Nasjonal forskerskole i farmasi og ­Farmasøytisk institutt (FI), ­Universitetet i Oslo samt Sykehusapotekene HF sto som arrangør da professor Scott gjestet hovedstaden. Det første foredraget, ­«Medicines Optimisation and clinical pharmacy staff», avholdt han på et seminar på Farmasøytisk ­institutt. Noen timer senere stilte han opp på Ullevål sykehus med foredraget «From ­Medicines Management to ­Medicine ­Optimisation». ­Sist­-
nevnte seminar, som omhandlet legemiddel­behandling og pasientsikkerhet i sykehus, gis det et lite innblikk i her. 

Forbedring av informasjonsflyt

Michael Scott var i sin tid sentral i ­utviklingen av Integrated Medicines Management (IMM), og på seminaret delte han ­­raust av sine ­erfaringer. I år 2000 fikk ­farmasøytene i ­Nord-­Irland et ­oppdrag fra regjeringen der de skulle jobbe tettere på pasientene for å ­forbedre ­legemiddelbruken og redusere de avvikene og ­feil­­­­be­handlingene man så. Scott fortalte om tiltak de har gjort for å bedre informasjonsflyten, som for eksempel lege­middelsamstemming og at farmasøyter er involvert i utskrivnings­prosessen fra sykehus.   

Noen år foran Norge

Sykehusapotekene HF, ved Liv Mathiesen, Malin Davidsson og Marianne Lea, delte sine erfaringer innenfor samme område. To ­stortingsmeldinger med ­legemidler som tema med ti års ­mellomrom, pasientsikkerhets­kampanje og -program og nasjonal ­strategi mot antibiotikaresistens omhandler problem­stillingen. Også på forskningsfronten har vi kommet et skritt videre. OPERA-­studien (the Oslo pharmacist inter­vention study – effect on readmissions) er et eksempel på det. Dette er en randomisert kontrollert studie som ­gjennomføres ved Generell indremedisinsk sengepost, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Hensikten er å undersøke effekten av å ha en ­klinisk farmasøyt med i behandlingsteamet gjennom hele sykehusoppholdet, på tiden det tar før pasienter gjeninnlegges på sykehus. Til sammen er 423 multisyke pasienter inkludert i studien. 

Michael Scott delte sine tanker i forhold til norsk utvikling og sammenliknet den med slik det så ut for noen år siden i Nord-Irland. Det ble en spennende diskusjon, spesielt i forhold til over­føring av pasienter mellom sykehus og primærhelsetjeneste.

(Publisert i NFT nr. 5/2017 side 14)