Med bakgrunn i blant annet sykehusapotekenes organisering under de regionale helseforetakene, og helseforetakenes eierskap av sykehusapotekene, samt deres virkeområde i spesialisthelsetjenesten avviser Helse- og omsorgsdepartementet at konkurransereglene brytes.

I sitt svarbrev til ESA fastholder myndighetene at sykehusapotekene ikke mottar ulovlig statsstøtte eller nyter andre konkurransefordeler i form av lav husleie og skattefritak. Begrunnelsen bygger HOD i stor grad på at sykehusapotekene ikke defineres som virksomheter, og at de ikke er aktør på et marked som er i konkurranse med private apotek.

Har sin rolle
— Brevet er et forsøk på å legitimere virksomheten, noe som i seg selv ikke er vanskelig. Sykehusapotekene har selvfølgelig en rolle i helsevesenet. Publikumsutsalgene og sykehusapotekenes deltakelse i kommunale anbuds­konkurranser er derimot mer problematisk, særlig når HOD hevder at sykehusapotekene ikke opererer som noen markedsaktør, sier Øystein Askim, juridisk direktør i Apokjeden.

Les hele artikkelen i Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 11/2011 side 19. Redaksjonen håper å få publisert fullstendig nettversjon etter hvert.