Det årvisse møtet ble denne gang arrangert i Skodsborg, nord for København, i dagene 14.–16. august. Arrangør Pharmadanmark hadde gjort seg stor flid med å sy sammen et spennende, faglig program. De satset høyt – og vant. For det må betraktes som et kupp å få selveste Kamal K. Midha, presidenten i Fédération Inter­nationale ­Pharma­­ceutique (FIP), som foredragsholder! Vanligvis sender nemlig Midha en av sine visepresidenter på slike oppdrag, men for NFU gjorde han altså et unntak.

Åpnere og mer handlekraftig FIP

President Kamal K. Midha har store ambi­sjoner på vegne av FIP. Foto: Hanne Nessing

Kamal K. Midha er definitivt en mann som har store ambisjoner på vegne av organisasjonen. Hans mål er å gjøre FIP mer slagkraftig gjennom synlighet og internasjonalt samarbeid. På veien mot å øke farma­søytenes globale innflytelse, har FIP ­utarbeidet heftet «2020 Vision» som omhandler organisasjonens visjon, opp­gave og strategiske plan. Dette heftet skulle diskuteres på kongressen i Basel senere på høsten, og Midha ga en kort innføring i ­innholdet.

  • Visjonen er tilstedeværelse der viktige avgjørelser tas med hensyn til globale legemiddelspørsmål: «Wherever and whenever decision makers discuss any aspects of medicines on a global level, FIP is at the table.»
  • Oppgaven er å gjøre farmasøytene mer synlige og deres felles stemme tyd­e-­ ligere: «FIP's mission is to improve ­­ global health by advancing pharmacy practice and science to enable better discovery, development, access to and safe use of appropriate, cost-effective, quality medicines worldwide.»
  • Stategien er å utvikle den farmasi­faglige utdanningen og farmasøytrollen: «Advance pharmacy practice in all ­set- tings. Advance the pharmaceutical sci- ences. Increase FIP's role in reforming pharmacy and pharmaceutical sciences education.»
  • Taktikken er å øke kommunikasjonen og bygge konstruktive partnerskap: «Build constructive partnerships. Increase the visibility of FIP in the glo- bal environment. Increase revenues for FIP to accomplish its global mission. Increase effective communications.»

Midha understreket at akkurat som kommunikasjon med pasienten er fundamentalt viktig i en farmasøyts arbeid, må en effektiv kommunikasjonsstrategi med publikum, ledere i helsetjenesten og myndigheter ­dyrkes.

Et mangfold av europeiske organisasjoner

Anders Blædel Lassen, European Medicines Agency (EMEA), holdt et innlegg om organ­isasjonens samarbeid med helseprofesjoner. Han påpekte at det er et prioritert område å forbedre kvaliteten på legemiddelinformasjon. Stikkord er kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Blædel Lassen informerte om Healthcare Professionals Workgroup (HCP WG), som ble etablert for snart to år siden. Her er 17 organisasjoner, bl.a. Pharma­ceutical Group of the European Union (PGEU) og European Asso­ciation of Hospital Pharmacists (EAHP), representert. Sveriges Farma­cevt­­förbunds ordförande, Cecilia Bernsten, etterlyste imidlertid EMEA-samarbeid med den europeiske foreningen forapotekfarmasøyter, ikke kun apotekeiere, som PGEU står for. Blædel Lassen forklarte at det er en begrensning for antall medlemmer i HCP WG, men han forsto likevel viktigheten av å få flere ansatterepresentanter inn.

Jakob Bjerg Larsen, konsulent i lege­middelfaglige spørsmål i Pharmadanmark, er visepresident i European Industrial Pharmacists Group (EIPG). Han fortalte at EIPG representerer 10 000 industriansatte farmasøyter i 18 land. De industriansattes forening arbeider med å påvirke utviklingen av EU-regler og -retningslinjer. De arbeider bl.a. med temaet forfalskede legemidler. (Se eget intervju med Bjerg Larsen på side 20.)

Styremedlem i EuroPharm Forum, Ingunn Björnsdóttir, informerte om sam­arbeidsorganet som favner europeiske ­farmasøyt- og apotekerorganisasjoner samt WHO Regional Office for Europe. De representerer 38 medlemsorganisasjoner fra 29 europeiske land. Sikker og riktig ­legemiddelbruk er blant hoved­målene i 2008-2009.

Visepresident i European Pharma­ceutical Students' Association (EPSA), Louise Winnecke Jensen, fortalte kort om foreningen som representerer 120 000 ­studenter fra 33 europeiske land og 45 medlemsorganisasjoner.
NFU-deltakerne konkluderte med at det er for lite samarbeid mellom de farmasøyt­iske organisasjonene generelt. De savnet en paraplyorganisasjon for ansatte farma­søyter i Europa.

Sverige ruster seg til apotekmonopolets fall

Gjennomgangen av hvert lands status, «Hendt siden sist», er alltid et interessant og nyttig punkt på NFUs dagsorden.

Sveriges Farmacevtförbund (SFF) har hatt et hektisk år og det meste har dreid seg om apotekbransjens fremtid. Foreningen har drevet lobbyarbeid i forhold til politikere og helsemyndigheter, men den har også lagt ned mye arbeid i å informere egne medlemmer. Flesteparten av medlemmene kommer til å få flere arbeids­givere å velge mellom og mange vil få anledning til å starte eget apotek, når apotekmonopolet faller i 2009. Mange er imidlertid urolige med tanke på de forestående endringene. En av årsakene er skriveriene om apotekkjedenes fremferd i Norge samt ren skrekkpropaganda fra opposisjonen, ifølge SFF, som verken kan eller vil imøtekomme alt avisene skriver.

De yngste farmasøytene er mest positivt innstilt, og SFF har fått drahjelp fra denne gruppen. NFU-deltakerne fikk se en video fra Almedalsveckan på Gotland i sommer, hvor seks unge farmasøyter gikk rundt i Visby og gjorde reklame for farmasøyteide apotek. Dette «stuntet» fikk stor oppmerksomhet, også i media, konstaterte en fornøyd ordförande Cecilia Bernsten.

Kostbar apotekstreik i finland

Finlands Farmaciförbund fylte 90 år i 2007. Foreningens hovedsyssel har vært streiken i apoteksektoren som varte i nesten tre uker i november/desember i fjor. Lønnskonflikten omfattet 372 apotek og hele 70 prosent av medlemmene.

Foreningen la ned store ressurser i å forberede streiken (arbeidet startet allerede høsten 2006) og å gjennomføre den. Hele 25 lokale og regionale beredskapskomiteer ble opprettet. Det ble også innledet sam­arbeid med et medieforetak som tok seg av den eksterne kommunikasjonen. En media­oppfølging i etterkant av konflikten viste at stoff som ble publisert om streiken både var nøytral og støttet foreningens mål.

Oppnådd forhandlingsresultat ble et lønnstillegg på 14,2 prosent over knapt tre år. Lønns­konflikten kostet likevel foreningen en del ibåde kroner og medlemmer.

Ny legemiddelov på island?

Lyfjafrædingafélags Íslands feiret sitt 75-årsjubileum i forbindelse med «Farma­siens dag» i november i fjor.

En ny islandsk legemiddellov, som stadig har vært forsinket, er nå på trappene. Den åpner bl.a. for salg av nikotin- og fluorlegemiddel på samme steder hvor tobakk og tannkrem selges. Posthandel med lege­middel blir dessuten lovlig, både innenlands og fra EU-land. Posthandelen skal legges til vanlige apotek, ikke nett­apotek.

eResept-problemer i Danmark

Apoteksektoren i Danmark har vært hardt rammet av tekniske problemer. Problem­ene stammer dels fra Lægemiddel­styrelsens reseptserver og dels fra PharmaNet, IT-systemet som flertallet av apotekene benytter. Forsinkede elektroniske resepter har skapt trøbbel for så vel kunder som apotekansatte. De ansatte har opplevd et stort arbeidspress og mye frustrasjon.

Pharmadanmark er flinke til å organisere nettverksmøter i foreningens regi. Et av ­kriteriene for god oppslutning er å ha interessante temaer som har praktisk nytteverdi for medlemmene. (Se intervjuet med Bjerg Larsen på side 20 for mer informasjon.)

Nye NFU-vedtekter

NFU vedtok en revidert samarbeidsavtale og nye vedtekter
(se www.farmaceutene-.no/index.php?artikkelid=3216&back=2).

(Publisert i NFT nr. 11/2008 side 18–19.)