For å kunne sikre rask vaksinering når vaksinene mot covid-19 nå begynner å komme foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å gi sykepleiere midlertidig rekvireringsrett for vaksinene. I forslaget, som ble lagt ut til en rask høringsrunde før jul med frist i romjula, understreker departementet at de ikke ser behov for å gi farmasøyter samme rett.

«Grunnet svært få ansatte farmasøyter i de kommunale virksomhetene som er ansvarlig for vaksineringen, vurderer departementet det som mindre aktuelt å gi farmasøyter en slik midlertidig rekvireringsrett.» skriver departementet i forslaget og legger til at det «kan imidlertid vurderes på nytt senere ved behov.»

Les også: Har ingen tvil om at farmasøytrekvirering er trygt

Ingen faglige argumenter mot farmasøyter

I de få høringsinnspillene som har kommet får forslaget støtte, men Apotekforeningen, Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene), Norsk Medisinaldepot og Apotek 1 Gruppen uttrykker skuffelse over at farmasøyter ikke er inkludert. 

«Det er ingen faglige argumenter for at farmasøyter ansatt i kommunale virksomheter ikke skal kunne rekvirere etter å ha deltatt i samme opplæring som tiltenkt sykepleierne, og vi foreslår derfor at disse tildeles rekvireringsrett.» skriver daværende leder i Farmaceutene, Rønnaug Larsen.

Les også: Urd Andestad enstemmig valgt som ny leder

Må inkludere apotekfarmasøyter

For å sikre rask og effektiv vaksinering av Norges befolkning anbefaler foreningen i tillegg at apotekfarmasøyter får rekvirere i henhold til vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.

«Apotekfarmasøyter har allerede rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa, og har dermed praktisk erfaring med rekvirering av vaksiner.»

Farmaceutene mener en slik utvidelse, med rekvireringsrett til apotekfarmasøyter på rundt 900 apotek omkring i Norge, og farmasøyter ansatt i kommunene, vil bidra til å sikre at befolkningen får rask og sikker tilgang på vaksiner mot covid-19.

Utfordring å få nok vaksinatører

Apotekforeningen påpeker at det pågår en hektisk aktivitet i kommunene for å få på plass tilstrekkelig ressurser til å gjennomføre vaksinering. 

«All tilgjengelig kapasitet bør utnyttes. For at apotek skal kunne være en bidragsyter hvor ressursene utnyttes så effektivt som mulig til vaksinasjon, må farmasøyter i apotek gis rett til å rekvirere vaksine på de samme betingelsene som departementet foreslår for sykepleiere.» skriver Apotekforeningen i sitt høringssvar. 

Foreningen mener det vil medføre en betydelig avlastning for fastleger og kommunal helsetjeneste. At det er få kommunalt ansatte farmasøyter mener de ikke er noe godt argument. 

«Det er apotekfarmasøytene som utgjør den ekstrakapasiteten som kommunene nå etterspør.»

De ser heller ingen grunn til å vurdere på nytt senere. 

«Å vente med å gi farmasøyter rekvireringsrett kan bety at det blir unødvendig lite tid til nødvendig planlegging og opplæring, med den risiko det innebærer. Eventuell opplæring i kommunale rutiner og systemer bør gjøres koordinert for sykepleiere og farmasøyter.»

Flere ønsker innsats fra apotek

Apotekforeningen viser også til at bransjen har fått henvendelser fra flere store kommuner om å bidra i vaksineringsarbeidet. 

«Oslo kommune har skrevet inn apotek i sin vaksineringsplan. Det pågår dialog med Bergen kommune om hvordan apotekene kan bistå kommunen. I går sendte Elverum kommune ut en forespørsel til lokale apotekene om de har ressurser som kan stilles til rådighet.»

De viser også til at helse- og omsorgskomiteen har bedt departementet om å involvere apotek under planleggingen av vaksinering. 

På Stortinget har også helsepolitisk talsperson for Frp, Åshild Bruun-Gundersen, og helsepolitisk talsperson for Høyre, Sveinung Stensland, argumentert for rekvireringsrett til farmasøyter. 

Kortsiktig å utelate farmasøyter

Norsk Medisinaldepot (NMD) mener det er kortsiktig å ikke inkludere farmasøyter i lovendringen. NMD mener covid-19-vaksineringen trolig kan bli en del av et anbefalt vaksineringsprogram og at både vaksinering av sesonginfluensa og covid-19 bør kunne tilbys via apotek. 

«Det enkleste for pasientene er da at farmasøyter i apotek har rekvireringsrett både for sesonginfluensa- og Covid-19 vaksinen og at de kan få satt vaksinen i apotek.» skriver de.

Apotek 1 Gruppen støtter Apotekforeningens høringssvar og viser til at de har fått flere henvendelser om bistand til organisering, koordinering og gjennomføring av covid-19-vaksinasjon fra kommuner enn det som ble påpekt av Apotekforeningen.

«Rekvireringsrett for farmasøyter vil gjøre at vi i enda større grad kan avlaste kommunene i dette arbeidet og sikre en mer effektiv gjennomføring.»