Anne-Lise Härter

Lukket avvik etter fingersmekk: ­Avdelingsdirektør Anne-Lise Härter er ­fornøyd med at Helsedirektoratet har klart å lukke avvikene Datatilsynet påpekte innenfor tidsfristen som ble gitt. Foto: Rebecca Ravneberg

Det blåste en relativt frisk tabloidvind rundt både Helsedirektoratet, Datatilsynet og ikke minst landets apotekansatte etter oppslaget i Aftenposten 16. februar, hvor man, ut fra Datatilsynets rapport, viser til at tilsynet er bekymret for at Helsedirektoratet ikke oppfyller sin plikt til å avdekke snoking i Reseptformidleren. Personvernet var truet, og det ble rettet en streng pekefinger mot Helsedirektoratets oppfølging av sine plikter.

«Helsedirektoratet gjør ikke et ­syste­matisk arbeid for å avdekke snoking i Resept­formidleren. Det lages noe ­statistikk basert på utlevering av personopplysninger fra løsningen, men ikke på en slik måte at det kan brukes til å vurdere normal ­legitim bruk og avvik fra dette. Det foretas ingen automatiserte kontroller av oppslag. ­Helsedirektoratet oppfyller ikke sin plikt til å avdekke snoking i Reseptformidleren (…)», heter det i Datatilsynets rapport.

På største alvor

Vi spør direktøren om hun opplever ­Datatilsynets rapport som et smekk på ­fingeren til Helsedirektoratet?
— Ja, helt opplagt. At vi ikke har ­etablert rutiner for å følge opp dette, tar vi på ­største alvor. Varselet om avvik har nå ført til en gjennomgang av systemet, og vi har ­samarbeidet med Apotekforeningen for å utbedre dette, forteller Härter.
— Det er viktig å presisere at Helse­direktoratet ikke har noen indikasjon på at apotekansatte snoker i Reseptformidleren. Vi vet at det finnes mange grunner til at det gjøres oppslag uten at man utleverer vare, legger hun til.
Her har nok mang en farmasøyt følt seg urettmessig uthengt som følge av Aftenpostens oppslag, men i løpet av året innføres det tiltak som vil bøte på dette.
— Den nye versjonen av Reseptfor­midler­en vil inneholde tre nye kanselleringskoder for oppslag uten utlevering av vare. Disse er:

  • Apotek mangler vare
  • Forespurt resept finnes ikke i Reseptformidleren
  • Multidosepakking

At man kommer til apoteket og e-resepten ennå ikke har kommet fra legen, har jeg ­opplevd selv, så vi er klar over at dette er en aktuell problemstilling, understreker Härter.

Rutinemangel

Men, hva har gått galt hos direktoratet når man opplever å få en slik avviksmelding? Er e-resept blitt rullet ut for fort, slik at det har gått på bekostning av robuste nok systemer?
— Nei, det har nok ikke gått for fort, men man må være klar over at da kontrollen ble gjennomført hadde det ikke gått mer enn et snaut år siden full utrulling av e-resept. Fra vår side regnet vi med at det ville bli en god del oppslag i Reseptformidleren av ulike årsaker i starten, ettersom dette systemet var nytt. Det betyr samtidig at tallene fra den første tiden med full drift ikke vil være relevante, påpeker direktøren.
Dette har Datatilsynet også, til en viss grad, kalkulert med i sin rapport. Her har det vært hentet inn tall fra desember 2012 til november 2013.
«Tallene fra januar 2013 avviker fra ­tallene fra juni og november samme år hva gjelder andel oppslag og nedlastinger som ikke førte til utlevering av vare. Dette ­kommer trolig av at løsningen var ny og ukjent», står det å lese i rapporten.
— Man må også ha med seg at ­papirresepten ennå ikke er helt avviklet, noe som kan føre til at apotekansatte slår opp i Reseptformidleren uten å finne den aktuelle resepten. Helsedirektoratet samarbeider nå tett med alle involverte aktører for å sikre etterlevelse.
— Har vi forstått rett når det ­hevdes at det mangler statistikk for bruk av kanselleringskoder i Reseptformidleren?
— Tja, det er mer korrekt å si at ­systematisk innsamling av data må etableres. Alt loggføres per i dag, men vi må utvikle systemer for å kunne lese disse. I den forbindelse vurderer ­Helsedirektoratet å ­innføre verktøy for å automatisere ­prosessen, og for eventuelt å kunne få ­varsel etter en automatisert analyse. I ­samarbeid med Apotekforeningen må også vilkårene for apotek tydeliggjøres, og i så måte har medieoppslaget virket opplysende for allmennheten, mener Härter.
— Det har versert rykter om at man kun var ett nivå unna å måtte stenge ­e-reseptordningen som følge av disse ­avvikene. Stemmer det?
— På ingen måte, det har aldri vært et alternativ.
Hos Helsedirektoratet vurderer man nå å utvide innsynet folk har via Mine resepter på helsenorge.no.
— Her har man per i dag oversikt over foretatte nedlastinger av resept i apotek, og vi ser nå på muligheten for å utvide dette til også å gjelde oppslag i reseptoversikten, sier direktøren.
Dette er i tråd med Datatilsynets anbefaling.

Handlekraft

Det ble ingen vedvarende mediestorm etter det første oppslaget i Aftenposten, noe både farmasøyter og direktorat er fornøyde med. Härter mener handlekraften som er vist fra direktoratet kan ha stagget stormen.
— Det er veldig viktig for oss å få vise at vi har klart å lukke de avvikene Datatilsynet påpekte i løpet av de tre ukene vi ble gitt for å fremlegge plan for lukking av avvikene. Dette har nok medvirket til at det er blitt stille rundt saken. Vi setter pris på samarbeidet med Apotekforeningen i forbindelse med dette, avslutter Anne-Lise Härter.

(Publisert i NFT nr. 4/2014 side 7–8.)