MULTIDOSEBRUKERNE

  • Antall pasienter har økt fra rundt 3000 i 2002 til nærmere 70 000 i år.
  • De fleste er hjemmeboende ­pasienter og beboere på sykehjem som får ­tjenesten dekket gjennom kommunen.
  • Det finnes også privatpersoner som betaler for tjenesten selv.

Kilder: Apotek 1, Farmaka, Stortingsmelding nr. 18 (2004–2005)

Astrid Gilje Hageler


Skiftet leverandør: Kommunefarmasøyt i Trondheim, Astrid Gilje Hageler. Foto: Kristin Rosmo

Line Aaberg Kolstad

Optimist tross alt: Daglig leder i Farmaka, Line Aaberg Kolstad. Foto: Boots Norge

Ingvild Mauseth


Vant store anbud: Salgssjef storkunde i ­Apotek 1, Ingvild Mauseth. Foto: Apotek 1

Tekst: Kristin Rosmo, frilansjournalist og farmasøyt

Konsekvensen er spesielt dramatisk for multidoseleverandørene når flere kommuner går sammen om å utlyse anbud på dosepakkede legemidler til hjemmeboende pasienter og beboere på sykehjem. Nå spør bransjeaktører seg om anbudene er blitt for store og langvarige til at konkurransen kan bli reell i fremtiden.

— Jeg føler meg litt usikker på om det vil bli tilfelle når én aktør nå er blitt så stor, ­uttaler kommunefarmasøyt Astrid Gilje Hageler i Trondheim kommune.

Færre og større anbud
Det er bare private apotekaktører som ­deltar i anbudskonkurransene på multi­doseleveransene til kommunehelsetjenesten. Ledelsen ved alle de fire sykehusapotekforetakene bekrefter at de ikke deltar i dette markedet. Fra siste årsskifte vant Apotek 1 to store anbud, de såkalte storbyanbudene, med 107 nye kommuner (blant annet Oslo og ­Trondheim). Farmaka, som produserer multidose for Boots Norge og Norsk Medisinaldepot (NMD), mistet samtidig to tredeler av sin kundemasse. Med dette står nå Apotek 1 for rundt 90 prosent av multidoseleveransene til norske pasienter.

— Vi er likevel positive til konkurransen i dette markedet – det er den som gjør at ­multidoseproduktet utvikler seg videre, mener Line Aaberg Kolstad, daglig leder i Farmaka.

Hun frykter imidlertid at en utvikling med færre og større anbud som utlyses ­samtidig vil kunne bidra til en situasjon der man sitter igjen med kun én tilbyder i markedet.

— Det vil utvilsomt føre til økte ­kostnader for kommunene og dårligere beredskap. Investering i både maskiner og systemer er av en slik størrelse at dersom man først beslutter å legge ned virksomheten, vil det være lite interessant å starte opp igjen på et senere tidspunkt, utdyper hun.

For halv maskin i Askim
Askim-bedriften Farmaka pakker i dag ­multidose for cirka 7000 pasienter fordelt på nærmere 80 kommuner. Før de mistet leveransene til kommunene som deltok i de to storbyanbudene var det rundt 80 ansatte. Nå er det cirka 30.

— Det er klart situasjonen er ­utfordrende, og det har vært krevende å måtte ­nedbemanne kompetente medarbeidere, erkjenner Kolstad. I tillegg har Farmaka gjort tilpasninger i arbeidstider og endringer i produksjonslokalene.

Fullt trykk på Skårer
Hos Apotek 1 er organisasjonen ­imidlertid betydelig styrket etter at de vant ­storbyanbudene fra siste årsskifte. De har i dag anbudsleveranser til over 300 av ­landets kommuner, og leverer multidose til rundt 60 000 pasienter.

— I løpet av det siste året er totalt ­hundre nye mennesker ansatt for å håndtere ­produksjon og leveranse til den kommunale helsesektoren, forteller salgssjef storkunde i Apotek 1, Ingvild Mauseth.
Salgssjefen legger ikke skjul på at ­konkurransen er knallhard i dette markedet.

— Anbudsrundene er tøffe, og vi ser at denne konkurranseformen kommer ­kommunene og pasientene til gode ­gjennom kvalitet og pasientsikkerhet til en gunstig pris, sier hun.

Frigjort tid i Trondheim
— Multidose er et av flere kvalitets­sikringstiltak vi bruker for å optimalisere legemiddelbruken i Trondheim kommune, forteller kommunefarmasøyt Astrid Gilje Hageler.

Trondheim kommune startet med ­multidose i 2006, og har nå 2200 ­hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger som bruker systemet. I tillegg har fem sykehjem gått over fra bruk av dosett til multidose. Mange kommuner mener kostnadene ved å innføre multidose blir for høye. Trondheim kommune mener imidlertid fordelene oppveier kostnaden.

— Vi ser blant annet at vi med gode rutiner får gevinst ved å flytte verdifull sykepleiertid fra medisinrommet nærmere pasienten, kommenterer hun.
Samtidig poengterer Hageler at mer ­elektronisk samhandling og utvikling av multidosesystemet må til.

Ønsker reell anbudskonkurranse
Boots/Farmaka har vært leverandør av ­multidosene til Trondheim kommune fra 2006 og frem til siste årsskifte.

— Vi var spente på hvordan skifte av ­multidoseleverandør ville gå, medgir ­Hageler.

Men overgangen fra Boots og Farmaka til Apotek 1 har gått smertefritt i Trondheim.

— Ikke noe har gått galt, til tross for at over 2000 pasientdata manuelt er blitt ­overført til ny leverandør. Vi har hatt god ­dialog med Apotek 1 rundt samkjøring av rutiner, og jeg opplever Apotek 1 som ­positive til utviklingsarbeid, forteller hun, men understreker samtidig at de alltid også har vært fornøyd med Boots og Farmaka.

Hageler jobber ikke selv direkte med multidoseanbudene kommunen ­innhenter, men som representant i kommunens ­legemiddelkomité har hun bidratt med ­spesifisering av kvalitetskrav og krav om innovative løsninger.

— Jeg er opptatt av at det også ved neste anbudsrunde skal være reell konkurranse mellom aktørene, påpeker hun.

Kommunene må være seg bevisst ansvaret
Konkurransetilsynet har ikke vurdert det norske multidosemarkedet spesielt.

— På generelt grunnlag mener vi det er viktig at kommunene er seg bevisst ­ansvaret de har for langsiktig konkurranse i sine utforminger av anbudskonkurranser, ­kommenterer nestleder i Konkurranse­tilsynets avdeling for mat, handel og helse, Beate M. Berrefjord.

— Jeg mener det er konkurranse på dette markedet, selv om én av aktørene har ­spesialisert seg og har en vesentlig del av markedet, sier administrerende direktør i NMD, Asgeir Moripen.

Marked i vekst
Norske helsemyndigheter har gjennom det siste tiåret ønsket å stimulere til mer bruk av multidose. Faglige argument som ­riktigere legemiddelbruk, frigjøring av tid for ­helsepersonell og mindre kassasjon er ­vektlagt. Staten har siden 2003 tilbudt ­norske kommuner en avtale om ­refusjon på 500 kroner per år per multidose­pasient. Rundt 190 kommuner har nå slike ­refusjonsavtaler, og antallet pasienter ­omfattet av ordningen har økt med nesten 20 prosent siden 2011, ifølge Helfo.

— Markedet er i vekst og vi ser at stadig flere kommuner ønsker å ha flere pasienter over på multidose, forteller Moripen.

Han er imidlertid betenkt over at ­anbudene har blitt såpass ensidig fokusert på pris at nærhet til pasienten blir borte.

— Det ser vi tydelig i de store ­anbudene som omfatter flere kommuner. Det ­fremmer ikke akkurat nærhet til pasientene, ­reflekterer han.

Vil være med videre
Hos Farmaka ser de lyst på fremtiden, til tross for store utfordringer den siste tiden.

— Det lyses stadig ut nye anbud, så vi ser at mulighetene fortsatt finnes. Vi har lang erfaring og ekspertise med ­produksjon og utvikling av multidose, og det er en ­langsiktig strategi at vi i fremtiden skal være en ­attraktiv samarbeidspartner og ­arbeidsgiver. En viktig lærdom etter ­bortfallet av de store anbudene har vært å redusere sårbarheten ved kontinuerlig å jobbe med nyutvikling, som for eksempel innen teknologi, endose og internasjonalt samarbeid, konstaterer Kolstad.

(Publisert i NFT nr. 7–8/2014 side 18–19.)