Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å gi farmasøyter midlertidig rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19 på lik linje med sykepleiere.

«Etter departementets syn vil det være faglig forsvarlig å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19 til pasient, forutsatt at det er gjennomført nødvendig opplæring.» skriver departementet i notatet som ble lagt ut til høring med to ukers frist torsdag 11. februar.

Les også: Farmasøyter kan få rekvireringsrett på koronavaksine

Apotekfarmasøyter må vente

For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet vil rekvireringsretten tre i kraft umiddelbart, mens for apotekfarmasøyter, i sykehusapotek og primærapotek, vil den kun tre i kraft senere hvis det er behov.

«Basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner de neste ukene, og hensyntatt de gjeldende prioriteringskriteriene, vurderer departementet det slik at det ikke er behov for eller hensiktsmessig å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 på det nåværende tidspunkt.»

«Etter hvert som tilgangen til vaksiner mot covid-19 øker, og hensyntatt de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering, vil det på et senere tidspunkt kunne være et behov for at apotekfarmasøytene, både i private apotek og i sykehusapotek, gis midlertidig rett til å ordinere slike vaksiner til enkeltpasienter.» skriver departementet som ber høringsinstansene gi innspill knyttet til behovet for at apotekfarmasøytene gis rekvireringsrett, samt hvor lang tid kommunene og apotekene trenger for å klargjøre for slik bruk av apotekfarmasøyter i vaksinasjonsprogrammet. 

Tilstrekkelig kapasitet

HOD lener seg på Folkehelseinstituttets (FHI) vurdering av at kommunene har tilstrekkelig kapasitet til å vaksinere store deler av sin befolkning over noen få uker. 

«Bruk av apotek og apotekansatte er en mulighet kommunene har for å øke kapasiteten, men FHI vurderer det slik at bruk av apotekene ikke forutsetter at apotekfarmasøytene gis rekvireringsrett til vaksiner mot covid-19. Rekvirering kan i slike tilfeller foretas av annet helsepersonell med rekvireringsrett for slike vaksiner.»

Departementet velger likevel å gi farmasøyter i private apotek rekvireringsrett, men den vil ikke tre i kraft før det er behov.

FHI mener farmasøyter ansatt i helseforetak kan få rekvireringsrett fordi de er «direkte tilknyttet en ansvarlig virksomhet». Departementet velger å plassere dem sammen med andre apotekansatte. 

«Departementet vurderer det slik at det er et tilstrekkelig antall helsepersonell i helseforetakene til å dekke det konkrete behovet og at det ikke er umiddelbart behov for å gi farmasøyter i foretakene rekvireringsrett.»

Forslag til ny forskrift

«Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter ansatt i kommunal virksomhet kan rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.» (Trer i kraft så fort endringen vedtas og opphører 1. januar 2022)

 Provisorfarmasøyter og reseptarfarmasøyter i apotek kan rekvirere bestemte vaksiner mot covid-19 i henhold til vaksinasjonsprogram mot covid-19, og som skal administreres i apoteket, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Rekvireringsretten omfatter også legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen. Farmasøyter som eier apotek har ikke slik rekvireringsrett. (Trer i kraft fra den tid departementet bestemmer og opphører 1. januar 2022)