Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) synes rapporten fra NUPI, som har noen andre funn enn DSB, er interessant og at det er positivt med ytterligere fokus på temaet. 

— Hvis det er tilfellet at vi ikke er så sårbare eller avhengige av noen få råvareprodusenter i Kina/India, så er det viktig kunnskap, sier seniorrådgiver Hilde Ringen Kommedal i en e-post. Hun var med å skrive DSBs risikoanalyse av legemiddelmangel i 2018.

Les også: Legemiddelforsyningene er mindre sårbare enn mange tror

— Det er likevel ingen tvil om at legemiddelindustrien er en næring med komplekse verdikjeder, og vi trenger mer kunnskap om de ulike leddene i kjeden. Et hovedpoeng som DSBs analyse illustrerer og NUPI også sier – er at det er viktig at myndighetene har god kunnskap og forståelse av verdikjeden for å kunne vurdere leveringssikkerhet. Når Norge og flere land opplever knapphet på medikamenter må en finne ut hvorfor – uansett hvilke land som står for produksjonen, sier hun og slår fast at det viktigste for DSB er at økt kunnskap om fagfeltet fører til bedre beredskap på alle nivåer i samfunnet.

Les også: Er det noen som egentlig vet noe om hvordan pandemien påvirket  etterspørselen etter legemidler  i verden?

Ansvaret ligger hos helsemyndighetene

Ringen Kommedal forklarer at DSBs risikoanalyser går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å få fram kunnskap og skape bevissthet om det brede spekteret av alvorlige hendelser som kan ramme Norge. Alle analysene blir gjennomført i tett dialog med ansvarlige sektormyndigheter og andre berørte aktører. 

— Risikoanalysen av legemiddelmangel ble gjennomført i nært samarbeid med Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Mangelsenteret og en rekke andre aktører i helsesektoren, samt med involvering av kommuner og fylkesmenn, opplyser hun og legger til at DSB ikke er fagmyndighet på legemiddelområdet.

— Vi overlater alltid til ansvarlig sektormyndighet å vurdere og beslutte tiltak som en oppfølging av våre analyser – i dette tilfellet Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Les også: LMI ser ikke behov for å tenke annerledes om legemiddelberedskap

Sårbarhet utenfor norsk kontroll

Når det gjelder arbeidet med risikoanalysen av legemiddelmangel i Norge, påpeker hun at mange av problemene som skaper sårbarhet i legemiddelforsyningen ligger utenfor norske og andre europeiske myndigheters kontroll. 

— Det mener vi er sårbarheter som det er viktig at norske myndigheter har et bevisst forhold til. I tillegg avdekket analysen noen grunnleggende sårbarheter i legemiddelberedskapen i Norge, som vi vet at helsemyndighetene nå jobber med å forbedre.

— Jeg antar det har en viss betydning for beredskapen om vi er veldig avhengig av kina og India eller om vi bare er avhengig av dem i noen tilfeller. Og jeg antar disse funnene som er gjort av NUPI og fått ganske mye vekt i koronakommisjonens rapport, er verdt å legge merke til. Kommer dere til å gjøre noen ekstra undersøkelser som følge av dette? 

 — Det er helsemyndighetene som har sektoransvaret for oppfølgingen av denne analysen. Vi kommer derfor ikke til å gjøre noen nye undersøkelser av dette temaet nå, men jeg er helt sikker på at HOD og Helsedirektoratet kjenner til NUPIs rapport, og følger dette tett videre, sier hun og viser til at Helsedirektoratet nylig har oppdatert planen for nasjonal legemiddelberedskap.  

Ingen ny analyse av legemiddelberedskap med det første

— Hvor ofte lager dere slike risikoanalyser, og vil dette bli vektlagt i neste runde? 

— DSB lager i utgangspunktet 1-2 nye risikoanalyser i året, innen en rekke ulike temaer, som naturhendelser, store ulykker, forsyningssvikt eller tilsiktede hendelser. De siste par årene har vi imidlertid hatt en pause i arbeidet, på grunn av en evaluering av analysearbeidet, og på grunn av vår rolle i håndteringen av koronapandemien.

Utvelgelsen av tema og scenario gjør vi i tett dialog med vårt departement, Justis- og beredskapsdepartementet, og i samarbeid med andre fagmyndigheter og beredskapsaktører. Det er nok mer nærliggende å tenke at vi skal oppdatere risikoanalysen av pandemi enn risikoanalysen av legemiddelmangel de nærmeste par årene – selv om disse temaene selvsagt også krysser hverandre. All ny kunnskap vil være relevant å se til ved en slik oppdatering, også NUPIs rapport. Men det er altså ikke bestemt fra departementet hvilke temaer vi skal jobbe med den nærmeste tiden.