Det kommer frem i tilsynsrapporten fra Legemiddelverket. Målet med tilsynet skal ifølge legemiddel­myndigheten ha vært å verifisere at apoteket drives i ­overenstemmelse med de lover og ­forskrifter som Legemiddelverket er tilsynsmyndighet for. Tilsynet skal ifølge rapporten ha basert seg på samtaler med apoteker, personale i apoteket og representant for apotekeieren, og tok for seg apotekets drift, arbeidsrutiner og ledelse. Det ble i tillegg foretatt befaring av lokaler og utstyr samt gjennomgang av dokumentasjon. 

— Mindre sikker praksis

Det nevnes tidlig i rapporten at apoteket i hovedsak overholder de krav som stilles i ­apoteklovgivningen. Det blir allikevel påpekt at når nettapoteket velger bort ­etablerte ­tekniske løsninger for å sikre korrekt ­ekspedisjon av legemidler, så forventes det at de erstattes med en løsning eller praksis som er like god eller bedre, og i tråd med den faglige og ­tekniske utviklingen.

«Inspektørene mener at apoteket har valgt en mindre sikker praksis enn den etablerte løsningen for elektronisk ­strek­kodekontroll som bransjen for øvrig benytter», skriver de så. 

Selv om apoteklovgivningen tilsier at de må ha et fysisk apotek, består Komplett Apoteks forretningsvirksomhet hoved­sakelig av ­forsendelse av legemidler. På bakgrunn av dette skriver inspektørene at de hadde ­forventet at apoteket hadde sikret seg at validering/­kvalifisering av transport­løsningen var bedre utført.

Ved tilsyn klassifiseres de ulike avvikene som enten kritiske, store eller andre. Og det er i rapporten selve ekspedisjons­sikker­heten som har blitt vurdert som det mest alvorlige avviket. 

Savner farmasøytkontroll av etikett

Ifølge rapporten gjennomfører apotek­teknikere ved Komplett Apotek en ­visuell kontroll av ­varenummer på etikett mot ­varenummer på legemiddelpakning, i etterkant av at ­farmasøyten har kontrollert resepten. Men Legemiddelverket er ikke ­t­ilfredse med ­hvordan Komplett Apotek løser oppgavene.

«Farmasøyt kontrollerer ikke de istandgjorte pakningene, og det gjennomføres ikke ­elektronisk strekkodekontroll av at ­etikett og legemiddelpakning stemmer ­overens. ­Farmasøytens kvittering skal jf. § 12-2 i ­utleveringsforskriften ­påføres det istandgjorte legemidlet med ­mindre ­hensynet til ­sikker ekspedisjon kan ­ivaretas på annen måte, for eksempel gjennom ­elektronisk strekkode­kontroll. Med mindre sikker ­ekspedisjon kan ­ivaretas for ­eksempel ­gjennom ­elektronisk strekkodekontroll, tilsier god apotek­praksis at ­apotektekniker og farmasøyt skal ­gjennomføre manuell dobbeltkontroll av ekspederte legemiddelpakninger.»

Har skjedd feil

Inspektørene viser også i rapporten til at ­apoteket ved tidligere anledninger har satt feil etikett på feil legemiddelpakning.

«Praksisen ved at kun apotektekniker gjennomfører visuell kontroll av istandgjort legemiddelpakning, kan derfor utgjøre en fare for ekspedisjonssikkerheten», skriver de i rapporten.

Samtidig får Komplett Apotek kritikk for at lokalene deres ikke i tilstrekkelig grad ­ivaretar høy sikkerhet i apotekets ­ekspedisjon og ­utlevering av legemidler.

«Arbeidsbenken for istandgjøring av ­legemidler på resept mangler tilstrekkelig plass til å holde ulike reseptekspedisjoner tydelig adskilt fra hverandre.» 

Også kontroll av temperatur ved forsendelse av legemidler reageres det på i rapporten.

«Apoteket har ikke tilstrekkelig ­kontroll med hvilke temperaturer legemidlene ­utsettes for under forsendelse. Dette er avvik fra utleveringsforskriften.»

— Dette avviket referer til manglende dokumentasjon av de ulike kontrollene vi ­gjennomfører. Dette betyr ikke at ­apoteket sender legemidler ved feil ­temperatur, men at vi ikke har dokumentert alle kontroller, målinger og tiltak, klargjør driftsdirektør og apoteker Stig Henning Pedersen overfor NFT.

I tillegg til de faktiske avvikene i ­tilsyns­rapporten, har også inspektørene delt flere observasjoner fra tilsynet i et eget brev. Der nevnes det blant annet at de to sist ansatte apotekteknikerne ikke har fått noen ­opplæringsplan utover å lese relevante prosedyrer. 

Stig Henning Pedersen
Har rettet opp: Driftsdirektør og apoteker ved Komplett Apotek, Stig Henning Pedersen, forteller at alle avvik skal være rettet opp etter tilsynet i februar. Foto: Lars Brock Nilsen

Det ble også lagt merke til at Komplett ­Apotek ikke sender billige kjølevarer til ­kunder, selv om de tilbyr forsendelse av ­kjølevarer. Det å unnlate forsendelse av legemidler på bakgrunn av legemidlets pris er avvik fra apotekforskriften § 42 fjerde ledd, ifølge tilsynsrapporten. 

«Det blir for dyrt i forhold til hva ­lege­midlet koster. Apoteket ­subsidierer deler av ­transportkostnaden når det ­sendes ­kjølevarer til kunden. De anser det ikke som kostnads­effektivt å gjøre dette for ­billige kjølevarer. ­Dersom billige kjølevarer skal sendes, ville kunden måtte ha betalt mer for transporten.»

— Vi har tatt til etterretning at pris på lege­middelet ikke kan være et kriterium når vi velger ut hvilket sortiment som vi skal tilby forsendelse for, slik vi gjorde for kjøle­varer tidligere, forklarer Pedersen.

— Må bli flinkere til å dokumentere

Pedersen ved Komplett Apotek forteller at ­apoteket hadde et godt og konstruktivt ­tilsyn fra Legemiddelverket, der også ­representanter fra Direktoratet for e-helse var til stede.

— Foruten ekspedisjonsarbeid ble det sett nærmere på rådgivning og nett­løsning. Som i de fleste andre tilsyn ble det også hos oss gjort observasjoner som gir grunnlag for avvik. I hovedsak går ­tilbakemeldingene ut på at vi må bli flinkere til å dokumentere de ulike ­tiltak og kontrollene vi gjør. Alle ­avvikene er i ­etterkant fulgt opp og lukket fra vår side, ­påpeker han.

Driftsdirektøren forklarer at ­bedriften i ­etterkant av tilsynet har strammet inn ­praksisen på dokumentasjon, slik at de i større grad enn før dokumenterer alle opplærings- og kontrollaktiviteter de gjennomfører.

— Arbeidsstasjonen for reseptklar­gjøring er justert i henhold til tilbake­meldingen. I tillegg til farmasøytkontroll av ­reseptene og to ­strekkodekontroller av alle ­pakninger, som vi allerede gjennomførte før ­tilsynet, har vi nå visuell kontroll av etikett av både ­apotekmedarbeider og ­farmasøyt, så ­sikkerheten er godt ­ivaretatt, fastslår apotekeren.

(Publisert i NFT nr. 5/2017 side 21-22)