— Overordet sett bringer ikke ­høringen med seg noen store overraskelser og ­følger i store trekk innstillingen som ble sendt fra Lege­middelverket i 2014, sier ­admini­strerende direktør Geir Eide i ­Komplett Apotek.
Samtidig varsler regjeringen, via lekkasjer i forbindelse med statsbudsjettet, at også ­apotek skal få et digitalt løft for å gjøre det enklere for kundene å handle via internett.

Selvkontroll

I høringsnotatet pekes det blant annet på ­utfordringer knyttet til forsendelse av ­legemidler i vårt langstrakte land. Forsendelsen skal være sikker og tilfredsstillende, og departementet legger opp til at dette skal vurderes av nett­apoteket på forhånd. Hvilke tanker har man gjort seg om dette hos Komplett?
— Det er viktig å sikre kvalitet på ­lege­midler ved forsendelse. Norge er et utfordrende land å sende varer i, og en transportkjede må ­gjennomgås nøye for å være trygg på hva et legemiddel utsettes for. Legemidlene skal ­sikres mot både for lave og for høye ­temperaturer og flyfrakt stiller i tillegg egne krav til emballering. Det er derfor et viktig poeng at alle apotek på forhånd setter seg inn i og ­vurderer transportmetoder som benyttes, og det er betryggende at forskriften er tydelig på dette, mener Eide.
Selve utleveringen er naturlig nok også et tema – hvordan skal man sikre at legemidlene leveres til rett person?
— Med den store veksten i netthandel ­generelt kommer det til å skje mye nyvinning knyttet til fremføring og utlevering til slutt­kunder. Departementet ser at det kan komme nye utleveringsløsninger i fremtiden og gjør rett i å ikke beskrive i detalj hvordan apoteket skal sikre forsvarlig utlevering, sier direktøren.
— Raske leveranser er et av de viktige konkurranseparametere på nett, og det er lite trolig at apotek som satser på nett ikke vil følge opp dette. Vi anser derfor at dette er noe som ­markedet selv vil fremtvinge og mener at det viktigste her er tydelig ­informasjon på ­nett­stedet om hva man som kunde kan ­forvente og ikke en forskriftsfesting av tid, ­legger Eide til med referanse til hvor raskt man skal kunne ­forvente å få levert legemidler kjøpt via internett.

Fremdeles tilknytning

Per i dag er det krav om at nettapotek er ­tilknyttet et fysisk apotek som er tilgjengelig for kundene. Vi spør Eide hva han, og Komplett, synes om at dette opprettholdes?
— Det er ingen overraskelse at kravet til fysisk apotek opprettholdes. Dersom dette ­kravet skulle fjernes, rokker det ved ­definisjonen av hva et apotek er og ville ført til endringer i apotekloven. Det å måtte ha et fysisk apotek anser vi ikke som et ­hinder for etablering av nettapotek. Når det er sagt, er det vel ­heller ­forvaltningspraksis til ­utformingen av det fysiske apoteket som burde ­tilpasses. ­Detaljkrav rundt fysiske åpnings­tider, ­venteplasser, avstander til selvvalg og ­diskresjonsvegger blir kuriøse når et rent nettapotek i svært liten grad kommer til å ha fysiske kunder innom, påpeker Eide.
I høringen legges det opp til at man kan vurdere hvilke legemidler som tilbys i nett­apoteket, da spesielt med tanke på legemidler som ikke nødvendigvis er spesielt godt egnet for forsendelse. Vi ber Eide kommentere.
— Etablering av nettapotek vil kunne øke tilgjengelighet og gi alle kunder reelle ­valg­muligheter. En fullstendig forsendelsesplikt ville nok ha bidratt til at lang færre, om noen aktører ville satset på nett. Kjølevarer og A-­
preparater er to varegrupper som det er knyttet ekstra ­transportutfordringer til. I tillegg er det jo slik at mange deler av landet er ­vanskeligere tilgjengelig for rask transport. At vareutvalget kan tilpasses de transportmuligheter man ­klarer å etablere, er positivt og vil øke ­mangfoldet av nettapotek.
Men, i høringsnotatet er det kun lege­midler med norsk markedsføringstillatelse som ­foreslås tillatt solgt i nettapotek.
— Det er derimot synd at kunder som bruker uregistrerte legemidler ikke får muligheten til å bestille disse fra et nettapotek. Mange slike kunder opplever at det lokale apoteket ikke lagerfører det uregistrerte legemiddelet de har fått forskrevet på grunn av høy varekost eller lav etterspørsel, sier Eide.

Veiledning

God veiledning er avgjørende for å sikre ­riktig legemiddelbruk, og et ofte brukt ­argument for at nettopp kun apotek skal omsette ­reseptpliktige legemidler. I høringen åpner HOD for at ­nettapotek kan tilby egenprodusert veiledningsmateriale. Vi spør Eide hva slags materiale han ser for seg og hva utviklingen av dette vil innebære av kostnader for apoteket.
— Nettapotek vil måtte tenke nytt rundt kundekommunikasjon og veiledning. Apotekkjedene bruker store ressurser på utvikling av fysisk veiledningsmateriell til sine apotek. På samme måte vil nettapotek måtte utvikle og tilpasse løsninger og innhold som er tilpasset nett. Sammen med kostnader til en teknisk plattform vil innholdsproduksjon selvsagt kreve mye menneskelige ressurser for et nettapotek.
Samtidig med at man lemper på ­regel­verket rundt forsendelse av legemidler, altså den reelle grunnen til at man ikke har hatt ­nett­apotek i Norge, gir HOD ekstra midler til ­Helsedirektoratet for å planlegge tilpasninger i e-resept nettopp med nettapotek i tankene.
— Det er positivt at Helsedirektoratet ­endelig har fått et tydelig oppdrag med å tilrettelegge e-resept med tanke på nettapotek, men ­samtidig overraskende at dette oppdraget ikke ble gitt allerede i fjor vår da Legemiddelverket fikk i oppdrag å gjøre sin utredning. Det blir jo et paradoks at forsendelsesforbudet faller nær to år etter at dette ble besluttet, uten at en teknisk løsning for e-reseptene er utviklet. Komplett Apotek følger selvsagt dette arbeidet tett og har som mål å lansere en god reseptløsning på nett så fort det blir teknisk mulig, forsikrer Geir Eide.
Høringsfristen er satt til 16. november 2015.

(Publisert i NFT nr. 10/2015 side 22.)