Tekst: Turid Veggeland, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Skien

For å bedre informasjonen til pasienter har Sykehuset Telemark HF satset mye på å utarbeide enkle og lett forståelige informasjonssedler. Målet er at sedlene skal inneholde den «viktigste» informasjonen for riktig bruk, bl.a. nytte kontra «vanlig» forekommende bivirkninger, spesielle symptomer man bør være særlig oppmerksom på med tanke på å kunne følge opp behandlingen på mest mulig måte og handle riktig hvis komplikasjoner skulle oppstå.

Bortsett fra norsk revmatologisk forenings sedler om legemidler ved reumatiske sykdommer, finnes det lite tilgjengelig produsentuavhengig balansert materiell som er spesifikt tilrettelagt for pasienter.

Pakningsvedleggene som er utarbeidet av produsentene, er oftest til liten nytte på sykehus. Og dessuten bærer de fleste pakningsvedleggene mer preg av å være kopi av Felleskatalogen med omfattende tekst og ofte vanskelig språk for folk flest.

Godt mottatt

Sykehusapoteket Skien ved sykehusfarmasøyt med klinisk erfaring har utarbeidet forslag til informasjonssedler, men også annet helsepersonell bør kunne gjøre dette. Forslagene sendes så til et bredt utvalg av aktuelle fagspesialister ved sykehuset før de til slutt godkjennes av legespesialist og blir lagt ut på sykehusets intranett. Fra sykehusets intranett er sedlene tilgjengelige for hele sykehuset og brukes aktivt av helsepersonell i informasjonsarbeidet, fortrinnsvis i kombinasjon med tilrettelagt muntlig informasjon til den enkelte pasient. Sedlene har blitt så godt mottatt at det stadig er ønske om å få flere sedler.

Ønsker innspill

Sykehuset arbeider også aktivt med å bedre samhandlingen med helsetjenesten utenfor sykehuset, blant annet ved å utvikle sykehusets nettsider, www.sthf.no. Legemiddel-informasjonssedlene er nå lagt ut der, og er dermed også tilgjengelig for primærhelsetjenesten og pasienter utenfor sykehuset. Oversikten over tilgjengelige sedler finnes på nettsiden under «For pasienter og pårørende», eller «For helsepersonell» eller direkte under www.sthf.no/legemidler. Sedlene gir en stor mulighet for å samordne og bedre legemiddelinformasjonen, ikke bare internt innenfor sykehuset, men også eksternt. Sykehuset Telemark mottar gjerne innspill med tanke på å forbedre informasjonssedlene.

(Publisert i NFT nr. 9/2007 side 14.)