Leder Tove Ytterbø og fag- og kommunikasjonsrådgiver Guri Wilhelmsen representerte Farmaceutene på høringen.
— Når slike muligheter byr seg må man være våken, det er ikke noen form for varsling, forteller Ytterbø.
Og, som sagt, så gjort.

Tilmålt tid

Etter å ha meldt sin interesse fikk foreningen altså melding om at den var ønsket velkommen, at det var satt av fem minutter og at man innen en gitt tidsfrist skulle levere et tosiders notat som komiteen kunne sette seg inn i.
— Det forutsettes at komiteens medlemmer setter seg inn i notatene, og det var derfor lagt opp til et to minutters innlegg og deretter en tre minutters spørsmålsrunde, forklarer Wilhelmsen.
­­— Vi valgte en noe annerledes strategi, og presenterte derfor kort punktene i vårt innspill. Dermed ble det mer tid til dialog med komitémedlemmene, supplerer Ytterbø.
Taktikken ser ut til å ha fungert, både som oppmerksomhetsvekker der og da og for å bevisstgjøre de folkevalgte på Farmaceutene som viktig medspiller i videre arbeid.
— Det ble stilt spørsmål til oss, og vi ble invitert tilbake når det skal arrangeres høringer om primærhelsemeldingen og nasjonal helse- og sykehusplan. I arbeidsgruppen som jobber med sistnevnte representerer Mona Moxness Lyftingsmo foreningen, sier Ytterbø.

Tredelt

I sitt høringsinnspill vektla Farmaceutene riktig legemiddelbruk, tilgjengelighet på legemidler og utfordringer knyttet til IKT og digitalisering.
I forbindelse med riktig legemiddelbruk etterlyser foreningen et tydelig samfunnsoppdrag fra styresmaktene om hvordan farmasøytisk kompetanse skal benyttes bedre, og om hvordan farmasøyter kan bidra i spesialist- og primærhelsetjenesten og i tverrfaglige team.
Når det gjelder tilgjengelighet på legemidler, uttrykker Farmaceutene bekymring for at den rådende prispolitikken i Norge gjør landet til et lite attraktivt marked, noe som kan forverre en allerede alvorlig mangelsituasjon. Her vektlegges det også at produksjonskompetansen må opprettholdes for å sikre god beredskap.
Innen IKT og digitalisering var det tilgang til nødvendige helseopplysninger som ble vektlagt av Farmaceutene. Foreningen mener det er essensielt at farmasøyter skal ha journaltilgang og journalføringsplikt.
«En fortsatt satsing på kjernejournal og videreutvikling av prosjektet «Én innbygger – én journal» er viktig, og det haster», står det å lese i innspillsnotatet.

Hyggelig, men kort

Hvordan opplevde Ytterbø og Wilhelmsen høringsseansen?
— Først og fremst er det jo veldig hyggelig å bli invitert, og dessuten å bli invitert tilbake. Men, fem minutter er selvsagt kort, og budskapet måtte derfor være spisset, påpeker Ytterbø.
— Mens de andre som var invitert til høringen angrep spesifikke budsjettposter, valgte vi å ha en mer overordnet tilnærming. Men, også vi hadde meldt inn hvilke poster vi ønsket å kommentere på forhånd, legger Wilhelmsen til.
Begge sitter igjen med et inntrykk av at komitémedlemmene satte pris på farmasøytperspektivet, noe som vel også ble uttrykt ved at man ønsket mer av dette ved senere anledninger.
 

(Publisert i NFT nr. 12/2014 side 7.)