Det erfaringsbaserte masterstudiet i klinisk farmasi har vært en prøveordning ved FI, og har vært finansiert via et spleiselag mellom Helse- og omsorgs­departementet (HOD) og studentene selv. For å få videreført studiet, og med målsetting om å integrere det i det ordinære studietilbudet ved ­instituttet, har instituttleder Henrik Schultz søkt HOD om midler i en over­gangs­periode (se artikkel i NFT nr. 9/2012).

FI har søkt departementet om å utvide støtteperioden med to år, og det søkes om halvannen million kroner for 2014 og en million for 2015.
I sitt svarbrev kommenterer departementet at FI fra høsten 2012 har tatt opp studenter til masterstudiet uten å ha finansiering på plass for hele studie­perioden for dette kullet.
«Det er Stortinget som årlig bevilger midler over statsbudsjettet. Departement­et kan derfor ikke binde opp fremtidige bevilgninger, men vil ta søknaden fra Farmasøytisk institutt med i betraktning i de kommende budsjettprosesser», heter det i brevet fra HOD.

Instituttleder Henrik Schultz forsikrer at studentene som er tatt opp til studiet får mulighet til å fullføre.
— Vi garanterer for studietiden til studentene som nå er tatt opp, dette gjorde vi klart for dem allerede på informasjonsmøtet. Men, de fikk samtidig beskjed om at vi ikke kan garantere dersom de skulle trenge utsettelse for å fullføre studiet.

Når det gjelder HODs svar knyttet til ­økonomi, har Schultz følgende kommentar:
— Vi hadde håpet at de kunne gi oss en litt lengre tidshorisont enn fra budsjettår til budsjettår, men det er der saken står per i dag.

(Publisert i NFT nr. 10/2012 side 30.)