasjon om pasientens legemidler og dosering. Etiketter med korrekt ­informasjon må lages i FarmaPro, legemiddelpakke må åpnes og riktig antall blisterark må tas ut og klippes opp. Riktig dosering legges i pose som er korrekt merket. Dette skal så ­kontrolleres av farmasøyt før utlevering. 

Satsen for delutlevering er i dag 10 kroner og er fastsatt av Statens legemiddelverk. 

Dersom en LAR-pasient skal ha over­våket inntak, må den apotekansatte ta en dose av det angitte legemiddelet ut av ­originalpakningen, utlevere dosen og observere at pasienten tar legemiddelet. Dersom et helse­foretak eller det regionale helseforetaket ønsker lengre overvåkningstid for enkelte pasienter, må dette avtales med det enkelte apotek til en ekstra kostnad ved siden av den avtalte taksten. En ­vanlig standard er at pasienter som tar buprenorfin skal få denne delt opp i fire biter, og overvåkningstiden er satt til fem minutter. Pasienten kan få ta hele tabletten under tungen på en gang dersom vedkommende insisterer på dette. 

Apotekene får også en egen takst for administrasjon av oppgavene som følger med utlevering av LAR-legemidler. Dette inkluderer blant annet etablering av henteordning for pasienten, apotekets oppgaver når gyldig resept ikke foreligger samt oppfølging av henteordningen. 

Ikke fornøyd med takst

Fra 1. juni i år ble det fastsatt at delut­levering av LAR-legemidler skal godtgjøres med 36,75 kroner per delutlevering. ­Tilsvarende beløp skal godtgjøre hvert overvåket inntak av metadon, mens hvert overvåket inntak av buprenorfin skal godtgjøres med 98 kroner. Administrasjon av disse tjenestene godt­gjøres med 196 kroner per måned. 

Tysnes i Apotekforeningen innrømmer at ikke alle er fornøyde med satsene som ble avtalt.

— Vi har fått tilbakemeldinger fra flere apotek om at en av takstene, det månedlige administrasjonsgebyret, er satt for lavt. Når den nye ordningen har vart litt lenger, vil vi sette i gang en kartlegging av hvor omfattende tjenestene som skal dekkes av denne taksten er. Når vi har fått dokumentasjon på det, vil vi bringe det inn i reforhandlingene av avtale og takster med de regionale helseforetakene.

Avtalen tilsier at utlevering av LAR-legemidler og tjenester som følger med avtalen skal være landsdekkende, og de skal dermed være tilgjengelig i alle deler av landet der det er apotek. 

«Dersom ingen apotek innenfor et geografisk område ønsker å utføre de tjenestene som er definert i denne avtalen, skal Apotekforeningen bidra til at det opprettes et tilbud i rimelig nærhet til pasientens bosted», står det i avtalen. En slik problemstilling skal allerede ha oppstått i bergensbydelen Åsane (se side 8 og 10). 

(Publisert i NFT nr. 8/2017 side 6-7)